Ἑλληνικό-Εὐρωπαϊκό ἔδαφoς τά Ἴμια μέ τήν βούλα τῆς ΕΕ

Βόμβα Παυλόπουλου: Ἔχουν ὑφαλοκρηπῖδα καί ΑΟΖ ὅλα τά νησιά «Natura»

EΥΘΕΙΑ ἀπάντηση στίς κατά καιρούς ἀναφορές τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας γιά τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης καί τό καθεστώς τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου πρόκειται νά δώσει τίς ἀμέσως προσεχεῖς ἡμέρες ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», στήν διάθεση τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας ἔχουν περιέλθει ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀπό ἐπίσημα κοινοτικά ἔγγραφα πέραν τῶν ἤδη γνωστῶν (πού περιέχονται στίς Συνθῆκες) ἀπό τά ὁποῖα προκύπτουν ὅτι πρῶτον τά Ἴμια καί δεκάδες ἄλλα νησιά-νησῖδες πού ἄρχισαν νά ἐντάσσονται στά κοινοτικά προγράμματα Natura, ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, τελοῦν ἀποκλειστικά ὑπό καθεστώς ἑλληνικῆς κυριαρχίας! Μέ τήν βούλα τῆς ΕΕ, λοιπόν, αἴρεται ἡ ἀμφισβήτησις τῶν Τούρκων ἐπί τῆς κυριαρχίας τους.

Δεύτερον, σύμφωνα μέ τά ἴδια κοινοτικά ἔγγραφα, ὁ ὑποθαλάσσιος πλοῦτος τῶν νησιῶν πού ἔχουν ὑπαχθεῖ στό πρόγραμμα Νatura –ἄρα καί ἡ ὑφαλοκρηπίς τῶν νησιῶν, νησίδων καί βραχονησίδων μας– προστατεύεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση στό πλαίσιο τῆς ἐφαρμογῆς τῆς περιβαλλοντικῆς νομοθεσίας. Συνιστοῦν ἑλληνικό καί εὐρωπαϊκό πλοῦτο!

Κατ’ ἐπέκτασιν, τρίτον, σύμφωνα μέ τά ἴδια ἔγγραφα πού παραμένουν ἀπόρρητα ὡς πρός τό ἀκριβές περιεχόμενό τους γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας, ἡ Natura δέν προστατεύει μόνο τό ὑπέργειο ἔδαφος νησιῶν, νησίδων καί βραχονησίδων πού ἔχουν ὑπαχθεῖ στό πρόγραμμα ἀλλά ἀκόμη τήν ὑφαλοκρηπῖδα καί τήν ΑΟΖ αὐτῶν!

Ἡ ἔναρξις ἐντάξεως αὐτῶν τῶν νησιῶν στά προγράμματα Νatura –ἔχει περιληφθεῖ τό σύνολο σχεδόν τῶν νησίδων καί τῶν βραχονησίδων πού ἀμφισβητεῖ ἡ Ἄγκυρα στό Αἰγαῖο– ἄρχισε σιωπηρά τό 1994 ἐπί κυβερνήσεως Ἀνδρέα Παπανδρέου, μετά ἀπό τήν ἐπιμονή στενῆς συνεργάτιδος τοῦ πρώην ὑπουργοῦ ΠΕΧΩΔΕ Κώστα Λαλιώτη, καί συνεχίσθηκε ἔπειτα μέ μεθοδικότητα ἀπό ὅλες τίς κυβερνήσεις, μηδεμιᾶς ἐξαιρουμένης. Ἐντατικοποιήθηκε μάλιστα ἐπί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλῆ καί ὑφυπουργίας Γιάννη Βαληνάκη, ὅταν σέ 18 ἀπό τά νησιά πού προστατεύονται ἀπό τήν Natura τοποθετήθηκε καί στρατιωτική φρουρά.

Ἔτσι σήμερα ἡ Ἑλλάς εὑρίσκεται σέ ἰσχυρότατη νομική θέση ἔναντι τῆς Τουρκίας, καθώς πέραν τῶν Διεθνῶν Συνθηκῶν (Λωζάννη, Μοντρέ κ.λπ.) πού ἐπικαλούμαστε συνήθως, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ἀλλά καί τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχουν στήν διάθεσή τους ἕνα νέο πυρηνικό νομικό ὅπλο: ἐπίσημα ἔγγραφα τῆς ΕΕ πιστοποιοῦν ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς ἐντάξεώς τους στό πρόγραμμα Natura οἱ νησῖδες καί βραχονησῖδες πού ἀμφισβητεῖ ἡ Τουρκία ἔχουν ἑλληνική κυριαρχία, ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα καί ἑλληνική ΑΟΖ, καί βεβαίως θεωροῦνται προστατευόμενο εὐρωπαϊκό ἔδαφος!

Οἱ Τοῦρκοι ἀντέδρασαν ἐκ τοῦ προχείρου προσφάτως ὅταν στήν ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ὁ νόμος 4519/2018 μέ τόν ὁποῖο συνιστῶνται οἱ Φορεῖς Διαχειρίσεως τῶν 446 περιοχῶν τῆς Ἐπικρατείας σέ στεριά καί θάλασσα πού ἔχουν ὑπαχθεῖ στό πρόγραμμα Natura. Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Χαμί Ἀκσόι ἰσχυρίσθηκε μετά τήν ψήφιση τοῦ νόμου –ὅτι «ὁ ἑλληνικός νόμος 4519/18 δέν ἔχει καμμία νομική ἰσχύ (!) ὅσον ἀφορᾶ τίς διαφορές πού ὑπάρχουν μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Αἰγαῖο»– ὅτι «ἡ Τουρκία δέν ἔχει ἐνστάσεις στούς γενικούς κανόνες καί διατάξεις πού περιλαμβάνονται στά περιβαλλοντικά προγράμματα τῆς ΕΕ», ὅτι ἡ «Ἑλλάς ἐκμεταλλεύεται ἐδῶ καί πολύ καιρό τίς διατάξεις τῶν συγκεκριμένων προγραμμάτων», καί τέλος… «κάλεσε τήν ΕΕ νά μήν μετατρέπεται σέ ὄργανο τῶν πολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῆς Ἑλλάδος μέσα ἀπό τά συγκεκριμένα προγράμματα». Ἐπειδή τότε δέν εἶχε καταστεῖ συνείδησις πόσο μεγάλη ἐθνική σημασία ἔχει ἡ ἔνταξις νησιῶν καί νησίδων στό πρόγραμμα Natura, οἱ δηλώσεις ἐκεῖνες τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν εἶχαν ἑρμηνευθεῖ ὡς συνήθης τουρκική προκλητικότης. Εἶναι κάτι παραπάνω.

Ἀλήθεια ὅμως: οἱ Τοῦρκοι ἀμφισβητοῦν τήν νομική ἰσχύ τοῦ ἑλληνικοῦ νόμου 4519/18. Καί ἄν δημοσιευθεῖ κανένα ἐπίσημο κοινοτικό ντοκουμέντο στήν Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων προσεχῶς, αὐτό τί εἶναι κατά τήν ἄποψή τους; Ἄκυρο;;; Θά ἔχει …νομική ἰσχύ; Ἡ Ἑλλάς μολονότι γονατισμένη γνωρίζει νά ἀμύνεται. Ἀλλά καί νά ἐπιτίθεται.

Κεντρικό θέμα