Δύο νέου τύπου «privé» φυλακές γιά κακοποιούς καί φοροφυγάδες

Ὅλο τό χρονοδιάγραμμα γιά τήν μεταφορά τοῦ Κορυδαλλοῦ στόν Ἀσπρόπυργο

ΝΕΟΥ τύπου φυλακές πρόκειται νά δημιουργήσει ἡ Κυβέρνησις, προκειμένου νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ νέες συνθῆκες παραβατικότητος. Ἀπό τήν στιγμή πού τά ἀδικήματα ἔχουν ἀλλάξει μορφή, ἰδίως κατά τήν περασμένη δεκαετία ὅπου τό οἰκονομικό ἔγκλημα κυριάρχησε, ἦταν φυσικό νά ἐπηρεασθεῖ καί ἡ σωφρονιστική πολιτική. Ἔτσι τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου ἔχει ἤδη δρομολογήσει τήν κατασκευή πειθαρχικῶν καί οἰκονομικῶν φυλακῶν. Ἡ ἀπόφασις ὁριστικοποιήθηκε κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Ὑπουεργεῖο Προαστασίας τοῦ Πολίτου καί κατά τήν συνάντησή του με τον ὑπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στίς μέν πρῶτες θά κρατοῦνται ἄτομα πού ἔχουν παραβατική συμπεριφορά καί στίς οἰκονομικές ὅλοι ἐκεῖνοι πού κατεδικάσθησαν λόγω χρεῶν στήν ἐφορία, τά Ταμεῖα καί σέ διαφόρους ὀργανισμούς. Ἡ δημιουργία τῶν νέων φυλακῶν ἐντάσσεται στό εὐρύτερο πλαίσιο τῆς ἀναδομήσεως τοῦ σωφρονιστικοῦ συστήματος μέ αἰχμή βεβαίως τήν μεταφορά τῶν φυλακῶν Κορυδαλλοῦ στόν Ἀσπρόπυργο. Οἱ πειθαρχικές φυλακές θά εἶναι κατ’ οὐσίαν «privé» σωφρονιστικά καταστήματα, ὅπου θά μεταφέρονται σκληροί ἐγκληματίες, ὄχι ὅμως τρομοκράτες. Μέχρι τώρα οἱ συγκεκριμένοι κακοποιοί μετεφέροντο ἀπό τήν μία φυλακή στήν ἄλλη, ὅπου ὑπῆρχαν ἐλεύθερα κελιά. Δυστυχῶς ἄτομα πού ἔχουν καταδικασθεῖ γιά σοβαρά ἐγκλήματα προαυλίζονται μέ ἐκείνους πού καλῶς ἤ κακῶς ἔχουν φυλακισθεῖ γιά οἰκονομικές καί μόνον ἀτασθαλίες. Στίς πειθαρχικές φυλακές οἱ κανόνες ἀσφαλείας θά εἶναι αὐστηροί, χωρίς νά παραβιάζονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Θά ὑπάρχουν εἰδικά κελιά ὅπου δέν θά ἐπιτρέπεται στόν κρατούμενο νά κάνει ὅ,τι θέλει. Ὁ ἀριθμός κρατουμένων ἀνά θάλαμο θά περιορισθεῖ, δίδοντας τήν δυνατότητα στούς σωφρονιστικούς ὑπαλλήλους θά κάνουν καλύτερους ἐλέγχους ἀλλά καί ἀντιμετωπίζουν τάχιστα τίς ὅποιες «ἐξεγέρσεις». Οἱ εἰδικές αὐτές φυλακές θά εἶναι ἐφοδιασμένες μέ κάμερες καί σύγχρονα συστήματα ἀσφαλείας, στά πρότυπα φυλακῶν χωρῶν τῆς δυτικῆς Εὐρώπης. Οἱ ἐπαφές πού θά ἔχουν οἱ κρατούμενοι μεταξύ τους θά εἶναι αὐστηρά ἐλεγχόμενες γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ διάπραξις ἐγκλημάτων ἐντός τῶν ἴδιων τῶν φυλακῶν. Οἱ δολοφονίες κρατουμένων ἀπό ἄλλους κρατουμένους ἔχουν
αὐξηθεῖ τά τελευταῖα χρόνια. Ἐνδεικτικῶς σημειώνεται ὅτι στίς φυλακές τῆς Ἁγιᾶς Χανίων κρατεῖται Ἀλβανός πού ἔχει διαπράξει ὀκτώ (!) δολοφονίες ἄλλων κρατουμένων. Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἐπιθυμεῖ διακαῶς νά τερματισθεῖ τό φαινόμενο τῆς «ἐπικοινωνίας» τῶν φυλακισμένων μέ συνεργάτες τους ἔξω ἀπό τίς φυλακές μέσω κινητῶν τηλεφώνων, καί ὄχι μόνο. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἤδη ἔχει εὑρεθεῖ ὁ κατάλληλος χῶρος –ἐκτός Ἀττικῆς– γιά τήν δημιουργία τῆς πρώτης πειθαρχικῆς φυλακῆς.

