«Δόλωμα» γιά ἐπεισόδιο τό ἐρευνητικό «Τσεσμέ»

Ἔπλεε χθές στά διεθνῆ ὕδατα μεταξύ Σκύρου καί Λέσβου – Σέ κόκκινο συναγερμό τό σύνολον τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Προπαρασκευή ἐπιστρατεύσεως

ΤΗΝ ΦΡΑΣΤΙΚΗ κλιμάκωση καί τούς βερμπαλισμούς τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας ἀκολουθοῦν καί ἐνέργειες πού προκαλοῦν ἀνησυχίες καί ἔχουν ὁδηγήσει τό ΓΕΕΘΑ νά κινητοποιήσει τίς δυνάμεις στά νησιά. Εἶναι καιρός τώρα πού ἔχουν ἀρχίσει νά γίνονται παραβιάσεις καί ὑπερπτήσεις καί τά Σαββατοκύριακα, ἐνῶ ἤδη τό ἐρευνητικό «Τσεσμέ» κινεῖται μεταξύ Σκύρου καί Ἁγίου Εὐστρατίου. Τό «Τσεσμέ» βγῆκε στό Αἰγαῖο μέ βάση παράνομη Navtex πού εἶχαν ἐκδόσει πρό ἡμερῶν οἱ Τοῦρκοι ἀπό τόν Σταθμό τῆς Σμύρνης γιά ὑδρογραφικές ἔρευνες. Εἶχε προηγηθεῖ ἀνάλογη ἐνέργεια γιά τό πλοῖο «Γιουνούς». Οἱ κινήσεις τοῦ «Τσεσμέ» προσδιορίζονται μεταξύ Σκύρου – Ἁγίου Εὐστρατίου καί Λέσβου δυτικῶς, ἀλλά πολύ κοντά στόν 25ο μεσημβρινό, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μέχρι στιγμῆς τό ὅριο τῶν τουρκικῶν διεκδικήσεων.

Τό τουρκικό ἐρευνητικό παρακολουθεῖται ἀπό ἑλληνικά πολεμικά ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἐξόδου του, ὅμως ὁ συναγερμός ἔχει σημάνει στά νησιά τοῦ Αἰγαίου καθώς ὑπάρχουν ὑπόνοιες ὅτι εἶναι πιθανόν ἡ Τουρκία νά ἐξαπολύσει ἀσύμμετρες ἀπειλές μέ στοιχεῖα ὑβριδικοῦ πολέμου. Ἔτσι σέ πρώτη φάση ἔχει δοθεῖ προσοχή στήν ἐξασφάλιση ἐπαρκείας ἀγαθῶν ἀλλά καί ἀσφαλείας ὑποδομῶν σέ ὅλα τά νησιά τοῦ ἑλληνικοῦ ἀρχιπελάγους. Ὑπάρχει μάλιστα καί σχεδιασμός γιά ἐνίσχυση τῶν πυροσβεστικῶν δυνάμεων, ἀφοῦ σέ πολλές περιπτώσεις τό ξέσπασμα πυρκαϊῶν ἀποτελεῖ μέρος ἀσύμμετρων ἐπιθετικῶν κινήσεων.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τόσο στά νησιά ὅσο καί στόν Ἕβρο σημαντικός εἶναι ὁ ρόλος τῆς Ἐθνοφυλακῆς, ἡ ὁποία ἐνισχύει τό ἔργο τῆς ἐδαφικῆς ἀμύνης ἐπιτρέποντας στίς μονάδες τοῦ Στρατοῦ νά ἔχουν πρωτοβουλία κινήσεων.
Σχετικῶς ἀνώτατοι ἐπιτελεῖς ἐπεσήμαιναν ὅτι οἱ Τοῦρκοι προβαίνουν σέ πολλές «διερευνητικές» ἐνέργειες, μέ σκοπό νά ἐξαγάγουν συμπεράσματα γιά τήν «ἀνοχή» σέ κινήσεις τους, ἀλλά καί τήν ἑτοιμότητα τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων. Ὡς ἐκ τούτου, πολλές φορές δέν εἶναι ἀπό τήν ἀρχή προφανές μέχρι ποίου σημείου εἶναι οἱ Τοῦρκοι διατεθειμένοι νά κλιμακώσουν τήν κατάσταση. Πότε δηλαδή ἁπλῶς διερευνοῦν καί πότε εἶναι ἀποφασισμένοι
νά προχωρήσουν σέ ἐπιθετικές κινήσεις. Μέχρι στιγμῆς ἡ Ἑλλάς ἔχει δείξει ὅτι δέν θά ἀνεχθεῖ τήν παραμικρή ἐνέργεια σέ νησιωτικό ἔδαφος. Εἴτε σέ μεγάλα νησιά εἴτε ἀκόμη καί σέ ἀκατοίκητες βραχονησῖδες. Νά θυμίσουμε ὅτι μέ τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος εἶχε δηλώσει ἀπεριφράστως ὅτι «ὅποιον πατήσει ἑλληνικό ἔδαφος πρῶτα θά τόν κάψουμε καί μετά θά ρωτήσουμε ποιός εἶναι.» Καί ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι αὐτήν τήν προειδοποίηση φαίνεται νά τήν ἔχουν πάρει στά σοβαρά, ἐπιμένουν νά προκαλοῦν στόν ἀέρα καί τήν θάλασσα. Χθές ἀκόμη ἕνα τουρκικό μή ἐπανδρωμένο πραγματοποίησε ὑπερπτήση τῆς νησῖδος Κίναρος, στό κεντρικό Αἰγαῖο, ἐνῶ συνολικῶς 17 παραβιάσεις διέπραξαν καί ὀκτώ μαχητικά ἀεροπλάνα F-16.

Τό ζήτημα εἶναι ἄν μέ ἀφορμή τίς κινήσεις τοῦ «Τσεσμέ» ἡ κλιμάκωσις θά ἐπεκταθεῖ καί στήν θάλασσα. Νά σημειωθεῖ ὅτι τό τουρκικό ἐρευνητικό θά συνεχίσει νά κινεῖται στό κεντρικό Αἰγαῖο, μέχρις τίς 14 Ἰουνίου. Αὐτό τοὐλάχιστον προβλέπει ἡ παράνομη Navtex πού ἔχει ἐκδοθεῖ γιά τίς κινήσεις του.

Νά σημειωθεῖ ὅτι μήνυμα πρός τήν Τουρκία ἀπηύθυνε καί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλῶντας κατά τά ἐγκαίνια τῶν «Ποσειδωνίων». Ὁ λόγος του ἦταν γιά τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία, ἀλλά περιέλαβε ὅλους τούς «αὐταρχικούς ἡγέτες.» Εἶπε συγκεκριμένα: «Αὐτός ὁ πόλεμος πρέπει νά τελειώσει, καί μαζί του νά ἀποτραπεῖ αὐτό τό καταστροφικό μοντέλο τῶν αὐταρχικῶν ἡγετῶν, οἱ ὁποῖοι, μέ ὁποιοδήποτε τίμημα καί μέ ὁποιοδήποτε πρόσχημα, θά καταπατοῦν τά σύνορα τῶν γειτόνων. Πρόκειται γιά ἕνα καθῆκον τῆς διεθνοῦς κοινότητας, ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ πολιτισμένου κόσμου, μέ κόστος προσωρινό σήμερα, ἀλλά μέ μεγάλο κέρδος αὔριο.»

Κεντρικό θέμα