Εἶναι ἀποστολή τῆς γυναίκας νά κυοφορεῖ τέκνα γιά ἄνδρες ΛΟΑΤΚΙ;

Τήν πλήρη ἀπαξίωση τοῦ γυναικείου φύλου προωθεῖ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Στέφανος Κασσελάκης – Ἐπιθυμεῖ νά ἀποκτήσει δύο υἱούς μέ «παρένθετη μητέρα», προφανῶς κατόπιν ἀμοιβῆς

ΠΡΟ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ἡ «Ἑστία» ἔθεσε τό ζήτημα ἄν «δύο ἄνδρες μέ ἕναν σκύλο» συγκροτοῦν οἰκογένεια. Εἴχαμε ὁδηγηθεῖ στήν ἀνάδειξη τοῦ θέματος αὐτοῦ ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, τήν ὁποία διεμόρφωνε ἡ παρουσία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως μέ τόν σύντροφό του καί τόν σκύλο του. Τό ἐρώτημα ἐτέθη, κατά τήν μεταμεσονύκτιο συνέντευξη πού ἔδωσε ὁ κ. Κασσελάκης στόν Σταῦρο Θεοδωράκη καί στήν ἐκπομπή του «Πρωταγωνιστές». Καί ἐκεῖ ὁ κ. Κασσελάκης ἔδωσε τήν ἀπάντηση, ὅτι «ἡ ἀγάπη κάνει τήν οἰκογένεια», ὅμως προφανῶς συνεφώνησε μαζί μας, ὅτι μέ τόν σκύλο οἰκογένεια δέν συγκροτεῖται, καί ὁμίλησε γιά «ἐπέκταση τῆς οἰκογένειας» πού ἔχει μέ τόν Τάυλερ διά τῆς ἀποκτήσεως δύο ἀγοριῶν. Καί ἐπειδή προφανῶς οἱ δύο ἐν λόγῳ σύντροφοι ἀδυνατοῦν νά τεκνοποιήσουν, θά θελήσουν νά τά ἀποκτήσουν χρησιμοποιῶντας μιά «παρένθετη μητέρα», μιά γυναῖκα δηλαδή τήν ὁποία προφανῶς θά πληρώσουν, προκειμένου νά τήν χρησιμοποιήσουν νά κυοφορήσει γιά λογαριασμό τους. Ἐδῶ τά πράγματα σοβαρεύουν. Ὅσο τό θέμα μας ἦταν ὁ σκύλος καί ὁ Τάυλερ, ὑπῆρχε καί μιά πτυχή θυμηδίας γιά τίς ἐπιλογές τοῦ διάττοντος ἀστέρος τῆς πολιτικῆς μας.

Ὅταν ὅμως ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀναφέρεται κατά τέτοιον ἀπαξιωτικό τρόπο στόν ρόλο τῆς γυναίκας, τό ζήτημα γίνεται πιεστικά σοβαρό. Αὐτός εἶναι δηλαδή γιά τόν κ. Κασσελάκη ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στήν κοινωνία; Νά κυοφορεῖ γιά τούς –ἀνήμπορους πρός ἀναπαραγωγήν– ΛΟΑΤΚΙ; Καί νά ἔρχονται αὐτοί μετά νά τήν ἐξοβελίσουν ἀπό τόν ρόλο τῆς μητρότητος; Ποιά εἶναι δηλαδή ἡ κοινωνία τήν ὁποία ὁραματίζονται γιά τό αὔριο αὐτοί οἱ ἄνθρωποι; Μέ ποιές ἐφιαλτικές φαντασιώσεις, τίς ὁποῖες κρύπτουν πίσω ἀπό τά ἐπιτηδευμένα τους χαμόγελα, θέλουν νά διαμορφώσουν τήν ἑπομένη ἡμέρα τῆς χώρας μας; Εἶπε ὁ κ. Κασσελάκης, σάν νά ἦταν τό πλέον φυσιολογικό πρᾶγμα στόν κόσμο, ὅτι θά ἤθελαν «ἡ προσωπικότητα τοῦ καθενός μας» νά μεταφερθεῖ στά παιδιά! Δηλαδή εγωιστικά ενδιαφέρεται μόνον για την αναπαραγωγή του DNA του Καί ἐξ ἴσου φυσιολογικό θεωρεῖ νά ὑποβιβάζεται ἡ γυναῖκα σέ «σκεῦος» γιά νά δημιουργήσει αὐτός μέ τόν σύντροφό του τήν συνέχειά τους.

Δέν θέλουμε νά μποῦμε στήν πεπλεγμένη διαδρομή τοῦ πῶς φαντάζονται νά γίνεται αὐτό, διότι ἐκφεύγει τῶν ὁρίων στά ὁποῖα κινεῖται μιά φυσιολογική ἀναλυτική διαδικασία σκέψεως. Κρατᾶμε μόνον ὅτι μετά ἀπό αὐτές τίς παραδοχές, σταματᾶ νά γίνεται ἀναφορά στήν γυναῖκα. Νά ὑποθέσουμε ὅτι εἶναι γιά αὐτόν μία παρένθεσις ἡ παρένθετη μητρότητα; Καί μόλις κλείνει ἡ παρένθεσις, ἀπορρίπτεται, διότι οὐδόλως πλέον ἐξυπηρετεῖ τίς ἰδιότυπες κοινωνικές του συνήθειες; Ὁμίλησε ὅμως ὁ κ. Κασσελάκης περί «ἀγάπης» ἡ ὁποία «δημιουργεῖ τήν οἰκογένεια.» Καί δέν ἐσκέφθη –δέν θά τόν ἐξυπηρετοῦσε νά τό σκεφθεῖ– ὅτι δέν ὑπάρχει τό παραμικρό ἴχνος ἀγάπης στήν διαδικασία δημιουργίας νέας ζωῆς ὅπως αὐτός τήν ὁραματίζεται;

Ἡ παρένθετη μητρότης εἶναι πλέον, ὅπως ἔδειξε τό σκάνδαλο τῶν Χανίων, ἐμπορική πρᾶξις. Διερωτώμεθα ἄν θά τόν ἐψήφιζαν οἱ 60.000 περίπου ὀπαδοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι τόν ἐπέλεξαν, ἄν τά εἶχε πεῖ αὐτά ἐκ τῶν προτέρων. Ἀλλά ὅταν ἄνοιγαν οἱ κάλπες ὑπῆρχαν μόνον ἐλευθεριότητες καί χαριεντισμοί. Καί ὑπῆρχε καί ἐλπίδα. Γιατί ἄν συμφωνοῦμε σέ κάτι, εἶναι ἡ διαπίστωσίς του στήν ὁμιλία του στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα, ὅτι «ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχασε.» Γιά τήν ἀκρίβεια, ὁ ΣΥΡΙΖΑ συνετρίβη. Ἁρπάζεται ὁ χαμένος ἀπό παντοῦ. Ἀκόμη καί ἀπό αὐτόν πού ἔβαλε στήν ἴδια γραμμή ἀξιολογήσεως τόν (ἀπεχθέστατο σέ ἐμᾶς) Ἄρη Βελουχιώτη μέ τόν Μπάτμαν τῆς ἀμερικανικῆς ὑποκουλτούρας, πού προφανῶς ἐμφορεῖ τόν νέο ἀρχηγό τῆς ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς.

Κεντρικό θέμα