«Ἔφυγε» ὁ δικός μας Πρίγκηπας Ἄξιος τῆς πατρίδος ὁ Ἰάκωβος Τσούνης

Συγκίνησις στό Πανελλήνιο γιά τόν εὐεργέτη πού ἐδώρισε 23 ἑκατομμύρια εὐρώ στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις καί ἐζήτησε νά ταφεῖ ξυπόλυτος

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ἱερά παρακαταθήκη τοῦ Μεγάλου Ἕλληνος Ἰακώβου Τσούνη εἶναι ἡ φράσις πού θέλησε νά ἀναγράφεται στό μνῆμα του: «Ἕλληνες Ὁμονοεῖτε».

Ὁ Ἰάκωβος Τσούνης μᾶς δίδει αὐτήν τήν τελευταία προτροπή ἀπερχόμενος τοῦ ματαίου τούτου κόσμου, στόν ὁποῖο ἄφησε σοβαρό ἀποτύπωμα καταστάς ὑπόδειγμα ζωῆς πού ἐθύμισε σέ ὅλους μας τήν ἔννοια τῆς λέξεως «εὐπατρίδης». Γιά τόν ἑαυτό του ὅμως διατηροῦσε τό δικαίωμα ἑνός μόνον τίτλου, αὐτοῦ τοῦ Ἕλληνος. Συνήθιζε νά λέγει: «Παρακαλῶ διασῶστε το: Εἴμεθα τιτλοῦχοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Αὐτό εἶναι τό ὄνομα τοῦ καθενός μας: Ἕλλην!».

Ὁ Ἰάκωβος Τσούνης ὑπῆρξε ὑπόδειγμα ἀνθρώπου. Ὑπόδειγμα ἀγωνιστοῦ τῆς πατρίδος καί τῆς ζωῆς. Ὑπόδειγμα ἀνιδιοτελοῦς πατριώτου. Σέ ἡλικία 16 ἐτῶν κατετάγη ὡς ἐθελοντής στόν Ἑλληνικό Στρατό καί ὑπηρέτησε στήν πρώτη γραμμή τοῦ μετώπου στά βουνά τῆς Ἀλβανίας κατά τόν Ἑλληνο-Ιταλικό Πόλεμο τοῦ 1940. Ὡς παλαίμαχος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἐκέρδισε διεθνῆ ἀναγνώριση. Ἀργότερα, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Hamilton τῆς Νέας Ὑόρκης –τό 1966– εἰσῆλθε στόν χῶρο τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί ἀπέκτησε συνολικά 13 πλοῖα. Μετά δηλαδή τούς ἐθνικούς ἀγῶνες εἰσῆλθε στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς στόν ὁποῖο ἐπίσης διεκρίθη ὡς γνήσιος δημιουργικός Ἕλλην. Ὡς Ἕλλην ὁ ὁποῖος μαζί μέ τά 12 ἀδέλφια του ἀνετράφη μέ τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῆς φυλῆς μας. Μέ τρόπο πού ἀποτυπώνεται ἀνάγλυφα στίς ἀναφορές του στόν πατέρα του: «Τά χρήματα πού ἔχεις κερδίσει ἀπό τήν δουλειά σου στήν Ναυτιλία δέν σοῦ ἀνήκουν. Ἀνήκουν στόν κόσμο ὅλο» ἐνθυμεῖτο ὅτι τοῦ εἶχε πεῖ στά νιάτα του ὁ πατέρας του ὁ ὁποῖος τοῦ εἶχε δώσει μία ἀκόμη συμβουλή πού τόν ὅρισε: «Νά μάθεις νά ντρέπεσαι!».

Ὁ Ἰάκωβος Τσούνης εἶχε διατελέσει Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Μελετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Μεγάλη Βρεταννία, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως Ἐθνικῶν Θεμάτων καί Δικαίων, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀθηναϊκῆς Λέσχης καθώς καί συνιδρυτής ἱδρυμάτων καί ἰατρικῶν ἑταιρειῶν.

