Χωρίς ἔγκριση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς οἱ ἐπιδοτήσεις στούς λογαριασμούς ρεύματος

Πρό τετελεσμένων θέλει νά φέρει τίς Βρυξέλλες ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζοντας ὅτι ἡ νέα νομοθεσία παρεκκλίνει ἀπό τό Κοινοτικό Δίκαιο περί ἀγορᾶς ἐνεργείας καί ἀνταγωνισμοῦ

ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ καί χωρίς νά ἔχει λάβει ἔγκριση μέχρις στιγμῆς ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, σχεδιάζει νά προχωρήσει τό μέτρο τοῦ νέου μηχανισμοῦ ἀποζημιώσεως τῶν μονάδων ἠλεκτροπαραγωγῆς, μέ χρήση πλαφόν ἀπό τόν Ἰούλιο, ἡ Κυβέρνησις. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπιδιώκει νά ἀσκήσει πίεση καί νά φέρει πρό τετελεσμένων τίς Βρυξέλλες, καθώς γνωρίζει ὅτι τά μέτρα αὐτά ἀποτελοῦν παρέκκλιση τῆς λειτουργίας τῆς ἐγχώριας ἀγορᾶς ἠλεκτρισμοῦ ἀπό τό πανευρωπαϊκό target model, καί συνεπῶς ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκρισις ἀπό τήν Κομμισσιόν γιά νά ἐφαρμοσθοῦν. Ἄλλως τε ἡ σκληρή κριτική τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν τακτική τῆς ΕΕ μέ κάποιες χῶρες νά κοιτάζουν μονομερῶς τά συμφέροντά τους χωρίς νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν τό πρόβλημα τῆς ἐνεργειακῆς ἀκρίβειας, φαίνεται νά συνδέεται μέ τίς ἀποφάσεις του ἀλλά καί νά καθορίζει τήν στρατηγική του πρίν ἀπό τό καθοριστικό Eurogroup τοῦ Μαΐου. Ἡ Κυβέρνησις δέν ἔχει ἐγκαταλείψει τίς προσδοκίες γιά μία εὐρωπαϊκή παρέμβαση, πού θά διευκόλυνε σέ μεγάλο βαθμό τήν λειτουργία τοῦ μηχανισμοῦ πού ἐπιδιώκει νά ἐφαρμόσει ἀπό τόν Ἰούλιο, καί θέλει νά ὠθήσει μέ κάθε τρόπο τά πράγματα πρός τά ἐκεῖ. Συμφώνως πρός πηγές τῆς ἀγορᾶς, τό ὅλο σχέδιο παραμένει θολό, ἐνῶ ἐκφράζονται καί ἐρωτήματα κατά πόσον θά περάσει ἀπό τήν αὐστηρή κρίση τῆς

Κομμισσιόν καί τῆς Ἀντιπροέδρου της γιά θέματα Ἀνταγωνισμοῦ Μ. Βεστάγγερ, εἰδικῶς εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τό πλάνο διαχωρισμοῦ τῆς τιμῆς πού θά δίδεται γιά τήν ἐσωτερική ἀγορά καί στίς ἐξαγωγές ρεύματος.

Ἐπί πλέον, ὁ ὑπουργός Ἐνεργείας Κώστας Σκρέκας κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν κυβερνητικῶν μέτρων γιά τήν ἐνέργεια, ἐτόνισε ὅτι οὐσιαστικά ἡ Κυβέρνησις ἀναστέλλει τήν ρήτρα ἀναπροσαρμογῆς γιά ὅσο διάστημα εἶναι ἐν λειτουργίᾳ ὁ μηχανισμός. Βεβαίως ἡ ρήτρα εἶναι ἐντεταγμένη στήν εὐρωπαϊκή νομοθεσία καί θά πρέπει νά ληφθοῦν σχετικές ἐγκρίσεις γιά τό ὅποιο «πάγωμά» της. Σέ ἀνακοίνωσή του τό ΥΠΕΝ στίς 28/4 μέ ἀφορμή ἀναφορές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, εἶχε σημειώσει ὅτι «ἡ ρήτρα ἀναπροσαρμογῆς προβλέπεται ἀπό τό εὐρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο καί ἔχει ἐνσωματωθεῖ στόν Κώδικα Προμήθειας Ἠλεκτρικῆς Ἐνέργειας ἐδῶ καί σχεδόν μία δεκαετία, ὅπως συμβαίνει στά κυμαινόμενα τιμολόγια ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στίς περισσότερες εὐρωπαϊκές χῶρες.» Μένει νά φανεῖ πῶς θά ἀποτυπωθεῖ ἡ ὅλη ρύθμισις καί θά περάσει στό ἐθνικό δίκαιο.

Ὑπενθυμίζει, δέ, ὅτι στό κείμενο REPowerEU, πού δημοσιοποίησε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ κανών τῆς ἐλεύθερης διαμορφώσεως τῶν τιμῶν στίς χονδρεμπορικές ἀγορές ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἰσχύει μόνο σέ συνθῆκες κανονικῆς λειτουργίας τῶν ἀγορῶν (ἄρθρο 5 τῆς Ὁδηγίας), καί ἀναφέρονται συγκεκριμένες αἰτίες/στρεβλώσεις πού ἐάν συντρέχουν σέ μιά ἀγορά συνιστᾶται ἡ λῆψις ρυθμιστικῶν μέτρων.

