Ἑλληνικά νησιά σέ Κῶ καί Νίσυρο ἀμφισβητοῦν μέ τό μνημόνιο οἱ Τοῦρκοι!

Συναγερμός σέ Κωνσταντινούπολη-Σμύρνη – Καῖνε αὐτοκίνητα Ἑλλήνων διπλωματῶν

ΕΝΩ βοᾶ ἡ οἰκουμένη γιά τό μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας – Λιβύης, διαπιστώνουμε ὅτι πολλά σημεῖα του παραμένουν σκοτεινά. Ἐλπίζουμε μόνον γιά τήν κοινή γνώμη καί ὄχι καί γιά τίς ἐντεταλμένες ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους πού συμβουλεύουν τήν Κυβέρνηση γιά τήν διαμόρφωση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Καταλαμβάνει τίς στῆλες τῆς ἐπικαιρότητος τό ζήτημα τῆς στρατιωτικῆς συνεργασίας καί τῆς ἀποστολῆς Τούρκων στρατιωτικῶν συμβούλων στήν Τρίπολη, νά βοηθήσουν τόν Σάρατζ, καί μᾶς διαφεύγει τό γεγονός ὅτι τό ἐν λόγω μνημόνιο ἔχει χάρτες καί παραρτήματα μέ συντεταγμένες, οἱ ὁποῖες ὑπερβαίνουν τά ὅρια τοῦ τραπεζοειδοῦς σχήματος πού ἔχουμε στούς χάρτες οἱ ὁποῖοι εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος.

Ἔτσι, συμφώνως πρός ἀξιόπιστες πληροφορίες, τά ἑλληνικά νησιά τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου –πέρα ἀπό μία πλειάδα βραχονησίδων– περιλαμβάνονται στίς περιοχές στίς ὁποῖες ἀναφέρεται ἡ συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης (ἤ ἀκριβέστερα Τουρκίας – Τριπόλεως.)

Συγκεκριμένως, δημοσίευμα κυριακάτικης ἐφημερίδος ἀναφέρει: «Οἱ τουρκικές συντεταγμένες πού περιλαμβάνονται στό Παράρτημα 2 τοῦ τουρκο-λιβυκοῦ κειμένου δέν ἔχουν ἐπιλεγεῖ τυχαῖα. Ὁρισμένες δέν ἀφοροῦν μάλιστα σημεῖα στήν ἠπειρωτική Τουρκία ἀλλά νησῖδες καί βράχους πού βρίσκονται ἄνω τοῦ συμπλέγματος τοῦ Καστελλορίζου, ἐνῶ κάποιες ἐντοπίζονται ἀκόμη καί μεταξύ Κῶ καί Νισύρου. Ἡ προβολή αὐτῶν τῶν συντεταγμένων ξεπερνᾶ κατά πολύ τό γνωστό κῶνο πού “ἑνώνει” τίς θαλάσσιες ζῶνες Τουρκίας – Λιβύης. Παράλληλα οἱ λιβυκές συντεταγμένες ἔχουν προβολή σέ περιοχές πού ἐπικαλύπτουν τά δύο θαλάσσια οἰκόπεδα νότια καί νοτιοδυτικά τῆς Κρήτης πού ἔχουν παραχωρηθεῖ πρός ἔρευνα καί ἐκμετάλλευση στήν κοινοπραξία Total-Exxon Mobil-ΕΛΠΕ καί τά ὁποῖα ἡ Τρίπολη εἶχε ἀμφισβητήσει».

Τοῦτο καθιστᾶ σαφές ὅτι καί στήν περίπτωση αὐτή ἡ Ἄγκυρα ἀκολουθεῖ τήν προσφιλῆ της τακτική τῆς «σαλαμοποιήσεως». Οἱ ἀμφισβητήσεις δηλαδή καί οἱ διεκδικήσεις της ὑπερβαίνουν κατά πολύ αὐτά πού ἀρχικῶς ἀφήνει νά διαφανοῦν. Τίς ἐμφανίζει ὅμως βῆμα-βῆμα προσθέτοντας νέα ἀπαίτηση, ἀμέσως μόλις πλησιάσει τήν ἐπίτευξη τῆς προηγουμένης.
Ἔτσι τό μόνο βέβαιον εἶναι πώς οἱαδήποτε σκέψις, ἐλαχίστης ἔστω ὑποχωρήσεως, θά πρέπει νά ἀπορριφθεῖ, καθώς θά ἀποτελέσει ἁπλῶς τήν ἔναρξη τῆς ἀποθρασύνσεως τῆς προκλητικότητος τῶν γειτόνων. Νά ὑπενθυμίσουμε γιά μίαν ἀκόμη φορά ὅτι ἡ Τουρκία ἐκλαμβάνει κάθε πρόθεση συμβιβαστικῆς προσεγγίσεως ὡς ὑποχωρητικότητα καί κάθε ἐπίδειξη καλῶν προθέσεων ὡς ἀδυναμία.

