Δέν ἔχει τέλος ὁ κατήφορος!

Ἐπίορκος ἀστυνομικός, καταδικασμένος γιά συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση, παρηκολούθησε ἀπαθῶς τήν δολοφονία τῆς 28χρονης ἔξω ἀπό τό Α.Τ. Ἁγίων Ἀναργύρων – Πίσω ἀπό κάθε ἔγκλημα κρύβεται τό ἔγκλημα τῆς διαλύσεως τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ

ΜΟΛΙΣ ἕνας μῆνας ἔχει περάσει ἀπό τότε πού μέ τήν ἐξάρθρωση τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως «Σύμπραξη Ἐκδίκησης» ἀπεκαλύφθη ὅτι δύο στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων μετεῖχαν στήν ἐγκληματική δράση της. Καί τώρα ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ φρουρός τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, πρό τοῦ ὁποίου ἐδολοφονήθη ἡ ἄτυχη νέα, εἶχε ἐκτίσει φυλάκιση ἑνός ἔτους (ἀπό τά ὀκτώ πού τοῦ ἔχουν ἐπιβληθεῖ) γιά πλαστογραφία καί ἄλλα ἀδικήματα. Καί ἐνῷ κινεῖται διαδικασία ἀποτάξεώς του καί τοῦ ἔχουν ἐπιβληθεῖ περιοριστικοί ὅροι νά παρουσιάζεται κάθε μῆνα στό Ἀστυνομικό Τμῆμα τοῦ τόπου κατοικίας του, στούς Ἁγίους Ἀναργύρους ἐκτελοῦσε ὑπηρεσία ὡς φρουρός τοῦ Τμήματος.

Μπορεῖ αὐτό νά εἶναι νομότυπο, εἶναι ὅμως ἐξωφρενικό. Ποιός μπορεῖ νά πείσει τόν πολίτη, ὅτι τό συμβάν ἦταν ἐκτός τοῦ ὀπτικοῦ του πεδίου, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ἴδιος καί δέν ἦταν ἁπλῶς ἀδιάφορος καθώς ἐκτελοῦσε «ἀγγαρεία» ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀποτάξεώς του. Εἶναι κατήφορος τό νά ἐμπλέκεται ἀστυνομικός σέ ἐγκληματικές ἐνέργειες. Εἶναι ὅμως μεγαλύτερος κατήφορος νά ἀποδέχεται τό σύστημα τήν διατήρηση αὐτοῦ τοῦ ἀστυνομικοῦ σέ ὑπηρεσία καί τήν ἀνάθεση σέ αὐτόν καθηκόντων πού ἀπαιτοῦν ὑπευθυνότητα.

Μπορεῖ ὑπό τό βάρος τῆς κοινωνικῆς κατακραυγῆς νά ἐκινήθησαν μέ ταχύτητα οἱ διαδικασίες τῆς Ἐνόρκου Διοικητικῆς Ἐξετάσεως. Μπορεῖ ἤδη ἀπό χθές ὁ διοικητής τοῦ Τμήματος Ἁγίων Ἀναργύρων νά ἔχει παυθεῖ. Μπορεῖ ὁ ἀστυνομικός τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου νά ἀντιμετωπίζει ποινικές εὐθῦνες. Ὅλα αὐτά ὅμως δέν αἴρουν τήν πρώτη δυσμενεστάτη ἐντύπωση ἀπό τήν ἐξωφρενική ἀνακοίνωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἡ ὁποία σέ ψυχρή καί ἀπρόσωπη γλῶσσα παραθέτει τά ὅσα –γραφειοκρατικά– ἔχουν υἱοθετηθεῖ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας καί ἡ ἀποτυχία τῶν ὁποίων κατεδείχθη στήν πράξη.

