Διακομματικές ἁμαρτίες γιά τό «ὑποληπτόμετρον»

ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκάλυψαν ὀψίμως σωρεία παραβάσεων στό «πόθεν ἔσχες» τοῦ βουλευτοῦ Ἀνδρέα Πάτση καί ἀποστέλλουν τόν φάκελο στήν Δικαιοσύνη – Ἕνα μῆνα ἐνωρίτερα τά κόμματα εἶχαν θέσει ἀμοιβαίως ὅλους τούς ἐπιλήψιμους φακέλους τῶν βουλευτῶν τους στό ἀρχεῖο

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ πολλά χρόνια ἀπό τότε πού ἡ ἀντιπαράθεσις τῶν κομμάτων ἐγένετο μέ ὅρους ἰδεολογικούς ἤ πολιτικούς. Πλέον οἱ ἀναφορές στίς ἀρχές ἐπί τῶν ὁποίων στηρίζεται ὁ πολιτικός προσανατολισμός τους γίνεται κατά τρόπο συνθηματολογικό. Χωρίς ἀνάλυση, χωρίς τεκμηρίωση καί κυρίως χωρίς σύνδεση μέ τήν πραγματικότητα. Ἡ δέ πραγματική ἀντιπαράθεσις ἑστιάζεται στίς ἀλληλοκατηγορίες. Οἱ μέν ἀναδεικνύουν τά «ἄπλυτα» τῶν δέ. Τό κακό ὅμως εἶναι ὅτι ἐρήμην τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τά συγκαλύπτουν κιόλας. Ἀκόμη καί ὅταν πρόκειται γιά ζητήματα ἠθικῆς τάξεως ὅπως τό «πόθεν ἔσχες».
Καί ὅμως, ἡ συμμόρφωσις μέ τήν νομοθεσία περί περιουσιακῆς καταστάσεως σχετίζεται μέ τήν ὑπόληψη τῶν βουλευτῶν καί ἐν γένει τῶν πολιτικῶν προσώπων. «Ὑποληπτόμετρον» ὀνόμαζε προσφυῶς τό «πόθεν ἔσχες» ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος.

Ὀψίμως ἡ Ἐπιτροπή Πόθεν Ἔσχες τῆς Βουλῆς ἀπεφάσισε νά ἐλέγξει τόν φάκελο τοῦ Ἀνδρέα Πάτση. «Σύμφωνα μέ τό νόμο, ὁ ἔλεγχος εἶναι διαρκής καί μπορεῖ νά παρατείνεται κάθε φορά πού προκύπτουν νεότερα στοιχεῖα» σημειώνει τό σχετικό ἐνημερωτικό σημείωμα ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς, Θανάση Μπούρα.

Μόνο πού ἐν προκειμένῳ δέν πρόκειται γιά νεώτερα στοιχεῖα. Εἶναι τά ἴδια στοιχεῖα τά ὁποῖα εἶχαν καί πρό μηνός ἐξετασθεῖ καί εἶχαν τεθεῖ στό ἀρχεῖο. Δέν ἐπρόκειτο δέ μόνον γιά τόν φάκελο τοῦ ὑπό κατηγορία βουλευτοῦ Γρεβενῶν. Ὅλοι οἱ ἐπιλήψιμοι φάκελοι ἐτέθησαν στό ἀρχεῖο κατά τρόπον πού δημιουργεῖ ὑποψίες συνεννοήσεως μεταξύ τῶν κομμάτων. Ὅλοι «βολεύονταν» ὅταν ἀποφεύγεται νά ἀνασκαλεύονται τά πράγματα. Δέν ἀμφιβάλλουμε ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κομμάτων θά ἦσαν πεπεισμένοι ὅτι ἐπρόκειτο γιά «μικροπράγματα» μέ τά ὁποῖα δέν ἄξιζε νά ἀσχοληθοῦν. Ἴσως καί νά ὑπῆρξε μιά μορφή συμφωνίας κυρίων (!) γιά τήν ἀποφυγή «ἀσκόπων» ἀντιπαραθέσεων. Πού ἐν τέλει ἀποδεικνύεται πώς οὔτε ἄσκοπες θά ἦσαν, οὔτε γιά «μικροπράγματα» ἐπρόκειτο.

