Δεύτερος φράκτης μήκους 65 χιλιομέτρων στά σύνορα Ἑλλάδος – Τουρκίας στόν Ἕβρο

Ἐπιτήρησις εἰς βάθος 40 χλμ. ἀπό τά νησιά πρός Τουρκία – 100 drones γιά τό ΓΕΣ – Ἰάπωνες μετανάστες στίς Καστανιές! – Νέο δρομολόγιο παρανόμων ἀπό τήν Ἤπειρο

Η 28η Φεβρουαρίου 2020 εἶναι μία σημαντική ἡμέρα γιά τήν νεώτερη ἱστορία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀλλά καί τῆς πατρίδος μας γενικώτερα. Τότε κατεγράφη γιά πρώτη φορά σέ ἡμερησία διαταγή τοῦ Πενταγώνου ὅτι «ὁ ἀριθμός τῶν μεταναστῶν στόν Ἕβρο ἀποτελεῖ ὑβριδική ἀσύμμετρη ἀπειλή». Ἐκτίμηση πού στούς ἑπομένους μῆνες θά ἄλλαζε καί μετά τίς τρεῖς ἑπόμενες κρίσεις (navtex χωρίς ἔξοδο Ὀρούτς Ρέις τόν Ἰούλιο, navtex μέ ἔξοδο τόν Αὔγουστο, navtex μέ ἔξοδο καί προσέγγιση τοῦ Καστελλορίζου στά 7,5 ναυτικά μίλια τόν Ὀκτώβριο) διετυπώθη ὡς «ὑβριδικός πόλεμος». Τό Πεντάγωνο παρά τά θρυλούμενα, μελετώντας τήν ἐκτίναξη τῶν ροῶν μεταναστῶν στίς 12.000 μηνιαίως μετά τήν ἄνοδο τῆς ΝΔ στήν ἐξουσία τόν Ἰούλιο, ἔλαβε τά μέτρα του καί τόν Δεκέμβριο τοῦ 2019 ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐνσωμάτωσε στόν νόμο 4650/19 τήν ἰδέα γιά τήν σύσταση τοῦ ἑνιαίου φορέως ἐπιτηρήσεως συνόρων. Ἰδέα πού τοῦ εἰσηγήθηκε μεταξύ ἄλλων ὁ ὑψυπουργός Ἀμύνης Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς.

Ἡ διαρκείας 28 ἡμερῶν κρίσις στά σύνορα τοῦ Ἕβρου κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἀπετράπη ἡ εἴσοδος 140.000 παρανόμων μεταναστῶν ἀπό τήν Τουρκία («πέρασαν» μόλις 2.950) σήμανε διπλό συναγερμό. Καί γιατί ἐξετιμήθη ὅτι στόχος τῶν Τούρκων ἦταν ἡ πολιτική ἀποσταθεροποίησις τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀλλά καί διότι διεπιστώθησαν μεγάλα κενά ἀσφαλείας. Τόσο στήν μεθόριο ἀρχικῶς ὅσο καί στήν ἀμυντική ἐποπτεία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Στήν μεθόριο στά 10 χιλιόμετρα τοῦ πρώτου φράκτου, ὁ ὁποῖος ὀρθώθηκε τό 2012, μερίμνῃ τοῦ στρατηγοῦ Φράγκου, προσετέθησαν ἄλλα 27 χιλιόμετρα φράκτου.

Σχέδιο πού κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἔφεραν εἰς πέρας ὁ Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σέ συνεργασία μέ τόν ὑφυπουργό Λευτέρη Οἰκονόμου καί τόν νέο Ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνο Φλῶρο. Παρά ταῦτα ὅμως –τό κῦμα ἀνεκόπη καί ἡ Τουρκία ἔλαβε τό μήνυμα– ἐξετιμήθη ὅτι τόσο ὁ Ἕβρος ὅσο καί τά νησιά πού βρίσκονται ἀπέναντι ἀπό τά τουρκικά παράλια πρέπει νά θωρακισθοῦν περαιτέρω. Μέ εἰσήγηση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀμύνης Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ἁρμοδιότητα τοῦ Ἑνιαίου Φορέως Ἐπιτηρήσεως Συνόρων, στόν ὁποῖο ἔδωσε «πράσινο» φῶς ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νῖκος Παναγιωτόπουλος, ἡ ὀχύρωσις τοῦ Ἕβρου ὑπό μορφήν φράκτου καί ἄλλων μορφῶν ἀποτροπῆς εἰσόδου ἐπεκτάθηκε. Αὐτήν τήν στιγμή κατασκευάζονται λοιπόν φράκτης καί ἄλλα ἐργαλεῖα ἀποτροπῆς σέ μῆκος 60 χιλομέτρων κατά μῆκος τῶν συνόρων τοῦ Ἕβρου. Εἰς τρόπον πού πρακτικά τά σύνορα καί ὁ ποταμός εἶναι ἀδιαπέραστα. Τό τελευταῖο διάστημα οἱ ροές ἀπό τά σημεῖα αὐτά ἐμειώθησαν δραστικῶς. Ὄχι πάνω ἀπό δέκα εἴκοσι ἡμερησίως. Πρόκειται κυρίως γιά Πακιστανούς, Σύρους, Παλαιστίνιους, Αἰγυπτίους. Ἀκόμη καί ἕνας Ἰάπων ἐπεχείρησε νά περάσει τά σύνορα τήν προηγούμενη ἑβδομάδα. Τά πράγματα «ζόρισαν» τόσο πολύ ὥστε οἱ διακινητές δοκιμάζουν νά περάσουν πλέον τούς παρανόμους μετανάστες σέ ἑλληνικό ἔδαφος ἀπό ἕνα νέο δρομολόγιο: τά σύνορα τῆς ἑλληνικῆς Ἠπείρου μέ γειτονικά κράτη!

Ρόλο σημαντικό στήν ἀποτροπή τῶν ροῶν παίζουν καί οἱ τριάντα «στρατιωτικοί» σκύλοι πού ἀπέκτησαν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις, τούς ὁποίους γιά κάποιο λόγο δείχνουν νά φοβοῦνται πολύ οἱ μουσουλμάνοι μετανάστες.  Σημαντικό ρόλο στήν ἀποτροπή παίζουν ἐπίσης τά Πεδία Βολῆς πού κατεσκεύασε τό ΓΕΣ ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ Χαράλαμπου Λαλούση στόν Ἕβρο. Καί τοῦτο διότι οἱ ἄνδρες μας μποροῦν νά ἀπαντοῦν νομίμως στούς ἀπειλητικούς πυροβολισμούς τῶν Τούρκων τήν νύκτα μέ νόμιμες βολές στό πεδίο. Ἀντίστοιχη ὀργάνωση ἔγινε καί στά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου, τά Δωδεκάνησα καί ἄλλα νησιά πέριξ τῆς Κρήτης. Σέ αὐτά ἐτοποθετήθησαν συστήματα ἀξίας ἄνω τῶν 2,5 ἑκατομμυρίων εὐρώ σέ διάφορα σημεῖα ὥστε οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας νά «βλέπουν» πολύ πέρα ἀπό τά 35 χιλιόμετρα μέσα στό ἔδαφος τῆς γείτονος καί ἄρα νά ἀντιλαμβάνονται ἐγκαίρως ἀπόπειρες μετακινήσεως πληθυσμῶν. Ἔργο πού ὑποβοηθεῖται ἀπό 100 drone καί ἀντι-drone πού ἐπρομηθεύθη-προμηθεύεται ὁ Στρατός.

Κεντρικό θέμα