Ἔκτακτη συνεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς γιά τήν κερδοσκοπία στήν ΔΕΗ

Θά παρουσιασθοῦν τά πρῶτα συμπεράσματα τοῦ ἐλέγχου χειραγωγήσεως τοῦ Χρηματιστηρίου «Ἐάν ὑπάρξουν εὑρήματα, δέν θά σκεπασθοῦν»

Τά Αρχικά εὑρήματα γιά τίς συναλλαγές πού μπορεῖ νά ἔγιναν μέ τό πλεονέκτημα τῆς ἐσωτερικῆς πληροφορήσεως καί τό κερδοσκοπικό παιγνίδι πού ἐστήθη γύρω ἀπό τήν μετοχή τῆς ΔΕΗ, σχετικῶς πρός τήν ἀνακοίνωση αὐξήσεως μετοχικοῦ κεφαλαίου ὕψους 750 ἑκατομμυρίων εὐρώ, θά τεθοῦν ἐπί τάπητος κατά τήν σημερινή ἔκτακτη συνεδρίαση τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», εἶναι ἡ πρώτη φορά πού μεσούσης τῆς σχετικῆς ἐρεύνης πού ξεκίνησε ἡ Ἐπιτροπή καί μετά τήν αὐτεπάγγελτη παρέμβαση ἀπό τήν οἰκονομική εἰσαγγελία, θά ὑπάρξει μία πρώτη ἐνημέρωσις γιά τό μεῖζον χρηματιστηριακό ζήτημα πού ἐγείρει μία σειρά ἐρωτημάτων, τά ὁποῖα ζητοῦν ἄμεσες καί «καθαρές» ἀπαντήσεις. «Ἄν ὑπάρξουν εὑρήματα, δέν θά σκεπαστοῦν» εἶναι τό μήνυμα πού ἐκπέμπεται ἀπό τήν Ἐπιτροπή Κεφαλαιαγορᾶς πού καλεῖται νά βρεῖ τήν ἄκρη τοῦ νήματος, διερευνοῦσα ὅλες τίς συναλλαγές πού ἔγιναν τό ἐπίμαχο χρονικό διάστημα προκειμένου νά διαπιστωθεῖ ἐάν ἔχουν βάση οἱ ὑποψίες καί οἱ καταγγελίες.

Πρίν ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῆς πωλήσεως τοῦ 49% τοῦ ΔΕΔΔΗΕ, ἡ μετοχή τῆς εἰσηγμένης εἶχε ἐπιδοθεῖ σέ ἕνα πραγματικό ράλλυ ἀνόδου, πού τό πυροδοτοῦσαν οἱ φῆμες γιά τό μεγάλο ἐνδιαφέρον καί τό ὑψηλό τίμημα πού θά πουληθεῖ ὁ Διαχειριστής τοῦ Δικτύου.

Ἀμέσως μετά τήν πώληση τοῦ ΔΕΔΔΗΕ ἔναντι τιμήματος 2,1 δισ. εὐρώ, παραδόξως ἡ μετοχή τῆς ΔΕΗ ἄρχισε νά πέφτει, τήν ὥρα πού οἱ ἀναλυτές εἶχαν προεξοφλήσει πορεία ἀνόδου. Τήν Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου ἡ μετοχή κατέγραψε πτώση 3,1% καί ἡ τιμή της διεμορφώθη στά 9,02 εὐρώ. Ἀργά τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἡ ΔΕΗ ἀνεκοίνωσε τήν αὔξηση μετοχικοῦ κεφαλαίου χωρίς τήν συμμετοχή τοῦ Δημοσίου σέ αὐτή. Ἡ μετοχή ἀπώλεσε περισσότερο ἀπό τό 10% τῆς ἀξίας της πρίν ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῆς αὐξήσεως.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅταν ὅλοι ἐπερίμεναν σημαντική ἄνοδο τῆς τιμῆς, κάποιοι ἐπωλοῦσαν τίς μετοχές τους.

Ὅπως ἐκτιμᾶται ἀπό παράγοντες τῆς χρηματαγορᾶς, εἶναι εὔκολο νά ὀνομαστικοποιηθοῦν οἱ περισσότεροι ἀπό τούς κωδικούς πού ἔχουν παρουσιάσει ἐνδιαφέρον λόγω τοῦ ἀσυνήθιστου μεγάλου ὄγκου συναλλαγῶν πού ἐξετέλεσαν τήν περίοδο πού διερευνᾶ ἡ Ἐπιτροπή Κεφαλαιαγορᾶς. Τό παράδοξο στήν ὅλη ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἡ διοίκησις τῆς ΔΕΗ ἀμέσως μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ἔχει παραδεχθεῖ ὅτι γνωστοποίησε σέ ξένους ἐπενδυτές τήν πρόθεσή της νά προχωρήσει σέ διάθεση νέων μετοχῶν, προκειμένου νά βολιδοσκοπήσει τίς προθέσεις τους. Θά ἔχει ἐνδιαφέρον νά ἀπαντήσει ἡ ἐποπτική ἀρχή ἐάν ἔχει ζητήσει ἀπό τήν διοίκηση τίς εἰσηγμένες ἀλλά καί τίς ἀμερικανικές τράπεζες Citigroup καί Goldman Sachs, μέ τίς ὁποῖες συνεργάζεται ἡ ΔΕΗ, ἀναλυτική ἐνημέρωση γιά ἐπαφές πού ἔγιναν σέ ΗΠΑ καί Βρεταννία πρίν ἀπό τίς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις.

Σημειώνεται ὅτι ἡ νομοθεσία προβλέπει αὐστηρές ποινικές κυρώσεις γιά τό ἀδίκημα τῆς καταχρήσεως ἀγορᾶς.

Ἀναλόγως πρός τό οἰκονομικό ὄφελος πού ἀποκομίζει κάποιος παρανόμως ἀξιοποιῶν προνομιακές πληροφορίες, μπορεῖ νά τιμωρηθεῖ ἀκόμη καί μέ κάθειρξη ἕως 10 ἔτη.

Κεντρικό θέμα