Διαζύγιο ἀπό τό ΔΝΤ μέ δανεικά ἀπό τίς ἀγορές

Θέλει νά ἐξοφλήσει τό Ταμεῖο καί νά παραστήσει τόν ἥρωα ὁ κ. Τσίπρας

ΝΑ ΘΟΛΩΣΕΙ τά νερά ἐπεχείρησε πρό δύο ἑβδομάδων ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Εὐκλείδης Τσακαλῶτος ὅταν ἐρωτήθη ἀπό τηλεοπτικό σταθμό τῆς Καβάλας γιά τήν περίφημη ἔξοδο στίς ἀγορές. «Μπορεῖ νά βγοῦμε, μπορεῖ καί νά μήν βγοῦμε» δήλωσε παραπέμποντας στόν Ὀργανισμό Δημοσίου Χρέους, ὁ ὁποῖος καλεῖται νά σταθμίσει τό συμφέρον μιᾶς τέτοιας ἐπιλογῆς ἤ μή.

Προφανῶς καί δέν εἶπε τήν ἀλήθεια. Ἡ κατάστασις πού ἐδημιουργήθη στήν Ἰταλία ἀμέσως μετά τήν νίκη τῶν λαϊκιστῶν τῶν Πέντε Ἀστέρων καί τῆς Λέγκα τοῦ Βορρᾶ ἠνάγκασε ἤδη μία φορά τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο νά ἀναβάλει τήν ἔξοδο πού σχεδιάζετο. Παράγοντες πού γνωρίζουν ἄριστα τίς διεθνεῖς ἀγορές συμβουλεύουν τήν Κυβέρνηση νά μήν ἀργήσει πολύ, διότι στήν κατάσταση πού εὑρίσκεται σήμερα ἡ παγκόσμια οἰκονομία εἶναι σφόδρα πιθανό νά εἰσέλθουμε συντόμως σέ ἀνοδικό κύκλο τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ καί νά χαθεῖ τό τραῖνο γιά πάντα.

Ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές ὅμως καί πάντως πρίν ἀπό τήν λήξη τοῦ προγράμματος τήν 21η Αὐγούστου ἐπείγει γιά τήν Κυβέρνηση γιά δύο ἀκόμη λόγους. Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θέλει νά ἀνεβεῖ στό βῆμα τῆς Πνύκας ἔχοντας ἐξασφαλίσει κατά πρώτοις ἕνα προπαγανδιστικό πυροτέχνημα: τήν διαπραγμάτευση δεκαετοῦς ὁμολόγου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας στίς ἀγορές μετά πολλά πολλά χρόνια. Ἡ κυβέρνησις Σαμαρᾶ εἶχε ἐκδώσει πενταετές ὁμόλογο τό 2014. Αὐτό θά τοῦ ἐπιτρέψει νά συντηρήσει τόν μῦθο τῆς καθαρῆς ἐξόδου καί τῆς δῆθεν ἀπαλλαγῆς τῆς χώρας ἀπό τήν ἐπιτροπεία καί τά μνημόνια.

Ὁ δεύτερος καί μυστικός λόγος πού ὁ κύριος Πρωθυπουργός ἐπείγεται γιά τήν ἔξοδο στίς ἀγορές εἶναι ἡ ἐπιθυμία του νά χρησιμοποιήσει τό ζεστό χρῆμα πού πιθανόν νά ἀντλήσει γιά νά κάνει ἕνα ἀπό τά γνωστά πολιτικά κόλπα του: Νά ἐξαγοράσει τά ὕψους 12 δισ. εὐρώ δάνεια πού ἔχει συνάψει ἡ Ἑλλάς ἀπό τό ΔΝΤ, νά τό ἐξοφλήσει εἰς τό ἀκέραιο καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν παρουσία του καί τίς διαφωνίες του γιά τίς συντάξεις, τίς συλλογικές διαπραγματεύσεις, τούς μισθούς κ.ἄ. Τό τελευταῖο κτύπημα τῆς Κριστίν Λαγκάρντ δέν ἐνθουσίασε τό Μαξίμου. Ὅπως ἀποκαλύπτει στήν «Ἑστία» ὑψηλόβαθμος κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος μέ καλή γνώση τῶν σχεδιασμῶν τοῦ Μαξίμου, στόχος εἶναι ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές νά συνδυασθεῖ μέ ἕνα ἐπιτόκιο τῆς τάξεως τοῦ 3,5% ἔτσι ὥστε νά κινηθεῖ στά ἐπίπεδα τῶν ἐπιτοκίων πού δανεισθήκαμε ἀπό τό Ταμεῖο καί τό δημοσιονομικό ἀποτέλεσμα νά παραμείνει οὐδέτερο. «Μία ἤ ἄλλη».

