Δεύτερη βάσις γιά ΗΠΑ στήν Θράκη ἀλλά ἐκτός ἀμυντικῆς συμφωνίας ἡ Σκῦρος

Μέ παρέμβαση τῆς Ἀγκύρας στό ΝΑΤΟ – Γῆν καί ὕδωρ δίδουν οἱ Τοῦρκοι στούς Ἀμερικανούς γιά νά μήν μεταφέρουν ἐγκαταστάσεις σέ Ἑλλάδα καί Ρουμανία

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ὁδήγησαν τούς Τούρκους νά ἀναθεωρήσουν τήν ἀκραία ὅσο καί ἀλαζονική στάση τους ἀπέναντι στούς δυτικούς συμμάχους τους. Βλέποντας ἀπό τήν μία τήν ἀπομόνωση στήν ὁποία περιέρχονται σταδιακῶς, χωρίς ἀπό τήν ἄλλη νά ἔχουν κατορθώσει νά γίνουν ἡ ἡγέτις δύναμις τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου, ὅπως ὁραματίζετο ὁ Ἐρντογάν, κάνουν στροφή πρός τόν ρεαλισμό. Καί δυστυχῶς οἱ Ἀμερικανοί, ὅπως καί οἱ περισσότεροι σύμμαχοι στό ΝΑΤΟ, ἀποδέχονται καί θέλουν νά ἐνθαρρύνουν αὐτήν τήν στροφή. Τέτοιες ἐξελίξεις πρέπει νά ἀξιολογοῦνται καί νά λαμβάνονται πολύ σοβαρά ὑπ’ ὄψιν ἀπό τήν Ἀθήνα, πού πολύ εὔκολα ἐνθουσιάζεται ἀπό συγκυριακές ἐξελίξεις πού ὁδηγοῦν τήν Τουρκία σέ ἀναδίπλωση, ἐνῶ πεισματικῶς ἀρνεῖται νά δεῖ τίς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις πού ἔρχονται γιά τήν εὐρύτερη περιοχή.

Σέ μία τέτοια συγκυρία εὑρισκόμεθα τώρα. Ἀπό τήν μία ἡ Ἑλλάς προχωρεῖ πρός τήν ὑπογραφή πενταετοῦς (καί ὄχι ἐτησίας) συμφωνίας ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τίς ΗΠΑ, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη ἡ Ἄγκυρα βλέπει τό ἐνδεχόμενο νά ἀρχίσουν νά ἀπομακρύνονται οἱ ἀμερικανικές βάσεις ἀπό τό ἔδαφός της. Πρόκειται γιά ἐξελίξεις πού ἔχουν σημάνει συναγερμό στό ἐπιτελεῖο τοῦ Ἐρντογάν καί πού ὁδηγοῦν τήν τουρκική διπλωματία νά προσφέρει «γῆν καί ὕδωρ», νά παραχωρεῖ τά πάντα στήν Οὐάσιγκτων, στίς συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ἐντός τοῦ πλαισίου καί τῶν μηχανισμῶν τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας. Στόχος εἶναι διοικητικές μονάδες καί στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις νά γίνουν ἤ νά παραμείνουν σέ τουρκικό ἔδαφος καί νά μήν πᾶνε σέ ἄλλες συμμαχικές χῶρες.