Πρό αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ὅμως, τά κόμματα θά πρέπει νά προβληματισθοῦν ὡς πρός τήν εἰκόνα τήν ὁποία δίδουν στούς πολῖτες. Ἐντόνως ἐπικρατεῖ ἡ ἀντίληψις ὅτι «ὅλοι ἴδιοι εἶναι». Καί εἶναι γεγονός πώς ὅσον ἀφορᾶ σέ βασικά σημεῖα πολιτικῆς, οἱ προσεγγίσεις τῶν κομμάτων ἐλάχιστα διαφέρουν. Δέν εἶναι τῆς παρούσης νά ἐπεκταθοῦμε σέ αὐτό. Ὅμως ἐν προκειμένῳ ἔχουμε ζητήματα ἠθικῆς τάξεως. Καί τά κόμματα θά ἔπρεπε νά εἶναι πολύ εὐαίσθητα ὡς πρός αὐτά. Ὄχι νά ἀποδέχονται κωλυσιεργείες καί καταθέσεις ἀνεπαρκῶν στοιχείων.

Ἀπό μιά δήλωση τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς Κωνσταντίνου Τασούλα διαπιστώνεται ὅτι ὑπῆρχαν σοβαρά προβλήματα σχετικῶς πρός τήν δήλωση τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ κ. Πάτση. «Καθυστεροῦσε καί μέ τό τσιγκέλι ἔστειλε τά στοιχεῖα στό πόθεν ἔσχες του» ἐδήλωσε συγκεκριμένα συμπληρώνοντας ὅτι μιά λύσις «θά ἦταν νά βάζουμε προθεσμία στά στοιχεῖα, μετά τήν ὁποία καί νά τά προσκομίσεις, δέν θά ἰσχύουν.»

Καλόν θά ἦτο βεβαίως τέτοια μέτρα νά εἶχαν ληφθεῖ. Ἄλλως τε πολλές φορές ἔχει σχολιασθεῖ ὅτι οἱ δηλώσεις περιουσιακῶν στοιχείων εἶναι κατά βάσιν «τί ἔσχες» χωρίς τήν ὑποχρέωση ἀναλυτικῶν πληροφοριῶν γιά τό «πόθεν». Ἀλλά δυστυχῶς οὐδεμία κυβέρνησις εὐαισθητοποιήθηκε ποτέ νά ἀλλάξει τήν κατάσταση καί οὐδεμία ἀντιπολίτευσις τήν κατήγγειλε. Ἐβολεύοντο ὅλοι ἆρά γε μέ τήν ἀοριστία καί τά «ἀνοικτά παράθυρα» τῆς διαδικασίας; Ἔπρεπε νά φθάσουμε σέ ἀποκαλύψεις γιά ὑποθέσεις ὅπως αὐτή τοῦ Ἀνδρέα Πάτση γιά νά κινηθοῦν τά πράγματα; Ἄν καί ἀκόμη δέν ἔχουμε δεῖ κινήσεις πού νά προαναγγέλλουν θεσμικές παρεμβάσεις γιά πραγματικούς ἐλέγχους. Καί ὅμως αὐτό θά ἔπρεπε νά πράξουν ἀπό κοινοῦ τά κόμματα καί κυρίως ἡ ΝΔ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου νά ἀνατρέψουν τήν κοινή ἀντίληψη περί ἀμοιβαίας συγκαλύψεως καταστάσεων.

Ἀφήνουμε κατά μέρος τό γεγονός ὅτι εὐθύνη καταλογίζεται καί στά ἴδια τά κόμματα πού δέν ἔχουν θεσπίσει διαδικασίες πού νά διασφαλίζουν ὅτι δέν θά βροῦν θέση στούς συνδυασμούς τους πρόσωπα, σάν τόν Ἀνδρέα Πάτση. Ἄν ἐρωτήσουμε σήμερα ποιός εἶναι ὁ ὑπαίτιος γιά τόν συγκεκριμένο βουλευτή, ποιός ἐνέκρινε νά μπεῖ στόν συνδυασμό τῆς ΝΔ, μᾶλλον ἀπάντηση δέν θά λάβουμε. Καί ἐδῶ ὑπάρχει μία βολική ἀοριστία πού ἐπιτρέπει στίς ἡγεσίες τῶν κομμάτων νά ἀπεκδύονται τῶν εὐθυνῶν τους σέ τέτοιες περιπτώσεις. Ἡ πραγματική δημοκρατία ὅμως ἀπαιτεῖ ὑπευθυνότητα. Καί αὐτό εἶναι κάτι πού προφανῶς ἐλλείπει ἀπό τό σύστημά μας.

Κεντρικό θέμα