Ἑλληνιστή πρωθυπουργέ κ. Τζόνσον συμμαζέψατε τούς «Ἀθλίους» τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου

Παρενέβησαν θρασύτατα στίς διοικήσεις τῶν Μουσείων Παλέρμο καί Κοπεγχάγης μέ αἴτημα νά μήν μᾶς ἐπιστρέψουν τίς ἀρχαιότητες τοῦ Παρθενῶνος! – Διπλωματικό θρίλλερ σέ ὀκτώ πόλεις τῆς Εὐρώπης

ΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ θρίλλερ ὅμοιο τοῦ ὁποίου συναντᾶται μόνο στά μυθιστορήματα τοῦ Ντάν Μπράουν τύπου «Κώδικα Ντά Βίντσι» ὅπου περιγράφεται ὁ ἀγών γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ Ἁγίου Δισκοπότηρου, εὑρίσκεται σέ πλήρη ἐξέλιξη αὐτές τίς ἡμέρες σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη μέ πρωταγωνιστή τό Βρεταννικό Μουσεῖο τοῦ Λονδίνου καί ἀντίστοιχες ὑπηρεσίες πληροφοριῶν πού σπεύδουν νά τό ἐνημερώσουν γιά τίς πρωτοβουλίες πού ἀναλαμβάνουν οἱ ἑλληνικές ἀρχές γιά τήν ἐπιστροφή τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος.

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», στελέχη τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου ἀκολουθοῦν κατά πόδας τά ἴχνη στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ στό Παλέρμο καί τήν Κοπεγχάγη, στά μουσεῖα τῶν ὁποίων ἐκτίθενται θραύσματα τῆς ζωφόρου τοῦ Παρθενῶνος, καί ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία αἰτεῖται τήν ἐπιστροφή τους στό Μουσεῖο Ἀκροπόλεως. Ἐνῶ τήν ἴδια ὥρα ἔχουν θέσει σέ συναγερμό τίς πηγές τους στά Μουσεῖα τοῦ Λούβρου, τοῦ Βατικανοῦ, τῆς Βιέννης, τῆς Καλσρούης, τῆς Χαϊδελβέργης καί τοῦ Βίτσμπουργκ, ὅπου ἐκτίθενται ἀρχαιότητες τοῦ Παρθενῶνος, ἀποσπασπασθεῖσες σέ ἄλλους χρόνους, καθώς εἰκάζουν βασίμως ὅτι ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία θά ζητήσει καί ἀπό αὐτά τήν ἐπιστροφή τους.

Σύμφωνα μέ ἔγκυρες πηγές, στελέχη τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου ἐπικοινώνησαν καί παρενέβησαν θρασύτατα στούς ὑπευθύνους τοῦ Μουσείου Antonino Salinas στό Παλέρμο ὅπου ἐξετίθεντο ἀρχαιότητες ἀπό τόν Παρθενῶνα καί ἐπιστρέφουν σήμερα στήν Ἑλλάδα μέ αἴτημα νά μήν κάνουν δεκτό τό αἴτημα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν! «Μήν τούς τά δώσετε πίσω!» ἦταν ἡ ἀπαίτησις. Τό αἴτημά τους ἀπερρίφθη μετ’ ἐπαίνων ἀπό τούς Ἰταλούς τῆς Magna Grecia, καί τό θραῦσμα “Fagan” ἐξαιρετικῆς ἀρχαιολογικῆς σημασίας θά τοποθετηθεῖ σήμερα σέ εἰδική τελετή στό Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως.

Πρόκειται γιά ἀπόσπασμα τοῦ λίθου VI τῆς ἀνατολικῆς ζωφόρου τοῦ Παρθενῶνος, ὅπου ἀπεικονίζονται οἱ θεοί τοῦ Ὀλύμπου καθιστοί, παρακολουθῶντας τήν παράδοση τοῦ πέπλου στήν Ἀθηνᾶ, τήν πολιοῦχο θεά τῆς Ἀθήνας. Ἀπεικονίζει τά κάτω ἄκρα τῆς θεᾶς Ἀρτέμιδος, μεταξύ ἄλλων θεᾶς τοῦ κυνηγιοῦ, ἡ ὁποία ἀτενίζει πρός τήν πομπή τῶν Παναθηναίων, πού προσέρχεται πρός τόν μεγάλο ναό.

