Ἐγκληματική ὀργάνωση πίσω ἀπό τίς φωτιές «βλέπει» ὁ εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου

ΑΥΤΟ πού ψιθυρίζουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες, αὐτό πού ἀνέδειξε καί ἡ «Ἑστία» σέ πρωτοσέλιδό της, ὅτι δηλαδή ὑπάρχει ἕνα καλά ὀργανωμένο σχέδιο ἐμπρησμῶν, προεκάλεσε τήν παρέμβαση τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ὁ ἀνώτατος δικαστικός λειτουργός τῆς χώρας, Βασίλειος Πλιώτας, ζήτησε ἔρευνα γιά τόν ὑπερβολικά μεγάλο ἀριθμό πυρκαϊῶν καί εὐθέως κάνει ἀναφορά γιά «εὔλογες ὑπόνοιες ὅτι ὑπάρχει σκόπιμη ὀργανωμένη ἐγκληματική δραστηριότητα» καί δέν πρόκειται γιά μία ἁπλή ἀμελῆ συμπεριφορά. Πρό ἡμέρων, ἡ «Ἑστία» προέβαλε τόν προβληματισμό της γιά τήν προέλευση τῶν ταυτόχρονων μεγάλων πυρκαϊῶν σέ περιοχές μέ μεγάλη τουριστική ἀνάπτυξη, μέ ἀρχαιολογικό ἐνδιαφέρον, σέ στρατόπεδα καί μονάδες ἠλεκτροπαραγωγικῆς περιοχῆς. Ἔφερε ὡς παραδείγματα παλαιότερες ἀποκαλύψεις γιά τήν δράση Τούρκων πρακτόρων ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας καί τήν σχέση τους μέ τήν ἐκδήλωση φονικῶν καί καταστροφικῶν πυρκαϊῶν.

Ἐν προκειμένῳ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ζητεῖ νά ἀρθεῖ τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο, νά λάβουν χώρα εἰδικές ἀνακρίσεις καί ἔρευνες, δηλαδή νά ἐνεργοποιηθεῖ ὅλο τό εὖρος τοῦ ποινικοῦ δικονομικοῦ ὁπλοστασίου. Συγκεκριμένα, ἡ παραγγελία τοῦ κ. Πλιώτα πρός τόν Εἰσαγγελέα Ἐφετῶν Ἀθηνῶν πού ἐποπτεύει θέματα ὀργανωμένου ἐγκλήματος, τόν Διευθυντή Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς, τόν ἁρμόδιο Διευθυντή τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος γιά τούς ἐμπρησμούς καί τόν Ἀντεισαγγελέα Ἀρείου Πάγου Λάμπρο Σοφουλάκη, ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ὁ ὑπερβολικά μεγάλος ἀριθμός πυρκαγιῶν, ἀσυνήθους ἔντασης καί ἔκτασης, πού ἐκδηλώθηκαν κατά τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ συνέπεια νά προκληθοῦν ἀνυπολόγιστες ζημίες στό φυσικό περιβάλλον (καί ἰδίως στό δασικό πλοῦτο τῆς χώρας), σέ κτίρια, ἐγκαταστάσεις, σέ ἀγροτικές ἐκτάσεις καί καλλιέργειες καί σέ τουριστικές ὑποδομές, μέ κίνδυνο μάλιστα γιά τή ζωή μεγάλου ἀριθμοῦ συνανθρώπων μας, καθώς καί ὁ “συγχρονισμός” στήν ἐκδήλωσή τους, δημιουργοῦν εὔλογες ὑπόνοιες γιά σκόπιμη ὀργανωμένη ἐγκληματική δραστηριότητα καί ὄχι μόνο γιά ἁπλό, τυχαῖο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικῶν ἀμελοῦς συμπεριφορᾶς.

