Δήλωσις μετανοίας Ζάεφ πρός Μπορίσωφ: Δέν ὑπάρχουν Μακεδόνες!

Διαγράφει μέ μνημόνιο τά περί μειονότητος στήν Βουλγαρία γιά νά γλυτώσει τό βέτο στήν ΕΕ

ΓΗΝ καί ὕδωρ δίδει ὁ Ζόραν Ζάεφ στήν Βουλγαρία, σέ μία προσπάθεια νά κάμψει τήν ἐπιμονή τῆς Σόφιας στό βέτο πρός τήν πορεία ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στήν ΕΕ. Ἀποδεικνύεται ἔτσι ὅτι στήν διεθνῆ σκηνή μία σθεναρά στάσις φέρνει ἀποτελέσματα, ἐνῶ ἡ τακτική τοῦ ἐνδοτισμοῦ καί τοῦ κατευνασμοῦ ὁδηγοῦν τίς χῶρες στήν ὑποχώρηση καί τόν ἐξευτελισμό. Ἐν προκειμένω ὁ Σκοπιανός Πρωθυπουργός εἶναι αὐτός πού ἐξευτελίσθηκε ἀποστέλλων ἐπιστολή διά τῆς ὁποίας διαβεβαιώνει πώς οὔτε ἐδαφικές διεκδικήσεις ἔχει, οὔτε μειονοτικά δικαιώματα θά διεκδικήσει ἀπό τήν Βουλγαρία, οὔτε Μακεδονική μειονότητα προφανῶς ὑπάρχει στήν Βουλγαρία.

Ἀναφέρει μάλιστα στήν ἐπιστολή αὐτή ὅτι δέν ἀπευθύνεται πρός τήν κυβέρνηση ἀλλά πρός τούς πολῖτες! Συγκεκριμένως γράφει: «Στείλαμε ἕνα ἔγγραφο/μνημόνιο πού δέν προορίζεται γιά τόν Πρωθυπουργό Μπορίσωφ ἤ τήν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ζαχαρίεβα, ἀλλά γιά τούς πολῖτες, ὥστε νά γνωρίζουν τί συμβαίνει. Σέ αὐτό ἀναφέρουμε ὅτι δέν ἔχουμε ἐδαφικές διεκδικήσεις καί ὅτι δέν θά ἐμπλακοῦμε σέ ἐσωτερικά θέματα ἄλλων χωρῶν.

»Ἐπίσης καταστήσαμε σαφές ὅτι δέν διεκδικοῦμε μειονοτικά δικαιώματα. Αὐτό τό “μνημόνιο” πρέπει νά ἐγκριθεῖ καί ἀπό τίς δύο διακυβερνητικές ἐπιτροπές. Ἡ Κυβέρνησις τῆς “Βορείου Μακεδονίας” θά τό δημοσιεύσει στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ἀναλαμβάνοντας κατ’ αὐτόν τόν τρόπο καί τίς νομικές ὑποχρεώσεις γιά τήν ἐφαρμογή του. Προσφέραμε ἐπίσης ἕναν ὁδικό χάρτη γιά τήν Συμφωνία, τήν ὁποία δεσμευόμαστε ἀμφότερες οἱ πλευρές νά ὑλοποιήσουμε».

Καί σάν νά μήν ἔφθανε αὐτό, ὁ ταπεινωμένος Ζάεφ ἀνατρέχει στό πρόσφατο παρελθόν καί διαγράφει τήν βουλγαρική κατοχή ἐπί τῆς χώρας του κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο! Διαβεβαιώνει μάλιστα ὅτι ἀφηρέθησαν προσφάτως 20 ἐπιγραφές ἀπό μνημεῖα στίς ὁποῖες ἐγίνετο ἀναφορά στήν «φασιστική βουλγαρική κατοχή».

Περαιτέρω, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, κατηγόρησε τήν πρώην Γιουγκοσλαβία ὅτι αὐτή «διήρεσε» τούς λαούς τῆς Βουλγαρίας καί τῆς χώρας του, καί κατέληξε: «Τό καθῆκον τῶν πολιτικῶν εἶναι νά φέρουμε κοντά τούς λαούς μας, διότι γιά πολλά χρόνια, ἐπί δεκαετίες, κάποιοι μᾶς κράτησαν μακριά. Διάφορες ἡγεσίες τό διέπραξαν, ὅπως ἡ πρώην Γιουγκοσλαβία γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει νά εἴμαστε μαζί γιατί εἴμαστε γείτονες».

Ἀποδεικνύεται ἀπό τήν στάση αὐτή τοῦ Ζόραν Ζάεφ πόσο τραγική ὑπῆρξε ἡ διαπραγμάτευσις τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ἡ ὁποία κατέληξε στήν ἐπονείδιστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἡ Ἑλλάς, παλαιότερο μέλος τῆς ΕΕ καί πολύ ἰσχυρότερη χώρα ἀπό τήν Βουλγαρία, θά ἔπρεπε νά ἔχει πολύ περισσότερο βαρύνοντα λόγο ὅσον ἀφορᾶ τό εὐρωπαϊκό μέλλον τῶν Σκοπίων. Ὅμως τόν ἀπεμπόλησε. Ἐπί τῆς οὐσίας ἔδωσε στόν Ζάεφ ὅλα ὅσα ἤθελε, ἀπαξιώνων ταυτοχρόνως τούς Ἕλληνες πατριῶτες, οἱ ὁποῖοι ἀντιτάσσοντο στά σχέδιά του. Κατήντησε νά χρησιμοποιεῖ κατά τρόπον χλευαστικό τήν λέξη «Μακεδονομάχοι». Ἕναν τίτλο πού ἔχει καθαγιασθεῖ μέ τό αἷμα ἡρώων καί μαρτύρων μέ τούς ὁποίους προφανῶς ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καί ἡ ἀριστερά του δέν ἔχουν τήν παραμικρή σχέση. Περισσότερη σχέση ἔχει ὁ Μπορίσωφ, ὁ ἐπίγονος τῶν κομιτατζήδων τούς ὁποίους οἱ Μακεδονομάχοι πολέμησαν γιά νά κερδίσουν τήν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας, πού εἶναι μία καί ἑλληνική!

Κεντρικό θέμα