Ἐκτός νόμου «ἔθεσε» τό Ἐφετεῖο Χρυσή Αὐγή καί κόμμα Κασιδιάρη

Παύουν νά ἀποτελοῦν πολιτικούς σχηματισμούς μετά τόν χαρακτηρισμό τῶν ἐπί κεφαλῆς τους ὡς ἀρχηγῶν ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ἱστορική ἀπόφασις –ἀπό ὅποια πλευρά καί ἄν τήν ἐξετάσει κανείς– τοῦ τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων Ἀθηνῶν στήν δίκη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἔχει δύο διαστάσεις: τήν ποινική καί τήν πολιτική. Ἡ ποινική διάστασις εἶναι γνωστή. Τό δικαστήριο ἀπορρίπτοντας τήν εἰσήγηση τῆς εἰσαγγελέως καί υἱοθετώντας τό κατηγορητήριο πού συνέταξε ἐπί ἡμερῶν Νικολάου Δένδια καί Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ὁ εἰσαγγελεύς Βουρλιώτης ἀπεδέχθη ὅτι τό κόμμα αὐτό, τά μέλη τῆς ἡγετικῆς ὁμάδος του καί τό σύνολο τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος του συνιστοῦν τόν ὁρισμό τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως κατά τό ἄρθρο 187 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος. Πρόκειται γιά ἐγκληματική ὀργάνωση «ἐνδεδυμένη μέ τόν μανδύα πολιτικοῦ κόμματος» συμφώνως πρός τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. Ἡ πολιτική διάστασις πού ἕπεται τῆς ποινικῆς εἶναι ὅτι, συμφώνως πρός ἀνώτατες κοινοβουλευτικές πηγές μέ τίς ὁποῖες ὁμίλησε ἡ «Ἑστία», τό δικαστήριο ἔπαυσε οὐσιαστικά τήν «Χρυσή Αὐγή» ὡς νόμιμο κόμμα καί τήν ἔθεσε ἐκτός νόμου. Τό αὐτό ἰσχύει γιά τό νεοσυσταθέν κόμμα «Ἕλληνες γιά τήν πατρίδα». Ἀπό τήν στιγμή πού ὁ Νῖκος Μιχαλολιάκος κηρύσσεται ἀρχηγός ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως παύει ἀπό ἀρχηγός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ἀπό τήν στιγμή πού ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης ἀνακηρύσσεται μέλος τῆς ὁμάδος διευθύνσεως τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως παύει ἀπό ἀρχηγός τοῦ κόμματος «Ἕλληνες γιά τήν πατρίδα». Καί ἀπό τήν στιγμή πού ὁ εὐρωβουλευτής ἐν ἐνεργείᾳ Λαγός κηρύσσεται ἐπίσης ἀρχηγός ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Κώστας Τασούλας εἶναι ὑποχρεωμένος νά τοῦ ἀφαιρέσει ὅλα τά ἑλληνικά προνόμια (γραφεῖα, γραμματεῖς, μετακλητούς, ἀτέλειες), ἐνῶ ἀνοίγει καί ζήτημα νομιμότητος παραμονῆς του στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στήν πραγματικότητα ἡ ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου μεταβιβάζει τήν σκυτάλη στήν πολιτεία ἡ ὁποία καλεῖται νά ἀλλάξει πλέον τόν νόμο γιά τά κόμματα ὅπως αὐτός ἐφαρμόζεται ἀπό τό ἄρθρο 29 τοῦ Συντάγματος καθώς ἡ «Χρυσή Αὐγή» παύει νά εἶναι πλέον κόμμα μέ βάση τήν συνταγματική διάταξη. Δέν ἐξυπηρετεῖ βάση δικαστικῆς ἀποφάσεως τήν «ἐλεύθερη λειτουργία τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος». Καί ἀπαγορεύεται εἰς τό μέλλον κόμμα μέ τό ὄνομα «Χρυσή Αὐγή» νά μετάσχει στίς ἐκλογές. Ἀπό τούς περισσοτέρους διέλαθε τήν προσοχή ὅτι τήν περασμένη ἑβδομάδα ἄλλως τε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας συνέδεσε τίς ἀλλαγές στόν κανονισμό τῆς Βουλῆς γιά τούς διορισμούς συγγενῶν μέ τήν χθεσινή ἀπόφαση. Μετά τήν ἔκδοσή της θά προστεθεῖ κώλυμα διορισμοῦ στόν κανονισμό τῆς Βουλῆς γιά ὅσους καταδικάζονται γιά τό ἀδίκημα τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως.

Σέ ἀνώτατο θεσμικό ἐπίπεδο εἶναι στήν διακριτική εὐχέρεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἐάν θά ἀναθέσει στόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν Τάκη Θεοδωρικάκο νά ἐξειδικεύσει τήν νομοθεσία, ὥστε νά τίθενται ἐξ ἀρχῆς ἐκτός νόμου πολιτικά κόμματα πού δροῦν πέρα ἀπό τό ὅριο τῆς νομιμότητος ἤ θά θεωρήσει ὅτι ἀρκεῖ ἡ απόφασις τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου γιά τήν διάλυση τοῦ συγκεκριμένου κόμματος. Καί τοῦτο, διότι ὅπως ἐπεσήμανε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας, βάσει τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικος, τά πρόσωπα αὐτά πού καταδικάζονται δέν χάνουν τά πολιτικά δικαιώματά τους. Ὅπως τόνισε ὁ κ. Τασούλας «ἡ καταδίκη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς δέν συνεπάγεται παρεπόμενες ποινές στέρησης πολιτικῶν δικαιωμάτων ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 2019 (σ.σ. ἐπί ΣΥΡΙΖΑ) πού ψηφίσθηκε ὁ νέος Ποινικός Κώδικας. Ἄρα ὁ μόνος τρόπος εἶναι ἡ ἀλλαγή Κανονισμοῦ μέ μία ἀνεκτή ἐλάχιστη ἀναδρομικότητα». Γίνεται ἀντιληπτό μετά ταῦτα ὅτι ἡ απόφασις δέν κλείνει τήν ὑπόθεση. Ἀντιθέτως, μόλις τώρα, τήν ἀνοίγει σέ θεσμικό ἐπίπεδο. Εἶναι ἴσως ἡ εὐκαιρία γιά νομοθέτηση, ὥστε νά ἀνακηρύσσονται ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο κόμματα ἀκραῖα, ρατσιστικά, φυλετικά, αὐτονομιστικά, ἐκτός δημοκρατικοῦ πλαισίου.

Κεντρικό θέμα