Οἱ κατάλληλοι χῶροι ὅπου θά μποροῦσαν νά κατασκευασθοῦν φυλακές γιά οἰκονομικά ἐγκλήματα ἀκόμη δέν ἔχουν εὑρεθεῖ, καί προκρίνεται ἡ δημιουργία εἰδικά διαμορφωμένων πτερύγων ἐντός τῶν ἤδη ὑπαρχουσῶν δομῶν. Σέ καμμία περίπτωση πάντως δέν θά ὑπάρχει ἡ δυνατότης ἐπικοινωνίας μέ τούς κρατουμένους γιά βαρειά ποινικά ἀδικήματα.

Στό πλαίσιο τῆς ἀποσυμφορήσεως τῶν φυλακῶν πρόκειται νά ἀναθεωρηθεῖ παλαιοτέρα ὑπουργική ἀπόφασις πού ἀφορᾶ τήν κοινωνική ἐργασία. Οἱ παραβάτες μικροαδικημάτων θά ὑποχρεώνονται σέ κοινωνική ἐργασία, πρακτική πού εἶναι διαδεδομένη στήν ΕΕ καί τίς ΗΠΑ. Ὁ παραβάτης τοῦ Κώδικος Ὁδικῆς Κυκλοφορίας θά ὑποχρεοῦται νά συμμετέχει στόν καθαρισμό ἑνός γηροκομείου ἤ κάποιου ἄλλου ἱδρύματος ἀπό τό νά περάσει μερικές ὧρες ἤ ἡμέρες σέ κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ἐν τῶ μεταξύ, χθές, συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου ἐνημέρωσε τόν ὑφυπουργό Ἐλευθέριο Οἰκονόμου γιά τήν πορεία τῶν διαδικασιῶν σχετικῶς μέ τήν μετεγκατάσταση τῶν φυλακῶν Κορυδαλλοῦ στό πρώην «Στρατόπεδο Ἀμερικανικῆς Εὐκολίας» στήν περιοχή τοῦ Ἀσπροπύργου. Πρόκειται γιά μία ἔκταση ἐμβαδοῦ 169 στρεμμάτων, ὅπου θά κατασκευασθοῦν οἱ νέες φυλακές πού θά ἔχουν χωρητικότητα 1.800 ἀτόμων, ἤτοι θά εἶναι διπλάσιες ἀπό ἐκεῖνες στόν Κορυδαλλό.

Ἡ Μονάς Μελετῶν καί Κατασκευῶν (ΜΟΜΚΑ) τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὑπέβαλε πρό μηνῶν σχετική πρόταση στήν ΓΓ Ἀντεγκληματικῆς Πολιτικῆς γιά ὅλες τίς διοικητικές καί τεχνικές ἐνέργειες πού ἀπαιτοῦνται ὥστε νά ὑλοποιηθεῖ τό ἔργο. Ἡ ΜΟΜΚΑ πρότεινε τήν σύναψη προγραμματικῆς συμβάσεως συνεργασίας μεταξύ τῶν Ὑπουργείων Προστασίας τοῦ Πολίτου καί Ἐθνικῆς Ἀμύνης, προκειμένου νά ἀναλάβει τό ἔργο ὡς «Τεχνικός Σύμβουλος» καί νά ἐκπονήσει τίς σχετικές μελέτες. Βάσει τοῦ χρονοδιαγράμματος, οἱ νέες φυλακές θά εἶναι ἕτοιμες περίπου σέ 2,5 ἔτη. Στίς 12 Δεκεμβρίου 2019 παρεχωρήθη, ἄνευ ἀνταλλάγματος, στό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου ἡ κυριότης τοῦ ἀκινήτου στό ὁποῖο θά ἀνεγερθοῦν οἱ νέες φυλακές. Στίς 13 Ἰανουαρίου 2020 ὑπεγράφη ἡ Προγραμματική Σύμβασις μεταξύ τῶν δύο ἐμπλεκομένων Ὑπουργείων μέ στόχο τήν ἐκπόνηση σχετικῶν μελετῶν γιά τόν χωρικό σχεδιασμό τοῦ καταστήματος κρατήσεως. Ἤδη ἡ ΜΟΜΚΑ ἔχει προβεῖ σέ μία πρώτη προμελέτη χωροθετήσεων τῶν κτιρίων τῆς νέας φυλακῆς καί ἔχει καταρτίσει σχέδια γιά τήν κατασκευή τοῦ νέου χώρου (πτέρυγες, θάλαμοι, σύνορα οἰκοπέδου, δικαστικές αἴθουσες, βοηθητικοί χῶροι, γραφεῖο διοικήσεως.) Ἡ ΓΓ Ἀντεγκληματικῆς Πολιτικῆς ἐκτιμᾶ ὅτι περί τά τέλη τοῦ 2020 θά ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ ὅλες οἱ ἀπαραίτητες διαδικασίες καί ἐγκρίσεις καί θά ἔχει ἐκδοθεῖ τό Προεδρικό Διάταγμα γιά τήν ἵδρυση τοῦ νέου καταστήματος κρατήσεως στόν Ἀσπρόπυργο. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ ἔκδοσις τοῦ Π.Δ. εἶναι ἀπαραίτητη, βάσει τοῦ νέου Σωφρονιστικοῦ Κώδικος γιά τήν ἵδρυση τῶν νέων φυλακῶν.

Κεντρικό θέμα