ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Εὐθεῖες βολές κατά τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων

Χαρακτηρίζει «ἔγκλημα πολέμου» τόν βομβαρδισμό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στήν Γάζα 17 νεκροί τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιθέσεως – Διαμαρτυρία καί γιά τόν βομβαρδισμό τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Νοσοκομείου Ἱεροσολύμων

Ο ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΣ βομβαρδισμός τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στήν Γάζα ἀπό ἰσραηλινά μαχητικά ἀεροσκάφη προεκάλεσε τήν σφοδρότατη ἀντίδραση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖο κατηγορεῖ εὐθέως τό Ἰσραήλ ὅτι διέπραξε «ἔγκλημα πολέμου»! Οἱ εἰκόνες ἀπό τήν κατεστραμμένη πρόσοψη τῆς παλαιότερης ἐκκλησίας τῆς Γάζας, καί μίας ἀπό τίς παλαιότερες ὀρθόδοξες ἐν ἐνεργείᾳ ἐκκλησίες στόν κόσμο, ἔκαναν τόν γῦρο τοῦ κόσμου. Γυναῖκες καί παιδιά βαριά τραυματισμένα μετεφέρθησαν μέ κάθε μέσο σέ κοντινό νοσοκομεῖο, ἐνῷ ἐπί ὧρες οἱ πιστοί ἔψαχναν γιά ἐγκλωβισμένους κάτω ἀπό τά συντρίμμια.

Τά ἕως τώρα ἐπιβεβαιωμένα θύματα εἶναι 17 χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν βρεῖ καταφύγιο στούς χώρους τῆς Μονῆς, ὅπως ἔκαναν κάθε φορά πού ἐβομβαρδίζετο ἡ Γάζα. Περίπου 400 ὀρθόδοξοι χριστιανοί διέμεναν ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες τοῦ πολέμου στόν Ἅγιο Πορφύριο, θεωρῶντας ὅτι δέν θά ἀποτελοῦσαν στόχο τῶν ἰσραηλινῶν βομβῶν.

Τό Πατριαρχεῖο τόνισε ὅτι «ἡ στόχευσις τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν καταφυγίων, τά ὁποῖα παρέχουν προστασίαν εἰς τούς ἀμάχους πολίτας, ἰδιαιτέρως εἰς γυναικόπαιδα, οἱ ὁποῖοι ἀπώλεσαν τάς οἰκίας αὐτῶν, λόγῳ τῶν Ἰσραηλινῶν ἀεροπορικῶν ἐπιδρομῶν εἰς κατοικημένας περιοχάς κατά τάς τελευταίας δέκα τρεῖς ἡμέρας, συνιστᾶ ἔγκλημα πολέμου, τό ὁποῖον δέν εἶναι δυνατόν νά ἀγνοηθῇ»! Ἔστειλε δέ αὐστηρό μήνυμα στό Ἰσραήλ, ὅτι δέν πρόκειται νά ἐγκαταλείψει τό θρησκευτικό καί ἀνθρωπιστικό καθῆκόν του καί θά παράσχει πάντα βοήθεια σέ ὅσους τήν χρειάζονται –καί σέ καιρό πολέμου καί σέ καιρό εἰρήνης.

Τήν «βαθειά ὀδύνη» γιά τήν ἀπώλεια ζωῶν πού προεκλήθη ἀπό τό ἰσραηλινό κτύπημα στόν Ἅγιο Πορφύριο ἐξέφρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. «Ἡ προστασία τῶν ἀμάχων καί ἡ ἀσφάλεια τῶν τόπων λατρείας καί τῶν θρησκευτικῶν ἱδρυμάτων θά πρέπει νά διασφαλίζονται καί νά γίνονται σεβαστές ἀπό κάθε πλευρά» προσέθεσε.

Ἡ λιτή ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἐσχολιάσθη μέ δηκτικό τόνο ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ πού τήν χαρακτήρισε «ἀπαράδεκτη». Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις ἀνέφερε ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις τῶν Ἰσραηλινῶν μετά τίς καταδικαστέες ἐνέργειες τῆς Χαμάς καθιστοῦν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη γιά κατάπαυση τοῦ πυρός. Προσέθεσε ὅτι εἶναι «ἀπαράδεκτο ἡ Κυβέρνηση νά περιορίζεται σέ γενικόλογες δηλώσεις γιά “προστασία ἀμάχων καί τόπων λατρείας”» καί κάλεσε τόν Πρωθυπουργό «νά πάψει νά κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἄβουλη στάση τῆς ΕΕ καί νά ἀσκήσει ἐνεργητική πολιτική.»

«Ἔγκλημα πολέμου» χαρακτήρισε τήν ἐπίθεση καί ἡ Ἑλληνική Λύση σημειώνοντας ὅτι «οἱ αὐτουργοί αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος πρέπει νά λογοδοτήσουν.» Ἐπέκρινε τήν Κυβέρνηση γιά τήν ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε ὑπογραμμίζοντας ὅτι οἱ εὐθῦνες της εἶναι προφανεῖς, «καθώς ὑποχρεοῦται νά ὑπερασπίσει τόσο τό Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, τούς Ἱερούς Ναούς του καί τούς χιλιάδες πιστούς, ὅσο καί τό σύνολο τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.»

Ἐπιζῶντες τῆς ἐπιθέσεως ἀνέφεραν ὅτι ἰσραηλινά πολεμικά ἀεροσκάφη στόχευσαν τήν ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία, ἡ πρόσοψις τῆς ὁποίας ὑπέστη σοβαρές ζημίες, ἐνῷ κατέρρευσε παρακείμενο οἰκοδόμημα πού ἀνήκει σέ αὐτήν. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου εὑρίσκεται στήν Παλαιά Πόλη τῆς Γάζας, καί πῆρε τόν ὄνομά της ἀπό τόν ἐπίσκοπό της τοῦ 5ου αἰῶνος, Ἅγιο Πορφύριο, ὁ τάφος τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται στήν βορειοανατολική γωνία τῆς ἐκκλησίας. Τό 2014 περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι πού διέφυγαν ἀπό τούς ἰσραηλινούς βομβαρδισμούς, κατέφυγαν στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. Κατά τήν διάρκεια τῶν βομβαρδισμῶν, οἰκογένειες ἐκοιμῶντο στούς διαδρόμους καί τά δωμάτια τῆς ἐκκλησίας καί τῶν παρακείμενων κτηρίων, ὅπου τούς παρείχοντο ἐπίσης γεύματα καί ἰατρική περίθαλψις. Ὁ ἀριθμός τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν στήν Λωρίδα τῆς Γάζας ἔχει μειωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια σημαντικά. Ὑπολογίζεται ὅτι ἔχουν ἀπομείνει λιγώτεροι ἀπό χίλιοι ἄνθρωποι, ἐνῷ πρίν ἀναρριχηθεῖ στήν ἐξουσία ἡ Χαμάς (2007), οἱ χριστιανοί ἦσαν περισσότεροι ἀπό 7.000.

Κεντρικό θέμα