Δυσαρέσκεια Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ γιά τό Τάγμα Ἀζόφ στήν Βουλή

Θύελλα ἀντιδράσεων γιά τήν ὁμιλία Ζελένσκυ – Καμμία ἀναφορά στήν Κύπρο

ΤΕΛΙΚΩΣ ἡ πρόσκλησις πρός τόν Οὐκρανό Πρόεδρο Ζελένσκυ νά ὁμιλήσει στήν ἑλληνική Βουλή ἀποδεικνύεται ὅτι δέν ἦταν καθόλου καλή ἰδέα. Ἐδημιούργησε στό ἐσωτερικό μιά πολιτική θύελλα πού θά τήν ἐχαρακτηρίζαμε τοὐλάχιστον περιττή, ἐνῶ μᾶλλον προεκάλεσε ζημία στήν ὑπόθεση τῆς χώρας του. Ἡ ἀτυχής ἐπιλογή τοῦ Βολόντυμυρ Ζελένσκυ, νά καλέσει στό βῆμα μαχητές, μέλη τοῦ Τάγματος Ἀζόφ, ἐκείνων πού κυκλοφοροῦν μέ σβάστικες καί ἄλλα ναζιστικῆς ἐμπνεύσεως σύμβολα καί τατουάζ, ἐδημιούργησε ἀλγεινές ἐντυπώσεις στούς Ἕλληνες καί ὑπονόμευσε τά αἰσθήματα συμπαθείας πρός τόν ἀγωνιζόμενο οὐκρανικό λαό. Νά θεωρήσουμε ὅτι δέν τόν εἶχε ἐνημερώσει κανείς, ὅτι στήν Ἑλλάδα οἱ θιασῶτες τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ (καί αὐτοί μέ ναζιστικά σύμβολα καί τατουάζ) εὑρίσκονται στίς φυλακές, ἐνῶ ὑπάρχουν καί σκέψεις ὁλοκληρωτικοῦ ἀποκλεισμοῦ τέτοιων μορφωμάτων ἀπό τήν πολιτική ζωή τοῦ τόπου; Νά θεωρήσουμε ὅτι ἡ προσήλωσις τοῦ Ζελένσκυ στόν «φίλο του» Ἐρντογάν ἔχει περιορίσει τό παρωπιδικό πεδίο ὁρατότητός του, ὥστε νά ἀγνοεῖ συνειδητά τά συμβαίνοντα στήν Ἑλλάδα; Ἀλλά τότε γιατί ἦλθε νά ὁμιλήσει στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων; Καί κυρίως, γιατί ὁ Πρωθυπουργός τόν ἐκάλεσε;

Τό σόκ ἦταν γενικό καί διαπέρασε καί τίς τάξεις τῶν βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας, παρ’ ὅτι (γιά προφανεῖς λόγους κομματικῆς πειθαρχίας) τόν ἐχειροκρότησαν ὄρθιοι.

Τήν δυσαρέσκειά του ἐξέφρασε σέ συνομιλητές του ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς, γιά τό γεγονός ὅτι στήν Βουλή ὁμίλησαν δύο μέλη τοῦ τάγματος Ἀζόφ. Ἐπίσης καί γιά τό ὅτι ὁ Ζελένσκυ δέν ἔκανε τήν παραμικρή ἀναφορά στήν εἰσβολή στήν Κύπρο, τήν μοναδική πρό Οὐκρανίας εἰσβολή στό ἔδαφος κυριάρχου εὐρωπαϊκῆς χώρας τήν τελευταία 50ετία. Ὁ Ζελένσκυ ἠρκέσθη νά ἀναφέρει ὅτι: «Αὐτό (ἡ εἰσβολή) δέν ἔχει συμβεῖ ξανά στήν εὐρωπαϊκή ἱστορία ἐδῶ καί πάνω ἀπό μισό αἰῶνα)». Καί ὅμως ἔχει συμβεῖ πρίν ἀπό 48 χρόνια στήν Κύπρο.Ὁμοίως καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς δέν ἔκρυψε τήν ἔντονη ἐνόχλησή του μιλῶντας μάλιστα σχετικῶς στούς κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ὅπου ἐχαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τήν παρουσία τῶν στρατιωτῶν τοῦ Ἀζόφ.

