ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Διάλογο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων «ἀνοίγει» ὁ κύριος Μητσοτάκης

Τί τοῦ προτείνει ἡ ἐπιτροπή ΛΟΑΤΚΙ, ἡ ὁποία τοῦ παρέδωσε χθές τήν ἔκθεσή της στό Μέγαρο Μαξίμου – 60 σελίδες μέ προτάσεις γιά πρόσφυγες, ἀστυνομία, ἐκπαίδευση, ὑγεία, προσλήψεις

ΑΝΟΙΓΕΙ ἡ συζήτησις γιά τό ζήτημα τοῦ πολιτικοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία». Χθές πέρασαν τό κατώφλι τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, γιά μία ἀκόμη φορά, τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ἐθνική Στρατηγική Ἰσότητος τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ καθώς καί ἐκπρόσωποι τῶν τελευταίων. Φορώντας μάσκες μέ τό οὐράνιο τόξο, τά μέλη τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ ἐξέφρασαν τίς ἀπόψεις τους γιά ζητήματα πού ἡ ἑλληνική κοινωνία θεωρεῖ ταμπού. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, καθηγητής Λῖνος Ἀλέξανδρος Σισιλιᾶνος, παρέδωσε στόν Πρωθυπουργό 60σέλιδη ἔκθεση μέ τίς τομές πού πρέπει νά γίνουν ἐντός τῶν ἑπομένων ἐτῶν. Μέλος τῆς ἐπιτροπῆς μέ τό ὁποῖο ἐπικοινώνησε ἡ «Ἑστία», δήλωσε ὅτι στήν ἔκθεση θίγεται μέ προσεκτικό τρόπο τό φλέγον θέμα τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων. Στήν ἔκθεση ἀποτυπώνεται ἡ κατάστασις πού ἐπικρατεῖ στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, δηλαδή σέ ποιές χῶρες οἱ κυβερνήσεις ἔχουν νομοθετήσει ὑπέρ τοῦ γάμου καί σέ ποιές ὄχι. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἡ ἔκθεσις ἐκφράζει γνώμη ἐμμέσως πλήν σαφῶς ὑπέρ των γάμων ὁμοφυλοφίλων. Στήν χθεσινή συνάντηση ἐτέθη τό θέμα ὅτι σέ πολλές χῶρες εἶναι πλέον νόμιμοι οἱ γάμοι, ὅπως καί οἱ ἀντιδράσεις πού εἶχαν προκληθεῖ τό πρῶτο διάστημα.

