Ἐλεύθερος πολιορκημένος στό Μαξίμου ὁ Τσίπρας

Ἡ Πνύκα ἀκυρώθηκε πρίν ἀπό τίς φωτιές – Δέν ἤρχοντο Μέρκελ – Γιοῦνκερ

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ τό Σαββατοκύριακο σέ ἱστοσελίδες καί μερίδα τοῦ Τύπου ὅτι οἱ φιέστες πού ἑτοίμαζε ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια ἀκυρώθηκαν ἐξ αἰτίας τῶν πυρκαϊῶν καί τῆς βαρειᾶς πολιτικῆς ἀτμόσφαιρας πού δημιουργεῖται. Δέν εἶναι ἀλήθεια. Οἱ φιέστες εἶχαν ἀκυρωθεῖ πρίν ἀπό τίς φωτιές γιά λόγους ἐξ ἴσου σοβαρούς. Τό Μαξίμου δέν ἦταν ἱκανοποιημένο ἀπό τήν ἀνταπόκριση Εὐρωπαίων ἡγετῶν νά παραστοῦν σέ αὐτές, καί οἱ ἀρνήσεις τῆς Καγκελλαρίου Μέρκελ καί τοῦ Προέδρου τῆς Κομμισσιόν Ζάν-Κλώντ Γιοῦνκερ νά παραστοῦν εἶχε ἀναγκάσει τόν Πρωθυπουργό νά ἀκυρώσει τήν Πνύκα μέ πρόσχημα τήν εὐθιξία.
Γιά τόν λόγο αὐτό, μάλιστα, ἡ «Ἑστία» σχεδίαζε νά κυκλοφορήσει μέ πρῶτο θέμα τήν περασμένη Τρίτη αὐτό. (Σχετικό καί τό προσχέδιο τίτλου πού δημοσιεύουμε.) Οἱ πυρκαϊές ὅμως μᾶς ὁδήγησαν στήν αὐτονόητη ἀπόφαση νά ἀλλάξουμε πρῶτο θέμα. Δημοσιεύουμε λοιπόν σήμερα τό βασικό θέμα τῆς περασμένης Τρίτης πού ἀποσύραμε λόγω τῶν ἐξελίξεων γιά νά καταστεῖ σαφές ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀντιμετώπιζε προβλήματα μέ τούς ἑταίρους πρίν ἀπό τίς πυρκαϊές. Εἶχε ὡς ἑξῆς:

Μέρκελ – Γιοῦνκερ γύρισαν τήν πλάτη στόν Alexis

«Η ΠΡΟ πολλοῦ καιροῦ σχεδιαζομένη ἐκδήλωσις πού ἑτοίμαζε μέ πᾶσα ἐπιμέλεια τό Μέγαρο Μαξίμου καί ὀνειρεύετο ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας γιά τήν 28η Αὐγούστου στόν ἱστορικό λόφο τῆς Πνύκας ἀνεβλήθη. Ὡς ἐπίσημη δικαιολογία γιά τήν ἀναβολή προεβλήθη ἡ κριτική πού ἀσκήθηκε ἀπό μερίδα τοῦ Τύπου, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἑτοίμαζε μία μεγάλη φιέστα ἡ ὁποία δέν προσήκει μέ τό κοινωνικό καί πολιτικό κλῖμα πού ἐπικρατεῖ στήν Ἑλλάδα αὐτή τήν ἐποχή. Ἔτσι πρός τά ἔξω προεβλήθη τό ἐπιχείρημα πώς λόγω τῆς δικαιολογημένης εὐθιξίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ στίς καταγγελίες περί φιέστας ἡ ἐκδήλωσις ἀνεβλήθη.

»Πολύ καλό γιά νά εἶναι ἀπολύτως ἀληθινό. Ἡ Ἑλλάς γλύτωσε πράγματι ἀπό τήν χρεωκοπία, τό πρόγραμμα τυπικά λήγει τόν Αὔγουστο, ἀλλά μέ ἀνοικτό τό μέτωπο τῆς μειώσεως τῶν συντάξεων, τῆς φυγῆς δεκάδων ἐπιστημόνων ὄχι μόνο λόγω τῆς κρίσεως ἀλλά καί ἐξ αἰτίας τῆς διαφθορᾶς καί τῆς οἰκονομικῆς ρευστότητος πού ἐπικρατεῖ, θά μποροῦσε πράγματι νά γίνει πειστική ἡ δικαιολογία γιά τήν ἀναβολή. Ὡστόσο, ἡ προετοιμασία πού εἶχε γίνει γιά τήν ἐκδήλωση ἦταν τόσο προχωρημένη, ὥστε ἡ Κυβέρνησις εἶχε ἐξασφαλίσει τήν ἄδεια τοῦ καθολικῶς ἀναγνωρισμένου μουσικοσυνθέτου μας Γιάννη Μαρκόπουλου νά ἀκουσθεῖ κατά τήν διάρκεια αὐτῆς σέ εἰδική συναυλία τό διάσημο ἔργο του “Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι” ὑπό τήν διεύθυνση ὄχι τοῦ ἰδίου ἀλλά γνωστοῦ μαέστρου. Ὁ διακομματικά ἀναγνωρισμένος Γιάννης Μαρκόπουλος εἶχε δώσει τήν ἄδειά του μετά ἀπό σκέψη καί τό ἔπραξε αὐτό ὄχι χάριν τῆς Κυβερνήσεως ἀλλά εἰς τό ὄνομα τῶν θυσιῶν τῶν Ἑλλήνων στά χρόνια τῶν μνημονίων. Ἄλλωστε ἡ συναυλία μέ θέμα τούς “Ἐλεύθερους Πολιορκημένους” θά συνιστοῦσε πολιτική πράξη ὑψηλῆς συμβολικῆς ἀξίας καθώς οἱ στίχοι πού θά ἀκούγοντο ἐνώπιον τῶν ξένων ἡγετῶν θά ἀποτελοῦσαν βαρύ “κατηγορῶ” κατά τῆς ξενοκρατίας.

