Εἰσηγήσεις γιά ἐκλογές στίς 2 Ὀκτωβρίου καί Ἐξεταστική ἀπό τό 2009

Γιά νά περιλαμβάνει καί τήν περίοδο τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ὑποκλοπές πού ἔγιναν τότε

ΠΡΟΦΑΝΗΣ εἶναι ἡ ἀναταραχή πού ἐπικρατεῖ στήν Κυβέρνηση ἐξ αἰτίας τοῦ ζητήματος τῶν ὑποκλοπῶν ἀλλά καί τοῦ ἐν γένει πολιτικοῦ ἐλέγχου τῆς ΕΥΠ. Ἀντιφατικές εἶναι καί οἱ εἰσηγήσεις πού φθάνουν στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάποιες ἀπό αὐτές νά ἐπιμένουν ὅτι οἱ πρόωρες ἐκλογές εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη λύσις, προτείνοντας μάλιστα τήν 2α Ὀκτωβρίου ὡς τήν πλέον πρόσφορη ἡμερομηνία γιά τήν διεξαγωγή τους. Κάποιοι ἐκ τῶν συνεργατῶν τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὁμιλοῦντες γιά τήν ἀνάγκη νά χυθεῖ «ἄπλετο φῶς» στήν ὑπόθεση ἔσπευσαν νά χαρακτηρίσουν μιάν ἀπόφαση προώρων ἐκλογῶν ὡς προσφυγή σέ «κάλπες φωτός»! Τήν ἴδια στιγμή ὅμως ὁ προβληματισμός γιά τό σκότος πού μπορεῖ νά ἐξακολουθεῖ νά καλύπτει τά στοιχεῖα τῶν ὑποκλοπῶν καί νά βαραίνει τήν πολιτική ζωή τῆς χώρας παραμένει. Ἐρωτήματα προκαλεῖ τήν ἴδια στιγμή καί ἡ τοποθέτησις τοῦ βουλευτοῦ καί πρώην ἀνωτάτου δικαστικοῦ Χαρ. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος ἐτάχθη ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν συνδιαλέξεων βουλευτῶν ἀφήνοντας αἰχμές γιά πιθανότητα συνεργασίας «ἀλλοθρήσκων» μελῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου μέ «γείτονα χώρα». Ἡ θέσις αὐτή καθιστᾶ ἀκόμη πιό πεπλεγμένη τήν κατάσταση.

Ταυτοχρόνως, στενοί συνεργάτες τοῦ κ. Μητσοτάκη εἰσηγοῦνται ὅπως ἡ Ἐξεταστική Ἐπιτροπή πού θά συγκροτηθεῖ νά μήν περιορίσει τό πεδίο ἐρευνῶν της στήν περίοδο ἀπό τό 2015 μέχρι σήμερα, ἀλλά νά ἐπεκταθεῖ καί στό 2009. Εἶναι δηλαδή προφανής ἡ πρόθεσις νά ἀποκαλυφθοῦν ὑποκλοπές πού ἐνδεχομένως ἔγιναν ὑπό κυβερνήσεις καί τῶν τριῶν μεγαλυτέρων κομμάτων τῆς Βουλῆς, ὥστε νά ἐπικρατήσει λογική «συμψηφισμοῦ». Τοῦτο ὅμως μᾶλλον θά προκαλέσει τήν ἀντίδραση τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν κυβερνήσεις προσβλέποντας στήν νομιμότητα καί στήν ἐφαρμογή τοῦ Κράτους Δικαίου. Ἀπ’ ἐναντίας ἡ ἐπικράτησις μιᾶς λογικῆς τοῦ ὅτι «ὅλοι ἴδιοι εἶναι», μπορεῖ νά ἔχει δυσμενέστατες συνέπειες γιά τό κῦρος τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καί τῶν θεσμῶν του.

Ἐναλλακτικό σενάριο γιά τήν περίπτωση κατά τήν ὁποία ὁ Πρωθυπουργός ἀπορρίψει τίς προτάσεις γιά ταχεῖα προσφυγή σέ ἐκλογές, προβάλλοντας τήν θεσμική του προσέγγιση στήν διαδικασία, θά εἶναι ἡ προσπάθεια ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς ἀτζέντας μέ ἕναν εὐρείας κλίμακος ἀνασχηματισμό. Οἱ ἀντίπαλοι αὐτῆς τῆς προοπτικῆς ἐπισημαίνουν ὅτι ὁ χρόνος πού ὑπολείπεται εἶναι ἐλάχιστος γιά νά προλάβει νά δώσει νέα πνοή στά πράγματα μιά κυβέρνησις πού ἐκ τῶν πραγμάτων θά χαρακτηρισθεῖ «ἐκλογική».

Ἀλγεινές ἐντυπώσεις ἔχει δημιουργήσει ἐξ ἄλλου καί ἡ ἐσπευσμένη δημοσίευσις στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως Πράξεως Νομοθετικοῦ Περιεχομένου μέ ἀλλαγές στήν ΕΥΠ. Ἡ κίνησις αὐτή θεωρεῖται σπασμωδική ἀντίδρασις πού προδίδει ἀνησυχία στόν πυρῆνα λήψεως τῶν κυβερνητικῶν ἀποφάσεων. Ἐπί τῆς οὐσίας οἱ ἀλλαγές πού ἐπέρχονται στήν λειτουργία τῆς ΕΥΠ, εἶναι δύο. Πρῶτον, γιά τήν ἔγκριση παρακολουθήσεως τηλεφώνων καί ἄλλων μέσων ἐπικοινωνίας θά ἀπαιτεῖται σύμφωνος γνώμη καί τοῦ Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν, ὄχι μόνον τοῦ ἐποπτεύοντος τήν ὑπηρεσία λειτουργοῦ. Δεύτερον, τήν ἀνάγκη γνωμοδοτήσεως τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς γιά τό πρόσωπο τοῦ διοικητοῦ τῆς ΕΥΠ. Πρόκειται γιά ἀλλαγές ἥσσονος σημασίας πού δέν δικαιολογοῦν τήν ταχύτητα προωθήσεως τῆς Πράξεως, ἀπό τήν διατύπωσή της δέ διαφαίνεται προχειρότης στήν σύνταξή της. Θεωρεῖται δηλαδή ὅτι ἀποτελεῖ μᾶλλον ἐπικοινωνιακό τέχνασμα καί ὄχι πραγματική παρέμβαση γιά τήν βελτίωση τῆς λειτουργίας τῆς ΕΥΠ. Ἐπιπροσθέτως τοῦτο διατηρεῖ στό «κάδρο» τῶν ἐξελίξεων τήν ὑπηρεσία, τήν ὁποία ἡ Κυβέρνησις θά ὤφειλε νά προστατεύσει ἀπεμπλέκοντάς την ἀπό τήν πολιτική ἀντιπαράθεση. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἄλλως τε ἤδη ἐσχολίασε ὅτι διαιωνίζεται τό «καθεστώς ἀδιαφάνειας».

Κεντρικό θέμα