Συμφώνως πρός ἀξιόπιστες πληροφορίες ἀπό τήν Διεθνῆ Γραμματεία τοῦ ΝΑΤΟ, στίς Βρυξέλλες, οἱ Τοῦρκοι φέρονται νά ἀποδέχονται παλαιές καί νέες διοικητικές δομές, καί στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις νά εἶναι ὑπό ἀποκλειστικῶς ἀμερικανική διοίκηση σέ τουρκικό ἔδαφος. Καί τοῦτο σέ μία προσπάθεια νά πεισθεῖ ἡ ἀμερικανική κυβέρνησις νά τίς κρατήσει ἤ νά τίς ἐγκαταστήσει στήν Τουρκία. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ τουρκική κυβέρνησις, ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Χουλουσί Ἀκάρ καί ὁ Πρόεδρος Ταγίπ Ἐρντογάν ἐλπίζουν νά πείσουν τούς Ἀμερικανούς νά ἱκανοποιήσουν τά δικά τους αἰτήματα, νά ἀποκλείσουν γειτονικές χῶρες ἀπό τήν προσέλκυση νέων καιρίας σημασίας ἐγκαταστάσεων τοῦ ΝΑΤΟ, καί νά ἐνισχύσουν τή δική τους θέση, τόσο ἐντός τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας ὅσο καί ἀναφορικῶς πρός τήν στήριξη τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Πρώτη ἐπίπτωσις πού ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ ἀπόρριψις ἀπό τίς ΗΠΑ τῆς προοπτικῆς νά δημιουργηθεῖ μία βάσις στήν Σκῦρο, νησί μέ στρατηγική θέση, ὅσον ἀφορᾶ τόν ἔλεγχο τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου καί τήν ἀποτροπή μαζικῆς ἐξόδου ρωσσικῶν πλοίων. Θεωροῦν οἱ Ἀμερικανοί ὅτι ἄν ἡ βάσις στό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως τήν ὁποία ἔχουν συμφωνήσει συνδυασθεῖ μέ μίαν ἀκόμη στήν περιοχή τῆς Θράκης, ἐπαρκεῖ γιά νά καλύψει τά ἐπιχειρησιακά δεδομένα τους. Στήν Θράκη λοιπόν θά εἶναι οἱ νέες βάσεις πού θά ἔχουν, μετά τήν Σούδα, σέ ἑλληνικό ἔδαφος.

Τούτων δοθέντων, τόσο τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὅσο καί τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὀφείλουν νά εἶναι σέ συνεχῆ ἐγρήγορση, ὥστε νά ἀποτραποῦν δυσάρεστες ἐξελίξεις γιά τά ἐθνικά συμφέρονται καί νά ὑπάρξει ἀνάσχεσις τῶν τουρκικῶν ἐπεκτατικῶν βλέψεων, πού δέν ἀλλάζουν, ἀλλά ἀπ’ ἐναντίας προωθοῦνται μέ συνέπεια, ἀνεξαρτήτως προσώπων πού εὑρίσκονται στήν ἐξουσία ἐδῶ καί δεκαετίες. Καί θά συνεχίσουν νά ἀπασχολοῦν τήν Ἑλλάδα καί ὅλες τίς γειτονικές μέ τήν Τουρκία χῶρες.

Στό πλαίσιο τῆς ἑλληνικῆς ἀντιδράσεως ἐντάσσεται καί ἡ περιοδεία τήν ὁποία προτίθεται νά κάνει στήν Θράκη ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Εἶναι ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία τό ἑλληνικό Κράτος πρέπει νά δείξει ὅτι μπορεῖ νά σταθεῖ ἀπέναντι στίς προκλήσεις τῆς στιγμῆς. Πρό μίας ὑποχωρούσης Τουρκίας, ἡ Ἑλλάς πρέπει νά δείξει στήν μειονότητα τῆς Θράκης ποιός εἶναι ὁ ἰσχυρός καί σταθεροποιητικός παράγων. Καί αὐτό ὁ κ. Δένδιας μπορεῖ νά τό πράξει κατά τόν καλύτερο τρόπο. Ἀπό τήν ἄλλη, μέ τόν τρόπο αὐτό, καθίσταται προφανές καί γιά τίς ΗΠΑ τό ἐνδιαφέρον τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν Ἀλεξανδρούπολη, ὥστε νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ ἀξιόπιστος σύμμαχος στήν περιοχή εἶναι μόνον ἡ Ἑλλάς!

Κεντρικό θέμα