Δημεύουν τήν περιουσία τῆς μεσαίας τάξεως

Προεκλογικός ΕΝΦΙΑ τριῶν ταχυτήτων – Μηδενικός γιά ἀκίνητα ἀξίας 150.000 εὐρώ

«ΤΑΞΙΚΟ» ΕΝΦΙΑ τριῶν ταχυτήτων μελετᾶ ἡ Κυβέρνησις, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει τήν ὑποχρέωση ἔναντι τῆς τρόικα νά προχωρήσει σέ ἀλλαγές στίς ἀντικειμενικές ἀξίες ἐντός τοῦ Μαΐου καί βάσει αὐτῶν νά προχωρήσει στούς νέους σχεδιασμούς. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», γιά ἀκίνητη περιουσία μέχρι 150.000 εὐρώ (σωρευτική ἀξία) ὁ συντελεστής φορολογήσεως θά εἶναι μηδενικός. Γιά περιουσία ἀπό 150-300.000 ὁ συντελεστής θά εἶναι ὅπως λέγεται χαμηλός ἐνῶ «δημευτικός» –κυριολεκτικῶς– θά εἶναι ὁ συντελεστής γιά περιουσία ἀπό 300.000 εὐρώ καί ἄνω.

Ὁ συγκεκριμένος φόρος θά ὀνομασθεῖ μάλιστα γιά ἰδεολογικούς λόγους «φόρος μεγάλης ἀκίνητης περιουσίας».

Σέ κάθε περίπτωση τά ἔσοδα πού θέλει νά εἰσπράξει ἀπό τόν συγκεκριμένο φόρο ἡ Κυβέρνησις ἀνέρχονται στά 2,7 δισ. εὐρώ. Τά πλαφόν φορολογήσεως πού δημοσιεύουμε σήμερα εἶναι ἐνδεικτικά καί ὄχι ὁριστικά. Ὡστόσο, σηματοδοτοῦν τήν πολιτική φιλοσοφία τῆς Κυβερνήσεως ἡ ὁποία θά ἐπιχειρήσει νά ἐξαιρέσει τό ἐκλογικό ἀκροατήριό της ἀπό τήν φορολόγηση καί συνακολούθως νά ἀναπτύξει τό δῆθεν ἀφήγημα «φτωχοί – πλούσιοι».

Ἐν τῶ μεταξύ μέ βάση τίς εἰσηγήσεις ἀπό τούς ἐκτιμητές πού ἔχει δεχθεῖ τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, προκύπτουν (μεσοσταθμικές) αὐξήσεις στίς τιμές ζώνης, οἱ ὁποῖες φθάνουν μέχρι καί 22%. Ἐάν αὐτές ἰσχύσουν, εἶναι σχεδόν βέβαιον ὅτι θά φέρουν ἀνατροπές μή εὔκολα διαχειρίσιμες σέ τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ πού δέν θέλει μέ κανένα τρόπο νά ἀγγίξει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀφοῦ ἐν δυνάμει τά θεωρεῖ ἐκλογική δεξαμενή του. Ὁ χρόνος τῶν ἐκλογῶν πλέον εἶναι ὀρθάνοικτος καί ὡς ἐκ τούτου δέν θά ἤθελαν νά ἀποτελέσει ὁ ΕΝΦΙΑ τήν «ταφόπλακα» τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως συνέβη καί μέ τήν περίπτωση τῆς ΝΔ τοῦ 2015. Ἐξ οὗ καί τό σχέδιο γιά ΕΝΦΙΑ τριῶν ταχυτήτων.

Μέ βάση τά μέχρι στιγμῆς στοιχεῖα οἱ τιμές ζώνης στίς ἀποκαλούμενες ἀκριβές περιοχές –μέ τιμή ἄνω τῶν 2.000 εὐρώ, πρέπει νά μειωθοῦν περίπου 15%, κάτι πού σημαίνει καί ἀνάλογα μειωμένο φόρο ΕΝΦΙΑ. Ἀντιθέτως στίς λεγόμενες φθηνές περιοχές οἱ ἐκτιμητές προτείνουν αὐξήσεις ἀπό 15% ἕως 40%, καθώς οἱ χαμηλές τιμές ζώνης ὑπολείπονται ὄχι μόνον αὐτῶν τῆς ἀγορᾶς ἀλλά ἀκόμη καί τοῦ κατασκευαστικοῦ κόστους. Στίς μεσαῖες περιοχές οἱ μεταβολές προτείνεται νά κινηθοῦν στά ἴδια ἐπίπεδα, μέ αὐξομειώσεις 5%-10%.

Στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν βλέπουν ἐπίσης ὅτι εἶναι ἐξαιρετικῶς δύσκολο νά ἐφαρμοσθεῖ ἀπό ἐφέτος ἡ ἀλλαγή τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν καί μελετοῦν διάφορα σενάρια. Τό πρῶτο καί ἰδιαιτέρως δύσκολο, ἀπό τεχνικῆς ἀπόψεως, ἀλλά ὄχι ἀδύνατο εἶναι νά ἰσχύσουν οἱ νέες ἀντικειμενικές ἀξίες καί νά ὑπολογισθεῖ ὁ ΕΝΦΙΑ μέ αὐτές. Ἕνα ἄλλο εἶναι νά ἀλλάξουν οἱ ἀντικειμενικές ἀξίες ἀπό ἐφέτος, ἀλλά ὁ ΕΝΦΙΑ νά ὑπολογισθεῖ μέ βάση τίς ὑφιστάμενες, ὥστε νά μήν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως ἀλλαγή καί ὁ ὑπολογισμός μέ τίς νέες νά γίνει ἀπό τό 2019.

Τέλος, νά βρεθεῖ φόρμουλα ὥστε ἐφέτος νά μήν γίνει καμμία ἀπολύτως ἀλλαγή καί νά ὑπολογισθοῦν περισσότερο ἐπαγγελματικά τοῦ χρόνου. Τό τελευταῖο πάντως εἶναι ἐξαιρετικῶς δύσκολο νά γίνει ἀποδεκτό ἀπό τούς δανειστές.

Πρός τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ὑπάρχει καί μία ἄλλη εἰσήγησις πού προτείνει νά προχωρήσει σέ «χειρουργικές» παρεμβάσεις στίς ἀντικειμενικές τιμές, ὥστε νά μήν ἀλλάζει τό κλιμάκιο ὑπολογισμοῦ τοῦ ΕΝΦΙΑ. Γιά παράδειγμα, σέ περιοχές μέ σημερινή τιμή ζώνης τῆς τάξεως τῶν 500-550 εὐρώ οἱ νέες ἀξίες νά αὐξηθοῦν ἀλλά νά μήν ξεπεράσουν τά 750 εὐρώ γιά νά παραμείνει ὁ ΕΝΦΙΑ στά 2,8 εὐρώ τό τετραγωνικό μέτρο. Σέ περιοχές μέ σημερινή τιμή ζώνης 750-850 εὐρώ, οἱ ἀξίες μποροῦν νά αὐξηθοῦν στά ἐπίπεδα τῶν 1.000 εὐρώ τό τετραγωνικό μέτρο. Στήν περίπτωση αὐτή ὁ ΕΝΦΙΑ θά παραμείνει στά 2,9 εὐρώ τό τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, ἡ τιμή ζώνης μπορεῖ νά αὐξάνεται, ἀλλά δέν θά ἀλλάζει ὁ φόρος πού θά κληθεῖ νά πληρώσει ὁ ἰδιοκτήτης ἀκινήτου.

Σέ κάθε περίπτωση οἱ νέες ἀντικειμενικές ἀξίες θά ἀλλάξουν τόν χάρτη τῆς κτηματαγορᾶς, καθώς οἱ ἀναπροσαρμογές θά προκαλέσουν ντόμινο ἀλλαγῶν σέ 20 φόρους καί τέλη πού ἐπιβαρύνουν τά ἀκίνητα. Κατά τίς πληροφορίες, τά ἐκκαθαριστικά σημειώματα τοῦ ΕΝΦΙΑ θά ἀποσταλοῦν τό τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Αὐγούστου.

Κεντρικό θέμα