»Ὡστόσο, αὐτό δέν πρόκειται νά συμβεῖ γιά ἕναν λόγο πού δέν ἔγινε εὐρύτερα γνωστός, ἀλλά κατεβλήθη προσπάθεια νά ἀποκρυβεῖ: ὁ Πρωθυπουργός δέν ἔμεινε ἱκανοποιημένος ἀπό τήν ἔκταση τῆς ἀνταποκρίσεως πού εἶχαν οἱ διερευνητικές ἐπαφές τῶν ἐπιτελῶν του μέ κορυφαίους Εὐρωπαίους ἡγέτες, προκειμένου ἐκεῖνοι νά δώσουν τό “παρών” στήν ἐκδήλωση τῆς Πνύκας. Συμφώνως πρός πληροφορίες πού ἐτέθησαν ὑπ’ ὄψιν τῆς “Ἑστίας” ἀπό κορυφαῖο κυβερνητικό ἀξιωματοῦχο, ὑπῆρξε ἀπροθυμία καί ἀπό τό Βερολῖνο καί ἀπό τίς Βρυξέλλες καί ἀπό ἄλλες εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες γιά τήν συμμετοχή ἡγετῶν ὅπως ἡ Καγκελλάριος Μέρκελ, ὁ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Ζάν-Κλώντ Γιοῦνκερ καί ἄλλοι. Παρά τήν καλή πρόθεσή τους νά παραστοῦν σέ μιά ἐκδήλωση πού θά ἀνεγνώριζε τίς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, αὐτό πού μεταδίδεται ἀπό τίς ξένες πρωτεύουσες εἶναι πώς οἱ ἡγέτες δέν θά ἤθελαν νά ἀναμειχθοῦν στήν ἐσωτερική πολιτική ἀντιδικία πού ξέσπασε μεταξύ Κυβερνήσεως καί Ἀντιπολιτεύσεως μέ ἀφορμή τίς δηλώσεις τοῦ Ἐπιτρόπου Μοσκοβισί γιά τό ἐάν ἔχει λήξει τό μνημόνιο ἤ ἐάν ἐφαρμόζεται ἄτυπο τέταρτο μνημόνιο. Δεδομένου μάλιστα ὅτι εἰσερχόμεθα σέ προεκλογική περίοδο εὐρωεκλογῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι πολύ κρίσιμες γιά τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ἐκρίθη μᾶλλον δύσκολο νά δώσει τό “παρών” σέ ἐκδήλωση κυβερνήσεως τῆς Ἀριστερᾶς ἡ ἀφρόκρεμα τῆς εὐρωπαϊκῆς κεντροδεξιᾶς. Στό Μέγαρο Μαξίμου μάλιστα πιστεύουν πώς χεράκι γιά τήν ἀναβολή τῆς ἐλεύσεως τῶν ἡγετῶν τῆς κεντροδεξιᾶς ἔβαλαν καί ἡμέτερες δυνάμεις. Ἀλλά δέν μποροῦν νά τό ἀποδείξουν οὔτε βεβαίως νά ἀποκαλύψουν τίς αἰτίες πού ἡ Πνύκα ματαιώνεται.

»Τούτων δοθέντων ἡ Κυβέρνησις θά ἐπιδιώξει νά περάσει τά προπαγανδιστικά μηνύματά της μέσω δύο ἐκδηλώσεων. Ἡ πρώτη θά γίνει στό Καστελλόριζο μέ ὁμιλητή τόν Πρωθυπουργό στίς 21 Αὐγούστου. Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν λέει τήν ἀλήθεια ὁ κ. Τσίπρας σχετικῶς μέ τήν ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια, καλῶς πράττει καί μεταβαίνει ἐκεῖ. Πρέπει νά σβησθεῖ ἀπό τήν ἐθνική μνήμη ἡ εἰκόνα Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε τό ἀκριτικό νησί στήν μύτη τῆς Τουρκίας προκειμένου νά διακηρύξει ὅτι παραδίδει ἐθνική κυριαρχία. Τό Καστελλόριζο δέν πρέπει νά ταυτίζεται μέ τήν μείωση ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ἡ δεύτερη ἐκδήλωσις προγραμματίζεται γιά τά ἐγκαίνια τῆς ΔΕΘ, στά ὁποῖα θά δώσει τό “παρών” ὑψηλόβαθμος κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος ἀπό τίς ΗΠΑ καί ὅλοι οἱ Πρωθυπουργοί τῶν γειτονικῶν Βαλκανικῶν κρατῶν».

Κεντρικό θέμα