«Δoλοφονοῦν» τόν Καποδίστρια καί …μετά θάνατον

Ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἠρνήθη μέσῳ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Κινηματογράφου νά χρηματοδοτήσει ταινία τοῦ σκηνοθέτου Γιάννη Σμαραγδῆ – Πολῖτες ζητοῦν νά μάθουν τόν λόγο, καί οἱ ὑπεύθυνοι ἀπαντοῦν ὅτι εἶναι «προσωπικό δεδομένο»! – Ὅλη ἡ ἀλληλογραφία

«ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ εἶναι ἐπικίνδυνο νά εἶσαι πατριώτης» δηλώνει ὁ σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδῆς, ἀπαριθμῶν τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἀφ’ ὅτου ἀπεφάσισε νά γυρίσει ταινία γιά τόν πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια. Κάποιοι κάνουν τά ἀδύνατα δυνατά γιά νά ματαιωθεῖ ἡ ταινία. Ἀπό ἐξαγορές συνεργατῶν τοῦ σκηνοθέτου μέχρι τηλεφωνικές ὑποκλοπές καί μεθόδους τοῦ ὑποκόσμου. Μετά μᾶς κάνει ἐντύπωση πού ὁ χῶρος τῆς «τέχνης» ἔχει καταληφθεῖ ἀπό ἀριστερούς πού προβάλλουν παρακμιακά πρότυπα. Αὐτούς ὅμως χρηματοδοτεῖ ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία. Σκηνοθέτες σάν τόν Σμαραγδῆ βλέπουν τίς αἰτήσεις τους γιά χρηματοδότηση ἀπό τό Ἑλληνικό Κέντρο Κινηματογράφου νά ἀπορρίπτονται.

Ἁπλά, ξερά καί ἀναιτιολόγητα. Ἴσως ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ πρῶτος μάρτυς τοῦ νεοελληνικοῦ Κράτους, νά μήν ἀνταποκρίνεται στά πρότυπα πού θέλουν νά προβάλλουν. Τούς ἐνοχλεῖ ἄραγε τό γεγονός ὅτι εἶναι μία διεθνοῦς κύρους προσωπικότης; Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας, μιᾶς μεγάλης δυνάμεως τῆς ἐποχῆς; Τούς ἐνοχλεῖ ὅτι ἐγκατέλειψε τά ἀξιώματά του καί ἦλθε στήν Ἑλλάδα χωρίς νά καταδεχθεῖ νά μισθοδοτηθεῖ ἀπό ἕνα κράτος σέ χρεωκοπία; Τούς ἐνοχλεῖ τό ὅτι ἔμεινε ὄρθιος στίς ἐπάλξεις ὑπερασπιζόμενος τίς ἀρχές του, μέχρις ὅτου τά βόλια τῶν δολοφόνων τόν ἔπληξαν ἔξω ἀπό τόν ναό ὅπου ἐκκλησιάζετο, ὡς ἁπλός πολίτης, ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες;

Ἀπάντησις δέν ὑπάρχει, διότι τό Ἑλληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ἐπικαλεῖται τήν νομοθεσία περί προστασίας προσωπικῶν δεδομένων γιά νά ἀποφύγει νά δώσει ἐξηγήσεις. Τώρα τί εἴδους «προσωπικά δεδομένα» μπορεῖ νά ὑπάρχουν σέ ἕνα σκεπτικό ἀπορρίψεως αἰτήσεως χρηματοδοτήσεως μιᾶς ταινίας, εἶναι γιά ἐμᾶς μυστήριο πού ἐκφεύγει τῶν ὁρίων τῆς κατανοήσεως διά τοῦ ὀρθοῦ λόγου. Ἔχει νά κάνει μέ «προσωπικά δεδομένα» αὐτῶν πού ἔλαβαν τήν ἀπόφαση; Μέ «προσωπικά δεδομένα» τοῦ σκηνοθέτου; Μέ «προσωπικά δεδομένα» τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια;

Καί ὅμως. Ἰδού ἡ ἀπάντησις τήν ὁποία ἔδωσε τό Ἑλληνικό Κέντρο Κινηματογράφου σέ πολῖτες πού ἔθεσαν ἐρώτηση σχετικῶς μέ τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἡ αἴτησις γιά χρηματοδότηση τῆς ταινίας ἀπερρίφθη:

«Ἀγαπητέ κύριε Δοῦκα,

»Ἀγαπητέ κύριε Ρέντζο,

»Τό Ἑλληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) σᾶς εὐχαριστεῖ γιά τήν ἐπικοινωνία καί γιά τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον πού ἐπιδεικνύετε ἐσεῖς καί οἱ φορεῖς τούς ὁποίους ἐκπροσωπεῖτε γιά τόν ἑλληνικό κινηματογράφο καί τούς δημιουργούς του.

»Ἀναφορικά μέ τό κινηματογραφικό σχέδιο “Καποδίστριας” τοῦ κυρίου Ἰωάννη Σμαραγδῆ καί τή μή ἔνταξή του σέ χρηματοδοτικό πρόγραμμα τοῦ ΕΚΚ δέν νομιμοποιούμαστε, λόγῳ τήρησης τῆς σχετικῆς μέ τά προσωπικά δεδομένα νομοθεσίας, νά ἀνακοινώσουμε δημοσίως ἤ νά κοινοποιήσουμε σέ τρίτους στοιχεῖα τῆς ἀξιολόγησης τοῦ σχεδίου αὐτοῦ.

»Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τό πλαίσιο τῆς διαδικασίας ἀξιολόγησης προτάσεων πού κατατίθενται στό ΕΚΚ μπορεῖτε νά βρεῖτε στήν ἱστοσελίδα του, στήν ἑνότητα Χρηματοδότηση-

Προγράμματα Ἀνάπτυξης καί Παραγωγῆς.

Θά χαροῦμε ἄν μᾶς ὑποδείξετε σέ ποιά ἠλεκτρονική διεύθυνση ἐπιθυμεῖτε νά σᾶς ἀποστέλλουμε ἐνημερώσεις πού ἀφοροῦν τόν ἑλληνικό κινηματογράφο ὥστε μέ τή σειρά σας νά τίς κοινοποιεῖτε στά μέλη σας.

Μέ ἐκτίμηση

Δημήτρης Μπούρας

Δημοσιογράφος

Ὑπεύθυνος Γραφείου Τύπου»

Ὁ Γιάννης Σμαραγδῆς μιλάει ἀναλυτικῶς στήν αὐριανή «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» γιά τά προσκόμματα πού βάζουν στήν προσπάθειά του νά κάνει τήν ταινία γιά τόν Καποδίστρια. Δηλώνει ὅτι ἔχει ἐξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις ἀπό τίς ΗΠΑ καί τήν Ρουμανία. Εἶναι ντροπή νά ἀπουσιάζει ἡ Ἑλλάς ἀπό τούς χρηματοδότες πού ἀναφέρεται πρωταρχικῶς στόν ἱδρυτή τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Πιεστικό εἶναι τό ἐρώτημα πού θέτει ὁ ἴδιος ὁ σκηνοθέτης: «Ἄν δέν μπορέσω νά κάνω τήν ταινία, ποιός σκηνοθέτης θά μπορέσει μελλοντικά νά κάνει ἔργα μέ θέματα πού νά ἔχουν σχέση μέ τήν ἑλληνική ρίζα, μέ πατριωτική θεματολογία;».

Καί ἄν τό Ἑλληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δέν προωθεῖ τέτοιες προσπάθειες, εἰλικρινά διερωτώμεθα: Τί λόγο ὑπάρξεως ἔχει;

Κεντρικό θέμα