Ἐγκαταλείπουμε καί τό ὄνομα Βόρειος Ἤπειρος!

Τό ἄγαλμα τῆς Βορείου Ἠπείρου

Ἀλλά καί 12 μίλια στό Ἰόνιο σέ 2 δόσεις: Κέρκυρα – Κεφαλλονιά καί Ζάκυνθος – Κρήτη

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ἐξελίξεις μέ θετικές καί ἀρνητικές προεκτάσεις γιά τά ἐθνικά συμφέροντά μας δρομολογοῦνται στίς ἑλληνο-αλβανικές σχέσεις καθώς, ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», οἱ διαπραγματεύσεις γιά τήν ἐπίτευξη συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ τῶν δύο χωρῶν εὑρίσκονται σέ προχωρημένο στάδιο. Προκαλεῖ, βεβαίως, αἴσθηση τό γεγονός ὅτι αὐτές θά καταλήξουν σέ συμφωνία –μέ βάση τίς δημόσιες δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν– ἀρχές Ἰουλίου, ἐνῶ ἡ Σύνοδος Κορυφῆς τῆς ΕΕ κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά κριθεῖ ἡ ἐνταξιακή πορεία τῆς γείτονος ἔχει προσδιορισθεῖ γιά τίς 28 Ἰουνίου.

Ὑποθέτουμε, ὅμως, ὅτι αὐτό θά διευκρινισθεῖ γιά ποιό λόγο συμβαίνει. Αὐτό γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει δυσκολία διευκρινίσεως εἶναι ἡ πρόθεσις τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως (δέν ἔχει ὁριστικοποιηθεῖ ἀκόμη) νά δεσμευθεῖ ὅτι δέν θά χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά στό μέλλον Ἕλλην ἀξιωματοῦχος ἤ ἀκόμη καί ἰδιωτικές ὀργανώσεις τόν ἱστορικό ὅρο «Βόρειος Ἤπειρος», ἐπειδή κατά τήν κυβέρνηση Ράμα ἀποπνέει …ἑλληνικό ἀλυτρωτισμό. Οἱ Ἀλβανοί θέτουν ὡς ὅρο ἀπαράβατο τήν ἐγκατάλειψη τοῦ ὅρου Βόρειος Ἤπειρος, προκειμένου νά ἀποσύρουν καί αὐτοί τίς ἀλυτρωτικές ἀναφορές τους γιά τήν Τσαμουριά ἀπό τίς ὁποῖες βρίθουν τά σχολικά βιβλία τους. Βιβλία πού ἐμφανίζουν σέ κάποιες περιπτώσεις τά σύνορα τῆς Ἀλβανίας νά φθάνουν μέχρι καί τήν Πρέβεζα.

Βεβαίως, ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά δέχεται ὅτι τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» δεν εἶναι ἀλυτρωτικό, ἀλλά περιέχει γεωγραφικό προσδιορισμό, καί ἀπό τήν ἄλλη, τήν ἴδια στιγμή, νά δέχεται ὅτι μία ἄλλη «Βόρειος», ἡ Βόρειος Ἤπειρος, σηματοδοτεῖ ἀλυτρωτισμό καί πρέπει, ἐάν διαγραφεῖ ἀπό τό λεξιλόγιο τοῦ ἐπισήμου τομέα της. Σημειωτέον ὅτι στό παρελθόν (2013) ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς εἶχε ἐκφράσει τήν ἄποψη ὅτι ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά ἀναγνωρίσει τό Κοσσυφοπέδιο, πού ἐνδιαφέρει πολύ τήν Ἀλβανία, καί σέ ἀντάλλαγμα νά λάβει τήν ἀναγνώριση καθεστῶτος αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐντός ἐπικρατείας.

Ὡστόσο, ὅπως εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ἡ «Ἑστία», τό μεῖζον θέμα πού ἀπασχολεῖ αὐτή τήν στιγμή τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν δέν εἶναι οὔτε τό Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας τοῦ 1914 πού ἀνεγνώριζε τό αὐτόνομο κράτος τῆς Βορείου Ἠπείρου οὔτε τό Πρωτόκολλο τῆς Καπεστίτσης γιά περιορισμένη αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου. Θέμα προτεραιότητος εἶναι ἡ χάραξις νέας αἰγιαλίτιδος ζώνης στό Ἰόνιο κατά περιοχές καί ἡ αὔξησις τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων σέ αὐτή τήν περιοχή, ἕως τά 12 μίλια. Ὑπάρχει μάλιστα κατ’ ἀρχήν συμφωνία ὅτι πρῶτον τό νησιωτικό σύμπλεγμα τῆς Ἐρεικούσας θά ἔχει ἐπήρεια στήν διαμόρφωση τῆς ΑΟΖ σέ ποσοστό σχεδόν 100% καί δεύτερον ὅτι ἡ Ἑλλάς θά ἐπεκτείνει τά χωρικά ὕδατά της στόν μεταξύ Ἰονίου Πελάγους καί Νοτίου Κρήτης θαλάσσιο χῶρο σέ δύο δόσεις. Ἀρχικά θά αὐξηθοῦν τά χωρικά ὕδατα σέ 12 μίλια στήν θαλασσία περιοχή μεταξύ Κερκύρας καί Κεφαλλονιᾶς. Μῆνες ἀργότερα θά προκύψει καί νέα ὁριοθέτησις στήν θαλασσία περιοχή μεταξύ Ζακύνθου καί Νοτίου Κρήτης. Οἱ συζητήσεις μεταξύ τῶν δύο ἀντιπροσωπειῶν θεωρεῖται πώς προχωροῦν κανονικῶς μετά ἀπό τήν διεξαγωγή δύο γύρων συζητήσεων πού ἔχει ἀνακοινώσει τό ἡμέτερο Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί ἀπό ὅ,τι φαίνεται θά προκύψει φῶς στό βάθος τοῦ τοῦννελ στίς ἀρχές Ἰουλίου. Ἴδωμεν.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον· ἡ συμφωνία-πλαίσιο θά περιλαμβάνει ρυθμίσεις γιά τά διπλώματα καί τίς ἰθαγένειες τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀλβανῶν, ρυθμίσεις γιά τήν ἀναγνώριση τῶν ἀλβανικῶν διπλωμάτων ὁδηγήσεως, γιά ἀποζημιώσεις σέ Ἀλβανούς πολῖτες τῶν ὁποίων οἱ περιουσίες τελοῦν ὑπό μεσεγγύησιν μετά τόν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, γιά τά περουσιακά δικαιώματα τῶν μελῶν τῆς μειονότητος κ.ἄ.

Κεντρικό θέμα