Στήν ἐπιχειρηματολογία πού χρησιμοποιοῦν κυβερνητικοί παράγοντες σέ μυστικά road show στά ὁποῖα ἀκτινογραφοῦνται οἱ προθέσεις τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς, χρησιμοποιεῖται τό ἐπιχείρημα (προκειμένου νά καθησυχαστοῦν οἱ ἐπενδυτές) ὅτι τό μαξιλάρι (cash buffer) πού ἔχει δημιουργηθεῖ στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μαζί μέ τά πλεονάσματα τῶν ἑπομένων ἐτῶν, δημιουργεῖ ἕνα ἀποθεματικό ἀσφαλείας τῆς τάξεως τῶν 58 δισ. εὐρώ πού ἀρκεῖ γιά τίς χρηματοδοτικές ἀνάγκες τῆς πατρίδας μας γιά τήν ἑπομένη τετραετία. Τά ἐπιχειρήματα αὐτά προεβλήθησαν ἀπό κυβερνητικούς παράγοντες σέ συναντήσεις πού ἔγιναν μέ ἐκπροσώπους τῆς ἀγορᾶς στήν τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Λονδῖνο.

Ἡ πληροφορία ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά χρησιμοποιήσει τά δανεικά ἀπό τίς μισητές κάποτε σέ αὐτόν ἀγορές, οἱ ὁποῖες μάλιστα θά χόρευαν στόν ρυθμό του καί στά νταούλια του, ἔχει ἐξαιρετική πολιτική σημασία γιά ἕναν ἁπλό λόγο. Ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζει μέ ἐπιμέλεια στό παρασκήνιο μιά νέα θεατρική παράσταση γιά νά ξεγελάσει τούς Ἕλληνες. Ἐνῶ ἐπί τέσσερα σχεδόν χρόνια ἱκανοποίησε κάθε ὄρεξη τοῦ Ταμείου μέ ἀποκορύφωμα τήν προνομοθέτηση μέτρων γιά τίς συντάξεις, στήν τελική εὐθεῖα θά ἀποπειραθεῖ σέ μιά ἐπίδειξη χαμαιλεοντισμοῦ νά παραστήσει τήν ἡρωική καί τήν …ἀντιστασιακή. Οἱ καλύτεροι ὑπηρέτες τοῦ Ταμείου θά ὑποδυθοῦν τούς λαϊκούς ἥρωες γιά νά πάρουν δῆθεν μου τάχα τό αἷμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πίσω. Πόσο ψεῦτες ἄραγε! Καί μέ πόσο θράσος!

Αὐτή ἡ ἄγνωστη ἐπιθυμία τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά συνδυάσει τήν Πνύκα καί τό Καστελλόριζο μέ τήν καθαρή ἔξοδο καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο (μή τυχόν καί ξεγελάσει κανέναν) ἀποτελοῦν κανονικά ἀποκαλυπτήρια γιά τό ποιόν τοῦ κόμματος αὐτοῦ. Ἡ πρακτική ἀξία ὅλων αὐτῶν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων στίς ὁποῖες ἡ Κυβέρνησις ἐκλιπαρεῖ γιά τήν συμμετοχή ὅλων τῶν Πρωθυπουργῶν τῶν Βαλκανίων εἶναι ἐλάχιστη ἐν συγκρίσει μέ αὐτά πού φθάνουν στούς ἀνήμπορους πολῖτες. Ἀλλά τί τά θέλουμε, ἕνα εἶναι τό μυστικό: Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπεφάσισε νά ζήσει τόν μῦθο του. Τό ζήτημα εἶναι νά μήν τόν πιστέψουν καί πάλι οἱ Ἕλληνες.

Κεντρικό θέμα