ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἑλλάς: Ἡ μόνη χώρα στόν κόσμο πού ἀπαγορεύει τά ἰδιωτικά ΑΕΙ

Ἀλλά μέ ἀριστερό νόμο ἐπιτρέπει πτυχία ἐξ ἀποστάσεως ἀπό κυπριακά ἰδιωτικά ΑΕΙ!

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Η DE FACTO ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΕΩΣ ΤΟ 2009 εἴχαμε παρέα. Ἡ πατρίδα μας δέν ἦταν ἡ τελευταία κομμουνιστική χώρα στόν κόσμο στῆς ὁποίας τό Σύνταγμα περιήχετο ἡ λέξις «ἀπαγορεύεται» γιά τήν ἵδρυση ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων. Συμφώνως πρός ἔρευνα τῆς Unesco, μᾶς ἔκαναν παρέα ἡ Βόρειος Κορέα, ἡ Κούβα καί τό Μπουτάν. Ἀλλά ἀπό τό 2011 ἡ Κορέα κάλεσε μερικά ΑΕΙ ἀπό τίς ΗΠΑ καί ἄρχισαν νά λειτουργοῦν στό ἔδαφός της. Τό 2013 τό Μπουτάν κατήργησε τήν ἀπαγόρευση. Ἡ Κούβα τῶν Κάστρο τήν ὁποία ἐπεσκέφθη ὁ Πρωθυπουργός γιά νά παραστεῖ στήν κηδεία τοῦ Φιντέλ, ἦταν ἡ τελευταία πού κατήργησε τήν ἀπαγόρευση τό 2017 καί προετοιμάζεται.

Ὅπως ἐξελίσσονται τά πράγματα, ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ τελευταία χώρα στόν κόσμο πού δέν ἐπιτρέπει τήν ἰδιωτική ἀνώτατη ἐκπαίδευση. Τό διεθνές ρεζιλίκι καταγράφεται ἤδη σέ δημοσιεύματα τοῦ ξένου Τύπου.

Ἡ ἰδεοληψία τῆς Ἀριστερᾶς καί τοῦ ΠΑΣΟΚ πού ἐμπόδισαν τήν ΝΔ τό 2007 νά προχωρήσει στήν συνταγματική ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 16, θά ἐγγραφεῖ μετά βεβαιότητος στάς δέλτας τῆς ἱστορίας ὡς ἀρνητικό γεγονός. Μά, μαζί μέ αὐτήν, θά ἐγγραφεῖ καί ἡ ὑποκρισία τῆς Ἀριστερᾶς. Ὄχι μόνο διότι ἐπώνυμοι καθηγητές ἀριστερῶν πεποιθήσεων πού στήν Ἑλλάδα παριστάνουν τούς φρουρούς τοῦ δημοσίου πανεπιστημίου μετανάστευσαν στήν Κύπρο καί χαρίζουν τήν αἴγλη τους σέ ἰδιωτικά ΑΕΙ ἔναντι τοῦ ἀξιώματος τοῦ πρυτάνεως, μέ τό ἀζημίωτο βεβαίως. Οὔτε βεβαίως διότι σύντομα θά δοῦμε καί πρώην ὑπουργούς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά μετεγγράφονται σέ κυπριακά ἰδιωτικά ΑΕΙ.

Ἐγγράφεται στήν ἱστορία ἡ ὑποκρισία τῆς Ἀριστερᾶς, διότι μέ φωτογραφικές ρυθμίσεις τῆς τελευταίας στιγμῆς ἐπιτρέπουν στά ἰδιωτικά κυπριακά ΑΕΙ αὐτά πού ἀρνοῦνται στά ἑλληνικά: νά χορηγοῦν πτυχία ἐξ ἀποστάσεως καί ὄχι μέ παρακολούθηση. Πτυχία πλήρως ἰσότιμα μέ ἑλληνικά δημόσια ΑΕΙ, ἀναγνωρισμένα ἀπό τόν ΔΟΑΤΑΠ!

