«Δέν θά μᾶς ποῦν οἱ ξένοι τί νά κάνουμε στόν τόπο μας!»

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρός τήν «Ἑστία» – Διχασμός γιά τά Θρησκευτικά

«ΔΕΝ θά μᾶς ποῦν οἱ ξένοι τί νά κάνουμε μέ τήν παράδοσή μας, μέ τά ἤθη καί μέ τά ἔθιμά μας καί τί νά κάνουμε μέ τίς εἰκόνες στά σχολεῖα!» Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὁμιλεῖ μέ ὀξύτητα μέν ἀλλά μέ σταθερή φωνή καί πρᾶο ὕφος. Ἔχει τόν δικό του τρόπο νά περνᾶ τά μηνύματά του. Ὅταν λέει «ξένοι», ἐννοεῖ ξένες δυνάμεις προφανῶς. Ἀλλά ἔχει στό μυαλό του καί τούς μετανάστες, πού ἀντί νά ἐνσωματωθοῦν καί νά ἀφομοιωθοῦν στήν ἑλληνική κοινωνία, ἀποδεχόμενοι τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες της, ἐπιδιώκουν τουλάχιστον κάποιοι ἀπό αὐτούς νά ἐπιβάλλουν τόν δικό τους τρόπο ζωῆς. Καί ὅταν ἡ συζήτησις ἔρχεται στά μεγάλα καί τά σπουδαῖα γιά τήν Ἐκκλησία ὅπως ἡ προσέγγισις τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου στήν μέση ἐκπαίδευση, δέν μασᾶ τά λόγια του. Στήν συνομιλία πού εἶχε στό ἀπέριττο γραφεῖο του στόν πρῶτο ὄροφο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μέ τήν «Ἑστία» τῆς ὁποίας εἶναι πιστός καί φανατικός ἀναγνώστης, ὁ Μακαριώτατος ὑπῆρξε ἀσυνήθιστα ἀνοικτός.

«Ὅταν πηγαίνεις στήν Μεγάλη Βρεταννία σέ ρωτοῦν ἄν δέχεσαι τήν ἱστορία καί τήν παράδοση αὐτοῦ τοῦ τόπου καί ἄν πεῖς “ναι” σέ κρατοῦν, ἄν πεῖς “ὄχι” σοῦ δείχνουν τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Καί σέ ἐμᾶς ἔχουν ἀπαίτηση οἱ ξένοι νά ἀφαιρέσουμε τίς εἰκόνες ἀπό τίς σχολικές αἴθουσες; Ἕως καί ὁ Τσίπρας πού ἄνοιξε στό τέλος τήν συζήτηση γιά τήν οὐδετεροθρησκεία κατάλαβε τό λάθος!» μᾶς σχολίασε ὁ Μακαριώτατος.

Ὁ προβληματισμός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιά τήν ἐκπαίδευση καί τό θρησκευτικό φαινόμενο δέν εἶναι βεβαίως τυχαῖος. Ἔρχεται σέ μιά στιγμή πού ἐκκρεμοῦν οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων γιά τήν διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν, βάσει τῆς τελευταίας ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας γιά τήν διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά ἀπολυτήρια, γιά τίς εἰκόνες στίς σχολικές αἴθουσες, γιά τόν ἐκκλησιασμό καί τήν προσευχή. Ἡ ἐξέλιξις μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο μπορεῖ νά καταστεῖ προαιρετικό καί νά ἐπιτρέπεται στούς μαθητές πού ἀπαλλάσσονται νά διδάσκονται ἄλλο «ἰσότιμο μάθημα», τόν ἀπασχολεῖ πολύ.

