Χωρίς ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας ἡ παραλαβή τοῦ Ἁγίου Φωτός!

Ἐνόχλησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς τελετῆς – Δέν θά μεταφερθεῖ μέ τό κυβερνητικό ἀεροσκάφος στήν Ἑλλάδα τό Μεγάλο Σάββατο!

ΕΙΝΑΙ τό πρῶτο Πάσχα, μετά δύο χρόνια, πού ἀναμένεται νά ἑορτασθεῖ «σωστά». Χωρίς περιορισμούς στήν προσέλευση τῶν πιστῶν στίς ἐκκλησίες καί χωρίς «ἀναπροσαρμογές» στόν χρόνο πού θά ψάλλει τό «Χριστός Ἀνέστη». Δυστυχῶς ὅμως τό Πάσχα αὐτό ἔρχεται νά σκιασθεῖ ἀπό μιάν ἀψυχολόγητη ἐνέργεια τῆς Κυβερνήσεως πού προεκάλεσε τήν ἐνόχληση (γιά νά μήν ποῦμε τίποτε χειρότερο) τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ συνόλου τῶν κορυφαίων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό Ἅγιον Φῶς δέν θά ἔλθει μέ κυβερνητικό ἀεροπλάνο, ἀλλά θά μεταφερθεῖ μέ ἐμπορική πτήση ἑλληνικῆς μέν, ἰδιωτικῆς δέ, ἑταιρείας. Αὐτό ὅμως εἶναι τό ὀλιγώτερον. Ἡ κυβερνητική ἀντιπροσωπία δέν θά μεταβεῖ στήν Ἱερουσαλήμ τό Μεγάλο Σάββατο ὅπως εἶναι ἐθιμικῶς καθιερωμένο. Θά εὑρίσκεται ἐκεῖ ἀπό τήν Μεγάλη Παρασκευή.

Ὁ λόγος εἶναι γιά ἐμᾶς ἀνεξήγητος. Καί δέν μποροῦμε νά ἀποδεχθοῦμε τήν ἑρμηνεία πού διέρρεαν κάποιοι κύκλοι, ὅτι δηλαδή αὐτό ὀφείλεται σέ μέτρα προστασίας γιά τόν κορωνοϊό. Κατά τίς πληροφορίες αὐτές πού ἔχουν δεῖ τό φῶς τῆς δημοσιότητος οἱ ἰσραηλινές ὑγειονομικές ἀρχές εἰδοποίησαν τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὅτι τά μέλη τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπίας θά πρέπει νά ὑποβληθοῦν σέ τέστ, κάτι πού σημαίνει ὅτι θά καθυστεροῦσαν περίπου ἑπτά ὧρες στό ἀεροδρόμιο. Ἔτσι ἀπεφασίσθη νά ταξιδέψουν τήν Μεγάλη Παρασκευή. Καί ὅμως ἀκόμη καί ἄν ἦταν ἔτσι, θά μποροῦσαν νά ταξιδέψουν τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Καί πάλι συνεπεῖς θά ἦσαν. Ὅμως ταξιδεύοντας τήν Μεγάλη Παρασκευή οὐσιαστικῶς ἀπέκλεισαν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», σχετική ἐπιστολή πού ἐστάλη ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς πού ἡ κυβερνητική ἀντιπροσωπία, ὑπό τόν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀνδρέα Κατσανιώτη, θά ἐταξίδευε, εἶναι ἀπαγορευτική γιά τούς ἀρχιερεῖς. «Ἡ συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά τήν ὁποία οἱ ἀρχιερεῖς τελοῦν τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, οἱ ὑφιστάμενοι εἰς τό Ἰσραήλ ὑγειονομικοί περιορισμοί, καθώς καί τά δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας, δυσχεραίνουν ἐφέτος τόν ὁρισμόν Ἐκπροσώπου ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν ἐν λόγῳ τελετήν» ὑπογραμμίζεται.

Δέν ἐγνώριζε ἡ Κυβέρνησις τό πρόγραμμα τῶν ναῶν τήν Μεγάλη Παρασκευή; Δέν εὑρέθη κανείς νά προβλέψει τό πρόβλημα πού θά ἐδημιουργεῖτο; Ἤ μήπως ὑποκρύπτονται ἄλλες σκοπιμότητες;

Ἤδη κυκλοφοροῦν πληροφορίες, ὅτι στό Ἅγιον Φῶς δέν θά ἐπιφυλαχθεῖ ἡ καθιερωμένη ὑποδοχή ἀρχηγοῦ Κράτους; Κάποιοι ὁμιλοῦν γιά τιμές πού ἁρμόζουν στόν θρησκευτικό χαρακτῆρα τοῦ Ἁγίου Φωτός. Τί ἀκριβῶς σημαίνει αὐτό δέν γνωρίζει κανείς. Ἐνῶ οἱ τιμές ἀρχηγοῦ Κράτους πού ἀπεδίδοντο κάθε χρόνο ἦσαν συγκεκριμένες καί προβλεπόμενες ἀπό τό πρωτόκολλο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πάντως ἀποφεύγει τίς ἀκραῖες ἀντιδράσεις. Δύο Ἱεράρχες, ὁ Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ.κ. Φιλόθεος καί ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικόλαος θά ἐκπροσωπήσουν τόν Ἀρχιεπίσκοπο στήν ὑποδοχή, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἐνημερωθοῦν «περί τῆς ἀκριβοῦς ὥρας ἀφίξεως» τοῦ Ἁγίου Φωτός.

Τηρῶντας μιάν ἀξιοπρεπῆ στάση, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀποφεύγει νά συγκρουσθεῖ μέ τήν Κυβέρνηση, ἀλλά καθιστᾶ σαφές τό γεγονός, ὅτι ἔχει ἐνοχληθεῖ ἀπό τήν στάση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας. Θέλουμε νά ἐλπίζουμε ὅτι οἱ περαιτέρω ἐξελίξεις δέν θά εἶναι τέτοιες πού θά ὁδηγήσουν σέ ἰσχυρότερες τριβές καί ρήξεις.

Κεντρικό θέμα