Μετά τόν σάλο τῶν ἀντιδράσεων πού ἠγέρθη, καί ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου ἐχαρακτήρισε «λανθασμένη καί ἄστοχη» τήν ὁμιλία μέλους τοῦ τάγματος Ἀζόφ. Ὡστόσο ὁ Γιάννης Οἰκονόμου τονίζει ὅτι εἶναι ἐξοργιστικές καί ἀνέντιμες οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως κατηγορῶντας την γιά ἴσες ἀποστάσεις καί δικαιολόγηση τῆς ρωσσικής εἰσβολῆς.

Ἀσφαλῶς καί δέν διαφωνοῦμε μέ τό γεγονός ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κωνσταντῖνος Τασούλας ἔκλεισε τήν εἰσαγωγική του τοποθέτηση διά τῆς ἀναφωνήσεως «Ζήτω ἡ Οὐκρανία, ζήτω ἡ ἐλευθερία». Θά θέλαμε ὅμως νά ἀκούσουμε (καί νά ἀκοῦμε συχνά) στήν αἴθουσα τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου νά ἀναφωνεῖται καί τό «Ζήτω ἡ Ἑλλάς». Θεωροῦμε βέβαιον ὅτι ὁ κ. Τασούλας θά ἤθελε νά τό ἀναφωνεῖ καί αὐτό. Δυστυχῶς ὅμως ζοῦμε σέ ἐποχές πού αὐτό τό σύνθημα θεωρεῖται «παρωχημένο» ἐνῶ γενικῶς ὁ πατριωτισμός συκοφαντεῖται, δυστυχῶς ὄχι μόνον ἀπό τήν ἀριστερά.

Γιά νά ἐπανέλθουμε ὅμως στήν ὁμιλία Ζελένσκυ, θά σημειώσουμε τήν ἀναφορά στήν ἑλληνική κοινότητα τῆς Μαριουπόλεως:

«Ὑπῆρξε τό λίκνο μιᾶς ἀπό τίς μεγαλύτερες ἑλληνικές κοινότητες πού ζοῦσαν εἰρηνικά πλάι στούς ἄλλους κατοίκους χτίζοντας τό μέλλον τους.
Εἶναι ἀδύνατο νά βροῦμε τίς ἀπαρχές αὐτῆς τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας στίς ἀκτές τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Ἡ συμβίωσις εἶναι δεδομένη ἀκόμη καί στό νόμισμά μας ἔχει ἀπεικονισθεῖ.

»Καί μέ τήν Ἑλλάδα ἔχει συνδεθεῖ ἡ διάδοσις τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ Οὐκρανία εἶναι μιά ἀπό τίς ὀρθόδοξες χῶρες πού ἐκχριστιανίσθηκε ἀπό τούς Ἕλληνες. Στήν Οὐκρανική ἱστορία θά χάσουμε ἕνα κομμάτι τῆς ταυτότητός μας χάνοντας τήν διάσταση πού ἔφερε ἡ ἑλληνική κοινότητα.

»Ἐλευθερία ἤ θάνατος ἔλεγαν οἱ δικοί σας ἐπαναστάτες, τό ἴδιο λέμε καί ἐμεῖς σήμερα. Πέρα ἀπό τήν Μαριούπολη ἀπειλεῖται καί ἡ Ὀδησσός ἕνα ἄλλο ἑλληνικό κέντρο, πού ἐπισκέφθηκε πρόσφατα τήν πόλη καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σας. Ἡ Ὀδησσός εἶναι ἥσυχη γιατί ὁ στρατός μας κατάφερε νά διώξει τόν ἐχθρό σέ ἀσφαλῆ ἀπόσταση».

Καλές εἶναι οἱ ἀναφορές αὐτές στόν ἑλληνισμό, ἔπρεπε ὅμως ὁ Βολόντυμυρ Ζελένσκυ νά τά ἐλάμβανε ὑπ’ ὄψιν του αὐτά ὅταν «ξεχνοῦσε» νά περιλάβει τούς Ἕλληνες στίς ἀναγνωρισμένες κοινότητες τῆς Οὐκρανίας. Τούς Ἕλληνες πού ἦσαν ἐκεῖ αἰῶνες πρίν ἐμφανισθοῦν οἱ ὁμοεθνίες τῶν Σλάβων πού τελικῶς ἐγκατεστάθησαν στήν περιοχή.

Τά λόγια τῶν δύο μαχητῶν πού συνεστήθησαν ὡς «Μιχαήλ» καί «Ἀναστάσιος» ἦσαν μέν συναισθηματικῶς φορτισμένα. Ὅμως τά σύμβολά τους δέν ἀφήνουν περιθώρια συμπαθείας.