«Τονίζεται ὅτι ἀπό τό 2020 ἔχει καταρτιστεῖ ὁδηγός χειρισμοῦ ὑποθέσεων ἐνδοοικογενειακῆς βίας, τά ὁποῖα ἔχουν ἐκπονηθεῖ σέ συνεργασία μέ εἰσαγγελικές Ἀρχές. Τά πρωτόκολλα αὐτά ἔχουν ἀποσταλεῖ σέ ὅλες τίς ἀστυνομικές ὑπηρεσίες πού χειρίζονται ὑποθέσεις ἐνδοοικογενειακῆς βίας καί βρίσκονται ὑπό διαρκῆ ἐπικαιροποίηση. Τά πρωτόκολλα ἀποτελοῦν τή βάση διαρκοῦς ἐκπαίδευσης τοῦ ἀστυνομικοῦ προσωπικοῦ.»

Αὐτά ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ἀρχηγείου τῆς Ἀστυνομίας πού ἐξεδόθη ἀμέσως μετά τό ἔγκλημα. Εἶναι ἤ δέν εἶναι κατήφορος νά διατυπώνονται τέτοιοι ἰσχυρισμοί πάνω ἀπό τό ζεστό ἀκόμη νεκρό σῶμα μιᾶς νέας, τήν ὁποία ἕνα ὁλόκληρο Ἀστυνομικό Τμῆμα ἀπέτυχε νά προστατεύσει ἀπό τό μαχαίρι ἑνός ἀδιστάκτου δολοφόνου;

Ἀλλά συνεχίζει ἡ ἀνακοίνωσις στό ἴδιο ψυχρό «ὑπηρεσιακό» (μέ τήν χειρίστη ἀντίληψη τοῦ ὅρου) νά ὑποστηρίζει:

«Μάλιστα, αὐτή τή στιγμή λειτουργοῦν 18 ἐπιχειρησιακά γραφεῖα ἀντιμετώπισης ἐνδοοικογενειακῆς βίας σέ ὁλόκληρη τή χώρα, ἐκ τῶν ὁποίων τά δύο στή Δυτική Ἀττική. Ἤδη, δημιουργοῦνται ἄλλα 45, ὥστε νά ὑπάρχει ἕνα σέ κάθε Διεύθυνση Ἀστυνομίας.

Ἐπί πλέον, ἀπό τό 2023 τά θύματα ἔχουν πρόσβαση καί στήν εἰδική ἐφαρμογή ἄμεσης καί ἔγκαιρης εἰδοποίησης τῆς Ἀστυνομίας μέ δυνατότητα γεωεντοπισμοῦ (Panic Button)».

Τί ἐνδιαφέρουν τόν πολίτη ὅλα αὐτά; Ἄν ὑπῆρχε ἡ ἐλαχίστη ἐνσυναίσθησις θά ἔπρεπε ἀμέσως νά ἀπολογοῦνται τόσο ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου τῆς (κατ’ εὐφημισμόν) Προστασίας τοῦ Πολίτου, ὅσο καί ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Ἡ εὐθιξία θά ἀπαιτοῦσε καί παραιτήσεις, ἀλλά προτιμώτερα θά ἦσαν τά ἔργα. Δέν ἀρκεῖ μιά ΕΔΕ καί ἡ ἀφαίρεσις τῆς διοικήσεως ἀπό ἕναν ἀξιωματικό. Ἄν ὁ κατήφορος δέν εἶχε ὁδηγήσει τόν κρατικό μηχανισμό τῆς χώρας σέ σημεῖο σήψεως, θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν ὑγιεῖς δυνάμεις πού νά ἀναλάβουν ἀμέσως τό ἔργο τῆς ἀναμορφώσεως τῆς ὀργανώσεως τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ νομικοῦ πλαισίου πού ἐπέτρεψε νά διαπραχθεῖ αὐτό τό ἔγκλημα. Ἀλλά ἀκόμη δέν ἔχουμε ἀκούσει τίποτε πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Στά Τέμπη ἔφταιγε ἕνας σταθμάρχης, στούς Ἁγίους Ἀναργύρους ἕνας σκοπός. Οὔτε ὁ ἕνας οὔτε ὁ ἄλλος ἔπρεπε νά εὑρίσκονται σέ τέτοιες θέσεις εὐθύνης. Ὅμως τό πῶς καί γιατί εὑρέθησαν ἐκεῖ, δέν ἔχει προβληματίσει κανέναν. Αὐτό καί ἄν εἶναι κατήφορος…

Κεντρικό θέμα