EE: Γιά τά ἐμβόλια εἶναι πρῶτοι γιά τίς ἀποζημιώσεις τελευταῖοι!

Μόνο κρουαζιέρες, συμβόλαια γιά τήν ἑταιρεία τοῦ συζύγου της καί «λόμπινγκ» γιά τό πολιτικό μέλλον της ξέρει νά κάνει στήν Ἑλλάδα ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν – 400 ἑκ. εὐρώ ἡ πραγματική βοήθεια τῆς ΕΕ στήν Θεσσαλία, καί αὐτά ἀπό τοῦ χρόνου! – Ἀνακατανομή κονδυλίων

Η «ΕΣΤΙΑ» τό ἐπεσήμανε ἀπό τήν χθεσινή ἔκδοσή της, μόλις ἐπληροφορήθη τίς δηλώσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰταλίας καί Ἐπιτρόπου Οἰκονομικῶν τῆς ΕΕ Πάολο Τζεντιλόνι, ὁ ὁποῖος ἐρωτηθείς γιά τό αἴτημα πρόσθετης οἰκονομικῆς βοηθείας πρός τήν Ἑλλάδα γιά τίς πλημμύρες, τόνισε:

«Ἡ Κομμισσιόν ἀνταπεκρίθη σέ πολλές περιπτώσεις κλιματικῶν φαινομένων καί καταστροφῶν φέτος, καί ὡς ἐκ τούτου οἱ διαθέσιμοι πόροι γιά τό 2023 θά εἶναι περιορισμένοι, ἀλλά θά εἶναι αὐξημένοι ἀπό τό 2024». Οἱ δηλώσεις αὐτές ἐπιβεβαιώθηκαν εἰς τό ἀκέραιον κατά τήν χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στίς Βρυξέλλες, ἀμέσως μετά τήν συνάντησή του μέ τήν Πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν κυρία φόν ντέρ Λάυεν, ἡ ὁποία ἀνεκοίνωσε πακέτο οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων ὕψους 2,2 δισ. εὐρώ πρός τήν Ἑλλάδα, ἐκ τῶν ὁποίων ὅμως μόνο 400 ἑκατομμύρια εὐρώ εἶναι «φρέσκο χρῆμα», πρόσθετη βοήθεια. Καί αὐτά θά μᾶς δοθοῦν ἀπό τό Ταμεῖο Ἀλληλεγγύης ἀπό τοῦ …χρόνου (!), ὅπως ρητῶς δήλωσε ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν. Τά ὑπόλοιπα ἡ Ἑλλάς θά τά ἀντλήσει ἀπό ἤδη ἐγκεκριμένα προγράμματα πρός αὐτήν, τά ὁποῖα θά πρέπει νά ἀναθεωρηθοῦν γιά νά διοχετευθοῦν στήν Θεσσαλία. Καί ἔτσι νά ἀκυρωθοῦν ἄλλες δράσεις. Ἡ ἄρνησις τῆς ΕΕ νά ἱκανοποιήσει τό ἑλληνικό αἴτημα ἀπό τό Ταμεῖο Καταστροφῶν τό ὁποῖο «ἄδειασαν» προηγουμένως Ἰταλοί καί Σλοβένοι γιά ἀποζημιώσεις ἀπό δικές τους πλημμύρες, ἠνάγκασε τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά ἀνακοινώσει ὅτι θά ἀξιοποιήσει ποσόν 2 δισ. εὐρώ ἀπό ἐθνικούς πόρους, τό ὁποῖο θά στερήσει ἀπό ἄλλες πολιτικές, γιά τίς ὁποῖες εἶχε δεσμευθεῖ στόν ἑλληνικό λαό. Ὅπως ἡ καταβολή τῶν ἀναδρομικῶν τῶν συνταξιούχων, τό ἐπίδομα θερμάνσεως, τό voucher γιά τήν νεολαία κ.ἄ.

Ἀποδεικνύεται ἔτσι, γιά μία ἀκόμη φορά, καί μάλιστα στήν τελική εὐθεῖα γιά τήν διεξαγωγή εὐρωεκλογῶν, ὅτι ἡ ΕΕ δέν διαθέτει πολιτικές ἔκτακτης ἀνάγκης γιά τά μέλη της. Οὔτε ὅταν ὑπάρχει κρίσις οἰκονομική οὔτε ὅταν ὑπάρχει κρίσις κλιματική. Μόνο συμπάθεια, photo opportunity καί μερικά λόγια συμπαθείας. Κατά τά λοιπά, δημιουργική λογιστική. Τά 2,2 δισ. εὐρώ τά ὁποῖα μᾶς δίδονται ὡς βοήθεια «μαμμούθ» προέρχονται ἀπό προγράμματα τῶν ὁποίων τά κονδύλια δέν ἀπορροφήθηκαν καί πρέπει νά πᾶνε «κάπου», ὅπως εἶπε ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν, ἀπό τό Ταμεῖο Συνοχῆς, ἀπό τήν ΚΑΠ, ἀπό τό Ταμεῖο γιά τήν νεολαία καί ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως.

Ἀπεδείχθη τελικῶς ὅτι ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν ἀρέσκεται νά φιλοξενεῖται καί νά κάνει κρουαζιέρες στήν Ἑλλάδα, ἀρέσκεται νά ἀκούει τήν Κυβέρνηση νά τήν ἐνημερώνει ὅτι θά ἀγοράσει ἐμβόλια ἀξίας πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρώ ἀπό ἑταιρεῖες μέ τίς ὁποῖες ἔχουν συμβληθεῖ οἱ Βρυξέλλες, ἀρέσκεται νά ἀκούει ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀποστέλλει στρατιωτικό ὁπλισμό στήν Οὐκρανία τόν ὁποῖο ἔχει πληρώσει ἀπό τό ὑστέρημά του ὁ ἑλληνικός λαός, ἀλλά ὅταν ἀπαιτεῖται νά κάνει μιά ὑπέρβαση γιά χάρη αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, ἡ ἀπάντησίς της εἶναι χονδρό «δούλεμα» καί δημιουργική λογιστική.

Γιά νά ζητᾶνε νά ἀγοράσουμε ἐμβόλια καί νά στείλουμε ὅπλα στό μέτωπο, λοιπόν, εἶναι πρῶτοι. Ἀλλά γιά νά βοηθήσουν πραγματικά καί ὄχι ἐπικοινωνιακά, τελευταῖοι. Εὐρώπη! Καί τό ὡραιότερο:

Εἶναι λίαν ἀμφίβολο ἄν θά ἐξαιρέσουν τίς ἀμυντικές δαπάνες ἀπό τόν ὑπολογισμό τοῦ ἐλλείμματος, ὅπως ζητοῦν οἱ κυβερνήσεις τοῦ νότου. Τό αἴτημα εἶναι νά ἐνισχύουμε τίς ἀμυντικές τους βιομηχανίες καί νά καλύπτουμε τά ἐλλείμματά μας ἀπό τίς ἀγορές αὐτές μέ νέα δάνεια. Εὐρώπη!

Τό αἴτημα, τέλος, εἶναι ἄν δέν φθάνουν τά χρήματα γιά τούς πλημμυροπαθεῖς, νά δανειστοῦμε ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως! Εὐρώπη! Μόνο πού πλέον μέ αὐτήν τήν Εὐρώπη εἴμεθα σκεπτικοί ἄν ἀξίζει τήν ἐμπιστοσύνη μας. Εὐρωσκεπτικιστές.

Κεντρικό θέμα