Ἡ ἴδια ἡ Τουρκία ἄλλωστε κάνει ὅ,τι εἶναι δυνατόν κατά περίπτωσιν, προκειμένου νά δείξει ὅτι εὑρίσκεται σέ θέση ἰσχύος. Δέν μπορεῖ νά θεωροῦνται τυχαῖα περιστατικά πού ἐσημειώθησαν προσφάτως εἰς βάρος Ἑλλήνων διπλωματικῶν ὑπαλλήλων πού ὑπηρετοῦν στήν Σμύρνη καί τήν Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένως, τό περασμένο Σάββατο ἐπίθεση ἀπό ἀγνώστους ἐδέχθη αὐτοκίνητο ὑπαλλήλου τοῦ ἑλληνικοῦ Προξενείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐνῶ ἦταν σταθμευμένο. Οἱ ἐκτεταμένες ζημίες τίς ὁποῖες προεξένησαν ἄγνωστοι δείχνουν τήν πρόθεση τῶν δραστῶν νά πλήξουν τό συγκεκριμένο αὐτοκίνητο πού ἔφερε διπλωματικές πινακίδες πού καθιστοῦσαν σαφές ὅτι ἐχρησιμοποιεῖτο ἀπό Ἕλληνα.

Τήν ἀμέσως ἑπομένη, χθές δηλαδή, παρανάλωμα τοῦ πυρός ἔγινε αὐτοκίνητο ὑπαλλήλου τοῦ ἑλληνικοῦ Προξενείου στήν Σμύρνη. Σημειωτέον ὅτι τό ὄχημα δέν ἦταν σταθμευμένο κοντά στό Προξενεῖο ἀλλά σέ τελείως διαφορετική συνοικία τῆς Σμύρνης.

Καί ἐνῶ οἱ τουρκικές ἀρχές δέν φαίνονται ἰδιαιτέρως δραστήριες στήν προσπάθεια ἐντοπισμοῦ τῶν δραστῶν, σέ ἀντίστοιχες περιπτώσεις τέτοιων ἐπιθέσεων κατά Τούρκων διπλωματῶν σέ ἄλλες χῶρες, ξεπερνοῦν τά ὅρια ἀπαιτῶντας ἄμεση διαλεύκανση. Τοῦτο δέ, ἐνῶ στήν Ἑλλάδα τουλάχιστον οἱ δρᾶστες τέτοιων ἐπιθέσεων εἶναι μέλη περιθωριακῶν ὁμάδων πού ἀναλαμβάνουν καί τήν εὐθύνη τῶν ἐπιθέσεων. Ἡ Τουρκία ὅμως θεωρεῖ τό ἑλληνικό Κράτος ὑπεύθυνο καί χρησιμοποιεῖ τά περιστατικά ὡς εὐκαιρίες γιά διατύπωση περισσοτέρων ἀπαιτήσεων.

Καί ὅμως ἡ Τουρκία χρησιμοποιεῖ τά περιστατικά αὐτά προβαίνοντας σέ ἀνοίκειες ἐπιθέσεις κατά τῆς χώρας μας, δημιουργῶντας ἐπικοινωνιακές συνθῆκες πού τῆς δίδουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ἀνοίγοντας τόν δρόμο γιά περισσότερες ἀπαιτήσεις. Τακτική τῆς «σαλαμοποιήσεως» καί ἐδῶ.

Διαφορετικά εἶναι τά μέτρα γιά αὐτά πού συμβαίνουν στήν ἴδια τήν Τουρκία. Ἐκεῖ ὅλα τά ἐνδεχόμενα εἶναι ἀνοικτά. Ἀπό τοῦ νά πλήττονται τά διπλωματικά αὐτοκίνητα ἀπό μεμονωμένα ἄτομα ἤ ὁμάδες πού ἐπιβάλλουν «ἀντίποινα» μέχρι τοῦ νά εὑρισκόμεθα πρό ἐνορχηστρωμένων ἐνεργειῶν πού ἀποσκοποῦν στήν τρομοκράτηση. Πόσω μᾶλλον ὅταν αὐτά συμβαίνουν σέ μίαν ἀστυνομοκρατούμενη αὐταρχική χώρα. Καί ὅμως ἐκεῖ οἱ ἀρχές ἐπιδεικνύουν ἀδράνεια. Μόνον αὐτές οἱ ἐπιθέσεις μένουν «ἀνεξιχνίαστα» περιστατικά.

Κεντρικό θέμα