Τό «Ὄχι» τῶν Ἰταλῶν ὅμως δέν τούς πτόησε. Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου στό ὁποῖο στεγάζονται καί ἐκτίθενται τά κλεμμένα τῆς ζωφόρου τῆς Ἀκροπόλεως, εἶχαν τό θράσος νά ὀχλήσουν, σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πληροφορίες, καί τούς ὑπευθύνους τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου τῆς Κοπεγχάγης ὅπου ἐκτίθενται ἀρχαιότητες πού ἀπεσπάσθησαν ἀπό τόν Παρθενῶνα ἀπό Δανούς στρατιῶτες μετά τόν βομβαρδισμό του ἀπό τόν Μοροζίνι. Καί γιά αὐτά ἔχει ἀπευθύνει αἴτημα ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία. Πρόκειται γιά δύο μικρές κεφαλές τοῦ Κενταύρου καί τοῦ Λαπίθη ἀπό τήν νότια μετόπη τῆς ζωφόρου ὅπου ἀπεικονίζεται ἡ μάχη τοῦ Καινέα μέ τόν Κένταυρο, καί βρίσκονται στό Ἐθνικό Μουσεῖο τῆς Δανίας.

Καί ὡς φαίνεται, τό κυνηγητό τῶν Βρεταννῶν κατά τῆς Ἑλλάδος θά συνεχισθεῖ σέ ὅλες τίς εὐρωπαϊκές πόλεις τῆς Γαλλίας, τῆς Γερμανίας, τῆς Αὐστρίας ὅπου ἐκτίθενται, πλήν Λονδίνου, ἀρχαιότητες τῆς Ἀκροπόλεως.

Αὐτό πού θορυβεῖ δικαιολογημένως τούς ὑπευθύνους τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου εἶναι τό νομικό σχῆμα πού ἐπιλέγει ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία καί τό ὁποῖο δημιουργεῖ προηγούμενο (ἐφ’ ὅσον υἱοθετηθεῖ καθολικῶς ἀπό ὀκτώ μουσεῖα) καί γιά τά Γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος πού εὑρίσκονται στό Λονδῖνο.

Ἡ ἰδιαιτερότης αὐτῆς τῆς ἐπιστροφῆς ἀπό τό Παλέρμο, ἐπισημαίνει ἡ σχετική ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, «δέν ἔγκειται στήν μακροχρόνια κατάθεση (deposito) τοῦ θραύσματος στό μνημεῖο πού ἀνήκει, τόν Παρθενῶνα, καί στό Μουσεῖο Ἀκρόπολης, ἀλλά στήν προοπτική πού ἔχει ξεκινήσει ἀπό τήν περιφερειακή κυβέρνηση τῆς Σικελίας πρός τό ἰταλικό ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ὥστε αὐτό νά παραμείνει σέ μόνιμη βάση (sine die) στό Μουσεῖο Ἀκρόπολης.»

Πρακτικῶς ἀκολουθεῖται τό σχῆμα «μακροχρόνιος δανεισμός μέ κατάληξη τήν παραχώρηση καί ἐπιστροφή» μέ τήν ὑποχρέωση τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας νά ἀποστέλλει στά Μουσεῖα αὐτά μέ τήν μέθοδο τῆς περιοδικῆς ἐκθέσεως ἐκθέματα σημαντικῆς σημασίας ἀπό ἑλληνικά μουσεῖα. Ἄν αὐτό τό νομικό σχῆμα υἱοθετηθεῖ ἀπό ὀκτώ μουσεῖα κεντρικῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ὅπως ἡ Γερμανία, ἡ Αὐστρία, ἡ Γαλλία καί ἡ Ἰταλία, τότε οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου θά βρεθοῦν σέ δυσχερῆ θέση νά συνεχίσουν νά ἀρνοῦνται τήν ἐπιστροφή. Δυσχερῆ, καί νομικῶς καί ἐπικοινωνιακῶς.

Ἐδῶ ἔφθασαν τά πράγματα, καί ἡ «Ἑστία κρίνει σκόπιμο νά ἀπευθύνει ἔκκληση στόν Ἑλληνιστή Πρωθυπουργό τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Μπόρις Τζόνσον ὁ ὁποῖος ἀπαγγέλλει Σοφοκλῆ ἀπό τό βῆμα τοῦ ΟΗΕ καί βαπτίζει τήν κόρη του μέ τό ὄνομα «Ἶρις»: Ἀνακαλέσατε στήν τάξη τούς ἀθλίους τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου οἱ ὁποῖοι ὅπως λέμε στήν Ἑλλάδα «φυτρώνουν ἐκεῖ πού δέν τούς σπέρνουν», κύριε Πρωθυπουργέ. Δέν ἔχουν καμμία δουλειά νά ἐνοχλοῦν ὑπευθύνους εὐρωπαϊκῶν μουσείων καί νά ἀπαιτοῦν νά μήν ἐπιστρέψουν στήν Ἑλλάδα οἱ κλεμμένες ἤ παρανόμως ἀποσπασθεῖσες ἀρχαιότητες τοῦ Παρθενῶνος. Ἄς περιορισθοῦν στίς δικές τους ἀθλιότητες ἐντός τῆς ἐπικρατείας σας, ἄς μήν τίς ἐξαγάγουν στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Θά ἐπανέλθουμε.

Κεντρικό θέμα