Ἡ Κυβέρνησις, ὅπως καί ἡ ἐπιτροπή, γνωρίζουν καλά ὅτι τό συγκεκριμένο θέμα εἶναι ἀρκετά εὐαίσθητο εἰδικῶς γιά τό συντηρητικό κοινό και γι’ αὐτό δέν πρόκειται νά προχωρήσουν σέ βεβιασμένες κινήσεις. Ὁ κ. Σισιλιᾶνος γνωρίζων ἐκ τῶν προτέρων ὅτι οἱ προτάσεις του θά προκαλέσουν ἄν μή τί ἄλλο «σεισμό» στήν κοινωνία, ἔσπευσε νά ξεκαθαρίσει ὅτι ἡ ἔκθεσις ἀκολουθεῖ «τήν δομή τῆς ἀντίστοιχης στρατηγικῆς τῆς ΕΕ γιά τούς ΛΟΑΤΚΙ+, 2020-2025». Τόνισε δέ μέ ἔμφαση ὅτι τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς προσπαθοῦν νά εἶναι «ρεαλιστές», νά ἀφουγκράζονται τήν κοινωνία «ἀλλά συγχρόνως νά προτείνουν καί ὁρισμένες τομές». Αὐτές οἱ τομές εἶναι πού θά προβληματίσουν τήν Κυβέρνηση ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος ἔχει δείξει ὅτι δέν θέλει νά περιορισθεῖ μόνο σέ μεταρρυθμίσεις πού ἅπτονται τῆς οἰκονομίας καί τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀλλά καί σέ τομεῖς πού θά ἀλλάξουν τήν καθημερινότητα τῆς κοινωνίας. Ὁ κ. Σισιλιᾶνος ξεκαθάρισε χθές ὅτι τά ζητήματα πού συζήτησαν μέ τόν κ. Μητσοτάκη ἀφοροῦν πρωτίστως τήν ἰσονομία, τήν ἰσοπολιτεία καί τό κράτος δικαίου. Ἡ Κυβέρνησις μετά τίς μεγάλες ἀλλαγές πού ἔφερε μέ τό νομοσχέδιο γιά τήν συνεπιμέλεια θέλει τώρα νά ἀσχοληθεῖ καί μέ τό ἐξ ἴσου σοβαρό ζήτημα τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων. Ὡστόσο ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔσπευσε νά προλάβει τήν Κυβέρνηση, καί στά τέλη τῆς περασμένης ἑβδομάδος κατέθεσε πρός διαβούλευσιν πρόταση νόμου γιά πολιτικό γάμο καί τεκνοθεσία γιά ὁμόφυλα ζευγάρια. Ὑπενθύμισε ὅτι ἦταν τό κόμμα πού ἔκανε τά πρῶτα ἀποφασιστικά βήματα πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἰσοτιμίας τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτόμων, ἐπεκτείνοντας τό σύμφωνο συμβιώσεως καί γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια, δίδοντάς τους τό δικαίωμα τῆς συμμετοχῆς στίς διαδικασίες ἀναδοχῆς. Εἰδικῶς γιά τόν γάμο ὁμοφυλοφίλων ὁ ΣΥΡΙΖΑ προτείνει νά διώκονται ὅσοι ἀρνοῦνται νά τελέσουν τόν συγκεκριμένο γάμο καί νά ἐπιτραπεῖ ἡ ἰατρική ὑποβοήθησις στήν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή προκειμένου νά διευκολυνθεῖ ἡ ἀπόκτησις τέκνων.

Εἰδικώτερα, οἱ προτάσεις τῆς ἐθνικῆς στρατηγικῆς ἀφοροῦν ἕνα εὐρύ φάσμα θεμάτων. Ὅλες ἐβασίσθησαν ἐπάνω στίς πολιτικές πού ἀκολουθοῦν κυβερνήσεις κρατῶν τῆς ΕΕ. Μεταξύ ἄλλων οἱ προτάσεις ἀφοροῦν τούς ὁμοφυλοφίλους πρόσφυγες καί τούς κινδύνους πού ἀντιμετωπίζουν στίς χῶρες τους, τήν ἀστυνομία καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιδρᾶ σέ περιπτώσεις πού ἐμπλέκονται ἄτομα τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, τόν χῶρο τῆς Ὑγείας, τήν ἐκπαίδευση καί τίς προσλήψεις στό Δημόσιο. Εἰδικῶς γιά τό Δημόσιο, προτείνεται νά μήν ὑπάρχουν διακρίσεις, τά στελέχη τοῦ Δημοσίου νά ἐπιμορφώνονται καί νά εὐαισθητοποιοῦνται, ἐνῶ γιά τήν ἐκπαίδευση γίνεται ἀναφορά στόν σχολικό ἐκφοβισμό πού ὑφίστανται ἔφηβοι λόγω τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ τους. Ἐπί πλέον στό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τό σύγχρονο σχολεῖο ὑπάρχουν διατάξεις γιά τήν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αὐτή ἔχει ἀνατεθεῖ στήν ὀργάνωση «Πολύχρωμο Σχολεῖο», ἡ ὁποία σημειωτέον χαρακτηρίζει ὡς «φυλακή τό βιολογικό φῦλο».

Παρόντες στήν χθεσινή συνάντηση, ὅπου γιά πρώτη φορά ἄνοιξε σέ τόσο ὑψηλό ἐπίπεδο ἡ συζήτησις γιά τόν γάμο μεταξύ ὁμοφύλων ζευγαριῶν, ἦταν ὁ οἰκονομικός σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξης Πατέλης. Μέ ἀνάρτησή του στά κοινωνικά δίκτυα χαιρέτισε τόσο τίς προτάσεις τῆς ἐκθέσεως τοῦ κ. Σισιλιάνου ὅσο καί τήν γενικώτερη θετική στάση τοῦ Πρωθυπουργοῦ στίς ἀντιξοότητες πού βιώνουν τά μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος.

Κεντρικό θέμα