Κατόπιν τούτου, παρακαλοῦμε, στό πλαίσιο τῆς αὐτεπάγγελτης προανάκρισης κατά τό ἄρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ, παράλληλα βεβαίως καί ἀνεξάρτητα ἀπό τόν σχηματισμό τῶν ἐπί μέρους (κατά τόπο) δικογραφιῶν ἀπό τίς δικαστικές ἀρχές καί τούς ἀνακριτικούς ὑπαλλήλους τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, σέ συνεργασία μέ τή Διεύθυνση Ἀντιμετώπισης Ἐγκλημάτων Ἐμπρησμοῦ Π.Σ., νά συγκεντρώσετε ὅλα τά κρίσιμα στοιχεῖα πού παρέχουν ἐνδείξεις γιά ὕπαρξη ὀργανωμένου σχεδίου καί κεντρικοῦ σχεδιασμοῦ γιά ἑνιαία δράση ἐμπρηστῶν-μελῶν ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης, δηλαδή γιά τέλεση τοῦ κακουργήματος τοῦ ἄρθρου 187 παρ. 1 καί 2 ΠΚ: συγκρότηση-ἔνταξη καί διεύθυνση ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης πού ἐπιδιώκει τήν τέλεση κακουργημάτων ἐμπρησμοῦ σέ δάση καί κοινῶν κακουργημάτων ἐμπρησμοῦ (ἄρθρα 264 παρ. 1 καί 265 παρ. 1 στοιχ. β, γ ΠΚ). Εἶναι αὐτονόητο ὅτι πρέπει νά ἐνεργοποιηθεῖ, σέ ὅλο τό εὖρος του, τό ποινικό δικονομικό ὁπλοστάσιο (ἄρση τηλεφωνικοῦ ἀπορρήτου, διενέργεια, ἐρευνῶν, εἰδικῶν ἀνακριτικῶν πράξεων κ.λπ.) γιά νά ἐλεγχθεῖ καί νά ἀξιοποιηθεῖ κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορία. Γιά τήν πρόοδο τῆς προανάκρισης κατά τόν σχηματισμό τῆς συναφοῦς ποινικῆς δικογραφίας, ἡ Ἐποπτεύουσα Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν θά ἐνημερώνει τόν ἁρμόδιο Ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Λάμπρο Σοφουλάκη».

Ἐντύπωση πάντως προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέν ἔκανε χθές οὐδεμία ἀναφορά ἔστω καί στήν πιθανότητα ὑπάρξεως ὀργανωμένου σχεδίου πάρα τήν ἔρευνα πού διέταξε ὁ Ἄρειος Πάγος. Γιά ἕνα ὀργανωμένο σχέδιο πίσω ἀπό τίς πυρκαϊές πού μαίνονται στήν Ἀττική, μίλησε μεταξύ ἄλλων ὁ περιφερειάρχης Ἀττικῆς, Γιῶργος Πατούλης στήν τηλεόραση τοῦ «Σκάι» ἀναφερόμενος στίς συλλήψεις γιά ἐμπρησμούς πού ἔγιναν σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. «Θά πρέπει νά ἐλεγχθοῦν ὅλες οἱ καταγγελίες. Μέσα στό Πεδίο τοῦ Ἄρεως μπορῶ νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ἦταν καθαρή ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ. Ὅλα αὐτά φαίνεται ὅτι δέν εἶναι τυχαῖα. Προφανῶς πίσω ἀπό αὐτά ὑπάρχει ἕνα σχέδιο. Θυμίζει τό 2007 μέ τίς φωτιές καί ὅσο περνοῦν οἱ μέρες αὐτό ἐπιβεβαιώνεται» εἶπε χαρακτηριστικά. Σέ μιά σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε ὁ πρόεδρος τῶν Ροβιῶν Θοδωρῆς Κέρης, καταγγέλλοντας ὅτι ἄφησαν τήν Εὔβοια νά καεῖ γιά νά φυτέψουν ἀνεμογεννήτριες!!!

Κεντρικό θέμα