Εἶναι ἡ δικαστική ἐξουσία ἡ θεραπαινίς τῆς ἐκτελεστικῆς;

Ἤ μήπως ἡ ἔκτακτος σύγκλησις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τήν καταδικαστική ἀπόφαση τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου συνιστᾶ μομφή γιά τήν Κυβέρνηση καί τό Κοινοβούλιο, πού σιωποῦν;

ΤΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιά τό κράτος δικαίου στήν πατρίδα μας ὑπῆρξε ἕνα σόκ γιά τήν Ἑλληνική Δημοκρατία. Πρώτη φορά κατεδικάσθη ἡ χώρα μας ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά ἀπό 44 χρόνια ἐντάξεως στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Καί μάλιστα μέ ψήφους ἀπό ὅλες τίς πολιτικές ὁμάδες τοῦ Κοινοβουλίου μηδέ τοῦ φιλικοῦ πρός τήν ΝΔ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος ἐξαιρουμένου.

Τό πόρισμα ἐπέρριψε συγκεκριμένες εὐθῦνες στήν Κυβέρνηση γιά σειρά ζητημάτων (ὑποκλοπές, ΜΜΕ, Τέμπη), στό Κοινοβούλιο (γιά τήν λειτουργία τῆς Ἐξεταστικῆς) καί στήν Δικαιοσύνη, γιά τόν τρόπο πού χειρίζεται τήν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν. Τό παράδοξο μετά τήν δημοσιοποίηση τοῦ πορίσματος εἶναι τό ἑξῆς: Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέν σχολίασε ποτέ ἐπί τῆς οὐσίας τήν ἀπόφαση σόκ. Οὔτε τό ὑπουργικό συμβούλιο. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου Κώστας Τασούλας δέν σχολίασε ἐπίσης τήν καταδικαστική ἀπόφαση γιά τήν ἐξεταστική. Οὔτε ἡ Ὁλομέλεια τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας.

Καί ἐνῷ ἡ Κυβέρνησις πού ἐκπροσωπεῖ στό ἐξωτερικό τήν Ἑλληνική Δημοκρατία –αὐτή εἶναι ὁ διεθνής παραστάτης, σιωπᾶ, ἐνῷ ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία ἐπίσης σιωπᾶ, πληροφορούμαστε χθές ὅτι ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου συγκαλεῖ τήν διοικητική ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου προκειμένου νά ἀπαντήσει στό …Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιά τό ψήφισμά του! Ἡ πρωτοβουλία αὐτή τοῦ Ἀρείου Πάγου μπορεῖ νά ἀναγνωστεῖ μέ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος: Ὁ Ἄρειος Πάγος μέμφεται τήν Κυβέρνηση πού ἐκπροσωπεῖ τήν Ἑλληνική Δημοκρατία διεθνῶς γιά τήν σιωπή της. Ὁ Ἄρειος Πάγος μέμφεται τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο γιά τήν σιωπή του ἐνῷ συμπράττει στήν δικαστική ἔρευνα μέσῳ τῆς ἐξεταστικῆς. Ὁ Ἄρειος Πάγος αἰσθάνεται ἀκάλυπτος καί δυσφορῶν γιά τήν σιωπή τῆς ἐκτελεστικῆς καί τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας καί ἀναλαμβάνει νά ὑπερασπιστεῖ τόν ἑαυτό του. Ὁ δεύτερος: Ὁ Ἄρειος Πάγος συνεδριάζει γιά νά ἀπαντήσει εἰς τό ὄνομα ὅλων τῶν ἐξουσιῶν, δικαστικῆς, νομοθετικῆς, ἐκτελεστικῆς στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παραβιάζοντας ἔτσι τήν διάκριση τῶν ἐξουσιῶν. Ἀνώτατο Δικαστήριο συνεδριάζει καί ἀπαντᾶ σέ διεθνές ἀντιπροσωπευτικό ὄργανο. Εἶναι μιά ἐξέλιξη ἄν μή τί ἄλλο πρωτοφανής.

Στήν Πολωνία πού βρέθηκε κατηγορούμενη γιά τήν μεταρρύθμιση τοῦ δικαστικοῦ της συστήματος δέν ἀπαντοῦν οἱ δικαστές στήν ΕΕ. Ἀπαντᾶ ἡ κυβέρνηση. Στήν Οὑγγαρία πού κατηγορεῖται γιά τόν νόμο περί ἐθνικῆς κυριαρχίας ἰσχύει τό ἴδιο. Ἀπαντᾶ ἡ κυβέρνηση. Ὄχι οἱ δικαστές. Στό Ἰσραήλ πού συνταράσσεται πρίν ἀπό τόν πόλεμο ἀπό τήν κρίση γιά τίς ἀλλαγές πού ἐπιφέρει ἡ νομοθετική ἐξουσία στήν δικαιοσύνη, πάλι ἡ κυβέρνηση ἀπαντᾶ. Ἀπό ὅ,τι φαίνεται, ἄν ἰσχύει ἡ δεύτερη ἐκδοχή, θά διεκδικήσουμε καί ἄλλη πρωτιά: Δικαστές θά ἀπαντήσουν σέ πολιτικά κόμματα καί σέ κοινοβούλιο. Μέ συνέπεια ἔγκριτοι ἀναλυτές τοῦ Συντάγματος νά θέτουν τό ἐρώτημα «ἄν ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἡ θεραπαινίς τῆς ἐκτελεστικῆς καί νομοθετικῆς ἐξουσίας.» Ἐμεῖς δέν θέλουμε νά υἱοθετήσουμε αὐτή τήν δεύτερη ἐκδοχή. Προτιμοῦμε τήν πρώτη. Ὅτι ἡ δικαιοσύνη αἰσθάνεται ἀκάλυπτη καί ἐκτεθειμένη ἀπό τήν σιωπή τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Κοινοβουλίου στά αἰχμηρά σχόλια τῆς ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί παίρνει τήν κατάσταση στά χέρια της.

Ἡ σύγκλησις τῆς Ὁλομελείας ἀποτελεῖ μομφή γιά τήν σιωποῦσα Κυβέρνηση. Ἡ ἀπάντησις τῆς Ὁλομελείας θά εἶναι θεωροῦμε ἀκόμη πιό πειστική ἄν ἀποστείλει τό καταστραφέν ἀποδεικτικό ὑλικό τῆς φορτώσεως τῆς ἐμπορικῆς ἁμαξοστοιχίας στό ἐξωτερικό γιά τήν ἀνάκτησή του. Ὅσο γιά τήν Κυβέρνηση; Ἕνα καταληκτικό σχόλιο. Ἡ ἀπόφασις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἐλήφθη μέ τήν ἀρχή τῆς πλειοψηφίας. Αὐτήν, πού ἡ Κυβέρνησις ἐπικαλεῖται διαρκῶς στό ἐσωτερικό. Ἀλλά παραδόξως χλευάζει ὅταν ἔρχεται ἀπό τό ἐξωτερικό. Οἱ συνέπειες τῆς ἀρχῆς τῆς πλειοψηφίας εἶναι ἴδιες παντοῦ. Σέβεσαι τίς ἀποφάσεις. Δέν τίς ἀμφισβητεῖς, δέν τίς πετροβολᾶς! Εἶναι ὁ νόμος τῆς Δημοκρατίας!

Κεντρικό θέμα