«Ἀκούω πώς ὑπάρχει σκέψη νά διδάσκεται στήν μία αἴθουσα τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί στήν ἄλλη αἴθουσα οἱ φάκελοι μέ τίς σημειώσεις Γαβρόγλου. Ἄν αὐτό συμβεῖ, θά εἶναι ὀλέθριο» τόνισε στήν συνομιλία πού εἶχε μέ τόν διευθυντή τῆς «Ἑστίας» Μανώλη Κοττάκη ὁ Μακαριώτατος. Καί τοῦτο, διότι ὅπως μᾶς ἐξήγησε «θά μπεῖ ἀπό τήν πίσω πόρτα ὁ διχασμός καί οἱ κομματικές ἀντιπαραθέσεις στά σχολεῖα. Θά χωριστοῦν οἱ μαθητές σέ ἀριστερούς καί δεξιούς. Ὅποιοι διαλέγουν τά Θρησκευτικά θά θεωροῦνται δεξιοί ἐνῶ ὅσοι διαλέγουν νά διδαχθοῦν τούς φακέλους Γαβρόγλου θά θεωροῦνται ἀριστεροί. Εἶναι ἐποχές γιά τέτοια;» Ὁ ἴδιος θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά τούς ἀγκαλιάζει ὅλους ἀνεξαρτήτως ἰδεολογίας, καί τό ἴδιο πρέπει νά κάνει καί ἡ πολιτεία. Θυμᾶται πάντοτε μέ νοσταλγία ἀπό τά παιδικά του χρόνια τόν μπαρμπα-Θόδωρο, τόν κομμουνιστή ἀπό τά μέρη του στήν Βοιωτία, ψαρᾶ στό ἐπάγγελμα, ὁ ὁποῖος ἦταν πρῶτος κάθε Κυριακή στήν ἐκκλησία προσευχόμενος νά τόν βοηθεῖ ὁ Θεός νά θρέφει τήν οἰκογένειά του καί ἄλλες. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θεωρεῖ ἐπίσης αὐτήν τήν στιγμή θέμα προτεραιότητος τήν πρόσληψη 3.500 ἱερέων σέ ὀργανικές θέσεις πέραν τῶν 6.500 πού προεβλέποντο τό 1945. «Ἔχουμε θέσει τό θέμα στόν Πρωθυπουργό καί ἀναμένουμε. Δέ γίνεται ἐνῶ ἔχουμε τόσα κενά σέ ἱερεῖς στίς ἀκριτικές καί νησιωτικές περιφέρειες νά δίδεται ἐτησίως ἔγκριση γιά 150 ἱερεῖς μόνον! Νά σκεφτεῖτε ὅτι στά βόρεια σύνορά μας ὅπου δέν ἔχουμε ἱερεῖς, Χριστούγεννα καί Πάσχα ἔρχονται ἱερεῖς ἀπό τά γειτονικά Σκόπια καί τελοῦν τήν Θεία Λειτουργία! Ἀπαράδεκτο!». Μέ ἀφορμή αὐτό ὅμως μᾶς ξεκαθάρισε: «Μή νομίσετε ὅτι θέλουμε νά ἐξαρτώμεθα ἀπό τό κράτος. Προσωπικά πιστεύω σέ μιά ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία. Μόνο τότε θά μᾶς ὑπολογίζει τό κράτος».

Ἡ ἐνδιαφέρουσα συνομιλία μας, παρόντος τοῦ Διευθυντοῦ Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Χάρη Κονιδάρη, ὁλοκληρώθηκε μέ τό Οὐκρανικό. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σημείωσε ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦταν «ἐπιβεβλημένη». Ἔδειξε νά κατανοεῖ τίς ἀντιδράσεις τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας πού δικαιολογημένως ἀνησυχεῖ ἀπό τήν πλευρά της γιά ἄλλες ἀναγνωρίσεις ἀπό τίς γειτονικές Λιθουανία, Λεττονία κ.λπ. Προσέθεσε ὅμως σκεπτικός: «Αὐτό πού δέν κατανοῶ εἶναι ἡ ἀντίδρασή τους μέ ὅρους θρησκειολογικούς. Τί σημαίνει σᾶς διακόπτω τήν Θεία Κοινωνία; Αὐτά εἶναι ὁλοκληρωτισμός…». Ἡ ἐνδιαφέρουσα ἐπίσκεψις τῆς «Ἑστίας» στήν Ἀρχιεπισκοπή ἔκλεισε μετά 45 λεπτά μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο, τά ἑκατό χρόνια ἀπό τήν Κοίμηση τοῦ ὁποίου θά ἑορτασθοῦν τοῦ χρόνου στήν Αἴγινα, τόπο καταγωγῆς τοῦ διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας». Μέ ἀφορμή τό γεγονός ὅτι οὐδέποτε κατά τήν ποιμαντορία του ἔχει παραστεῖ στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου, τοῦ ζητήθηκε νά δώσει τό «παρών» τοῦ χρόνου. Καί ἐκεῖνος, πρῶτα ὁ Θεός, μέ χαρά τό ἐδέχθη. Ἔχει χρέος ἄλλωστε. Ὁ πνευματικός του πατέρας Θηβῶν Νικόδημος στήν Ἁγία Τράπεζα στόν Ἅγιο Νεκτάριο προσευχήθηκε καί παραιτήθηκε γιά νά ἐκλεγεῖ στήν Μητρόπολη ὁ Ἱερώνυμος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ τόν προόριζε γιά Μητροπολίτη Καρδίτσας…

Κεντρικό θέμα