Κάπως ἔτσι 11.000 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν –χιλιάδες πλέον ἐξ ἀποστάσεως μέ τήν νέα ρύθμιση– στήν Λευκωσία καί τήν Πάφο, συνδράμοντας στήν αὔξηση τοῦ κυπριακοῦ ΑΕΠ τῶν ἀδελφῶν μας Κυπρίων, κατά 3,5%.

Συμφώνως πρός ἐκτιμήσεις ἐγκύρων ἀναλυτῶν, τό ὄφελος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπό τήν διακοπή τῆς μεταναστεύσεως τῶν νέων στό ἐξωτερικό, τήν ἔλευση νέων φοιτητῶν καί τήν αὔξηση τῆς ἀπασχολήσεως, σέ μία πενταετία θά προσεγγίσει τό 1 δισ. εὐρώ. Ἀλλά γιά νά συμβεῖ αὐτό πρέπει νά εὑρεθεῖ νομική φόρμουλα –ἡ κυβέρνησις Μητσοτάκη τήν ἀναζητεῖ ἤδη– προκειμένου νά ἐπιτραπεῖ ἡ ἵδρυσις σοβαρῶν μή κρατικῶν ΑΕΙ, ἀκόμη καί μέ σύμπραξη δημοσίου ἰδιωτικοῦ τομέως, ἀλλά καί γιά νά ἀνακοπεῖ ἡ διαρροή φοιτητῶν πρός γειτονικές χῶρες, εἴτε ἡ Κύπρος εἶναι αὐτή εἴτε ἡ Τουρκία (χώρα στήν ὁποία ἡ ἵδρυσις ἰδιωτικοῦ ΑΕΙ συνοδεύεται ἀπό κατάθεση ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς 7 ἑκατομμυρίων δολλαρίων.)

Ἡ ρύθμισις-σκάνδαλο τοῦ νόμου Γαβρόγλου γιά τήν ἀπαράδεκτη ἀντιστοίχιση ἐξ ἀποστάσεως χορηγουμένων τίτλων κυπριακῶν ἰδιωτικῶν ΑΕΙ μέ ἑλληνικά δημόσια ΑΕΙ εὑρίσκεται ἤδη στό μικροσκόπιο τῆς Κυβερνήσεως τῆς ΝΔ καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Κανείς δέν ἀντιτίθεται στήν χορήγηση πτυχίων ἀπό τά κυπριακά ΑΕΙ ἄν τηρεῖται ὁ νόμος πού λέει ὅτι ἡ ἀξιολόγησις, προαγωγή καί ἀποφοίτησις τῶν φοιτητῶν ἐγίνοντο μέ διαδικασίες ἀνάλογες μέ αὐτές πού ἰσχύουν στά προγράμματα σπουδῶν ἑλληνικῶν δημοσίων ΑΕΙ «μέ παρακολούθηση».

Ὅμως διά νόμου πού ἐψηφίσθη ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ κατά τά λοιπά ἀριστεροῦ κ. Γαβρόγλου, οἱ τελευταῖες δύο λέξεις «μέ παρακολούθηση» διεγράφησαν καί ἀντικατεστάθησαν μέ τήν φράση «ἐξ ἀποστάσεως τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς ἡμεδαπῆς».

Στήν πραγματικότητα, τά πτυχία τῶν ἰδιωτικῶν κυπριακῶν ΑΕΙ ἐξισώθηκαν, μέ τίς ψήφους βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ τά πτυχία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου. Πρόκειται γιά σκάνδαλο πρώτης γραμμῆς. Καί εἴμεθα βέβαιοι πώς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μετά ἀπό μελέτη τοῦ θέματος θά ἐπανεκτιμήσει τήν στάση του. Τά σοβαρά ΑΕΙ εἶναι ἀκαδημαϊκά ἱδρύματα. Ὄχι ταχυδρομεῖα πού ἀποστέλλουν συστημένα τά πτυχία ἀπό τήν Λευκωσία στήν Ἀθήνα καί ἀλλαχοῦ, στίς οἰκίες τῶν ἐνδιαφερομένων, μέ τό γνωστό περιστέρι.

Κεντρικό θέμα