Ἡ συμβολή τοῦ Ἰακώβου Τσούνη στίς ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις ὑπῆρξε διαχρονική καί τεραστία. Προσφάτως καί μεταξύ ἄλλων, μέ δωρεές του, ἔχει πραγματοποιηθεῖ ἡ προμήθεια 60 ἐλαστικῶν λέμβων (7-10 ἀνδρῶν) γιά τίς Δυνάμεις Εἰδικῶν Ἐπιχειρήσεων καί ἔχουν ἀνακαινισθεῖ πτέρυγες κλινικῶν τοῦ 401 Γενικοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν καί τοῦ 417 Νοσηλευτικοῦ Ἱδρύματος Μετοχικοῦ Ταμείου Στρατοῦ (ΝΙΜΤΣ). Ὡς τελευταία πρᾶξις ἀγάπης, στηρίξεως καί ἀφοσιώσεως πρός τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις, ἀπεφάσισε νά κληροδοτήσει τό σύνολον τῆς ἀκίνητης περιουσίας του σέ αὐτές.

Γιά τήν συνολική προσφορά του, τοῦ ἀπενεμήθη ὁ βαθμός τοῦ ὑποστρατήγου ἐπί τιμῇ καθώς καί πολυάριθμες ἀκόμη διακρίσεις. Μεταξύ αὐτῶν, τό Μετάλλιο Ἐξαιρέτων Πράξεων Γ΄ Τάξεως, ὁ Πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως, ὁ Χρυσοῦς Λέων Γενικοῦ Ἀρχηγείου τοῦ ΝΑΤΟ, ὁ Ἀστήρ Ἀξίας καί Τιμῆς Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὁ τίτλος τοῦ Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ 401 Γενικοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.

Τέλος, στίς 24 Φεβρουαρίου 2021, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἐπέδωσε στόν Ἰάκωβο Τσούνη τό Παράσημο τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς, γιά τήν σημαντική προσφορά του, ἰδιαιτέρως γιά τήν συμβολή του στήν ἐνίσχυση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἰδιαίτερη ἦταν ἡ σχέσις τοῦ ἐκλιπόντος Ἰακώβου Τσούνη μέ τήν «Ἑστία». Ἀναγνώστης τῆς ἐφημερίδος μας, ἐπί 70 ἔτη, τήν ἐχαρακτήριζε «Δασκάλα του». Πῶς τό ἐννοοῦσε αὐτό, ἀναδεικνύεται ἀπό τά λόγια του πρός τόν διευθυντή τῆς «Ἑστίας» πρός τόν ὁποῖο εἶπε: «Δέν πουλᾶτε 200.000 φύλλα, κύριε Κοττάκη, τό ξέρουμε! Πουλᾶτε ὅμως πνεῦμα καί ἀλήθεια!». Κάτι τό ὁποῖο ὁ κ. Μανώλης Κοττάκης ἐσχολίασε διερμηνεύων τά αἰσθήματα ὅλων μας μέ τά λόγια: «Μεγαλύτερο παράσημο δέν μᾶς ἔχει ἀπονεμηθεῖ.».

Τόν θάνατο τοῦ Ἰακώβου Τσούνη, ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσε νοσηλευόμενος στό 401 Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, ἀνεκοίνωσε τό ΓΕΕΘΑ. Ὑπό φυσιολογικά συνθήκας ἡ κηδεία του ἔπρεπε νά εἶναι πάνδημος. Θά τελεσθεῖ ὅμως σήμερα τό μεσημέρι, ὑπό τά ἰσχύοντα περιοριστικά μέτρα τῆς πανδημίας, στό Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου – Χολαργοῦ. Ἡ τελετή θά γίνει δημοσίᾳ δαπάνῃ, μερίμνῃ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, καί στόν ἐκλιπόντα θά ἀποδοθοῦν τιμές Ὑποστρατήγου Ἐν Ἐνεργείᾳ.

Ὁ Ἰάκωβος Τσούνης συνεχίζει καί μετά θάνατον τό πνεῦμα προσφορᾶς του. Στό πλαίσιο αὐτό, ἐπιθυμία τῆς οἰκογενείας του εἶναι ὅπως ἀντί στεφάνων κατατεθοῦν δωρεές στούς τραπεζικούς λογαριασμούς τῶν ἀκολούθων ἱδρυμάτων «Ἅγιος Σάββας» καί «Φλόγα».

Κεντρικό θέμα