Πρίν ἀπό τίς ὁμιλίες τους, ὁ Πρόεδρος Ζελένσκυ εἶχε κάνει ἀναφορά καί στήν Φιλική Ἑταιρεία πού ἱδρύθηκε στήν Ὀδησσό:

«Ἡ Φιλική Ἑταιρεία συγκροτήθηκε ἐδῶ. Καί εἶναι κάτι πού ἔχει τεράστια σημασία. Μιά νέα φιλική ἑταιρεία νά δημιουργηθεῖ στήν Ἑλλάδα γιά νά σώσει τήν Οὐκρανία καί τόν ἑλληνισμό στήν Οὐκρανία. Οἱ Ρῶσσοι ξύπνησαν ἀπό τό ὄνειρο ὅτι θά γονατίσουν τήν Οὐκρανία. Δέν θά πρέπει νά τούς ἐπιτρέψουμε νά καταστρέψουν τήν κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά. Δέν πρέπει νά ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἡ Μαριούπολη θά γίνει Θερμοπύλες.

»Οἱ ἄνθρωποι εἶναι βαριά τραυματισμένοι, οἱ κοινότητες ἀποδεκατισμένες, οἱ Ρῶσσοι ἐπιτίθενται συνεχῶς ἀλλά εἶμαι βέβαιος ὅτι μέ τήν ἔμπρακτη ὑποστήριξη τῆς Ἑλλάδας θά καταφέρουμε νά νικήσουμε. Ἀκοῦστε μαχητές πού μάχονται ἀπό τήν Μαριούπολη».

Νά ἐπισημάνουμε ἐδῶ, δεδομένης τῆς ἀναφορᾶς Ζελένσκυ σέ «μιά νέα φιλική ἑταιρεία» ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κωνσταντῖνος Τασούλας ὁμίλησε γιά «ἔνταση» τῆς βοηθείας πρός τήν Οὐκρανία. Τί σημαίνει ἄραγε αὐτό; Παραχώρηση περισσοτέρων ὅπλων; Καί ἄν εἶναι ἔτσι, συνεβουλεύθη ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς (πού ἔχει διατελέσει καί ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης) τήν στρατιωτική ἡγεσία, γιά τά περιθώρια πού ὑπάρχουν χωρίς νά ὑποβαθμισθεῖ τό ἐθνικό ἀμυντικό σύστημα; Ἐκφράζει μήπως κάποια εὐρύτερη πολιτική ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδος;

Διευκρινήσεις τοῦ κ. Τασούλα

Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κωνσταντῖνος Τασούλας ἀπήντησε στίς ἐρωτήσεις τῆς «Ἑστίας» γιά τά συμβάντα σχετικῶς πρός τήν ὁμιλία Ζελένσκυ. Ὅπως εἶπε, τό πρωί χθές ἐπεκοινώνησε μέ τήν πρεσβεία τῆς Οὐκρανίας καί ἐρώτησε ἄν ὁ Ζελένσκυ θά ὁμιλήσει μόνος ἤ ἐάν θά περιλάβει καί μαγνητοσκοπημένες προβολές, ὅπως ἔχει πράξει μιλῶντας σέ ἄλλα κοινοβούλια. Ἡ ἀπάντησις ἦταν ὅτι θά ὁμιλοῦσε μόνος. Ἀργότερα ὅμως, δέκα περίπου λεπτά πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας, οἱ Οὐκρανοί ἐνημέρωσαν ὅτι θά ὑπάρξουν δύο βίντεο ὁμογενῶν, χωρίς ὅμως νά ἀναφέρουν ὅτι πρόκειται γιά μέλη τοῦ τάγματος Ἀζόφ. Μάλιστα ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἔμεινε μέ τήν ἐντύπωση ὅτι οἱ ἐν λόγῳ «ὁμογενεῖς» θά ἀπευθύνοντο στό Σῶμα στά ἑλληνικά. Ὡς πρός τό ἐάν κατά τήν ροή τῆς ὁμιλίας Ζελένσκυ ἠκούσθη τό ὅτι οἱ «ὁμογενεῖς» ἦσαν ἀπό τό τάγμα Ἀζόφ, ὁ κ. Τασούλας ἀνέφερε ὅτι ἐξ αἰτίας διακοπῶν τῆς συνδέσεως (ἔγιναν τρεῖς) ὁ ἴδιος καί ἄλλοι βουλευτές δέν ἄκουσαν τήν σχετική ἀναφορά, γιά νά τήν σχολιάσει.

Κεντρικό θέμα