Μεταξύ τῶν ἀναφερομένων ὡς αἰτιῶν, περιλαμβάνονται ἡ αὐτόματη μεταφορά τοῦ 100% τῶν τιμῶν τῆς χονδρεμπορικῆς ἀγορᾶς στά τιμολόγια καί ἡ μή ὕπαρξις δυνατότητος ἀντισταθμίσεως τοῦ κινδύνου, αἰτίες/στρεβλώσεις πού σαφῶς συντρέχουν στήν ἑλληνική ἀγορά.

Κυβερνητικές πηγές πάντως ἐπισημαίνουν ὅτι τό σχέδιο συμφωνεῖ μέ τά εὐρωπαϊκά δεδομένα καί πατᾶ στό πολιτικό κεκτημένο τῶν τελευταίων ἡμερῶν. Τονίζεται, δέ, ὅτι δέν ἐπηρεάζει τό διασυνοριακό ἐμπόριο τό ὁποῖο θά συνεχίσει νά γίνεται μέ βάση τούς κανόνες τοῦ Target Model. Κάτι γιά παράδειγμα πού δέν ἰσχύει στήν Ἱσπανία καί τήν Πορτογαλία, ὅπου ὑπῆρξαν ἐνστάσεις, ἄν καί μέ κάποιο τρόπο ἔλαβαν ἔγκριση ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή νά παρεμβαίνουν στήν ἀγορά.

Τά μέτρα γιά τήν ἀποκλιμάκωση καί τήν σταθεροποίηση τῶν ηὐξημένων τιμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος περιλαμβάνουν:

(α) Κατά τούς μῆνες Μάιο καί Ἰούνιο ἐπιδοτοῦνται πλέον καί οἱ καταναλώσεις ἄνω τῶν 300 Kwh τῆς κυρίας κατοικίας, ὅπως καί οἱ καταναλώσεις τῶν ὑπόλοιπων ἰδιοκτησιῶν τῶν νοικοκυριῶν, μέ ποσοστό 50% ἐπί τῆς ἀξίας τοῦ ρεύματος. Παράλληλα, ἡ ἐπιδότησις γιά τίς πρῶτες 300 Kwh τῆς κυρίας κατοικίας ἐνισχύεται σέ 85%, γιά τίς μικρές ἐπιχειρήσεις σέ 80% καί γιά τίς ὑπόλοιπες ἐπιχειρήσεις στό 60% τῆς αὐξήσεως τοῦ ρεύματος.

(β) Κατά τόν μῆνα Ἰούνιο θά ἐπιστραφεῖ στούς λογαριασμούς IBAN τῶν νοικοκυριῶν τό 60% τῆς αὐξήσεως γιά ὅλους τούς λογαριασμούς ρεύματος πού ἐξεδόθησαν ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021 ἕως καί τόν Μάιο τοῦ 2022, καί ἀφοροῦν στήν κύρια κατοικία. Ἡ ἐπιστροφή μπορεῖ νά φτάσει ἕως καί τά 600 εὐρώ ἀνά ὠφελούμενο. Τό κόστος ὑπολογίζεται σέ 280 ἑκατ. εὐρώ.

(γ) Ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 2022 καί ἕως τά τέλη τοῦ ἔτους, καί ἐάν ἀπαιτηθεῖ μέ ἐπέκταση τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2023, εἰσάγεται μηχανισμός ἀπορροφήσεως τῶν ἐπί πλέον ἐσόδων τῶν παραγωγῶν στήν χονδρική ἀγορά, καί συγχρόνως ἐνισχύεται ὁ παρών μηχανισμός ἐκπτώσεων στά τιμολόγια ρεύματος ὁριζοντίως, ὥστε νά σταθεροποιηθεῖ ἡ τιμή λιανικῆς. Ὑπολογίζεται ὁ μηχανισμός νά ἀπορροφήσει τό 70% ἕως 80% τῆς αὐξήσεως στήν τιμή τῆς κιλοβατώρας γιά τά νοικοκυριά, τίς ἐπιχειρήσεις καί τούς ἀγρότες.

Τό συνολικόν κόστος τῶν ἀνωτέρω παρεμβάσεων γιά τό ὑπόλοιπο τοῦ 2022 ἀνέρχεται σέ 3,2 δισ. εὐρώ, ἐκ τῶν ὁποίων 1,1 δισ. εὐρώ ἐπιβαρύνεται ὁ κρατικός προϋπολογισμός.

Ἡ ἀναδρομική ἐπιστροφή ποσοῦ ἕως 600 εὐρώ ἀφορᾶ οἰκιακούς καταναλωτές γιά χρεώσεις τῆς κύριας κατοικίας τους, πού δέν ἔχουν καλυφθεῖ ἀπό τίς ἐκπτώσεις πού ἔχουν δοθεῖ μέσῳ τῶν λογαριασμῶν ρεύματος, εἴτε ἀπό τό κράτος εἴτε ἀπό τούς παρόχους.

Ἡ ἐπιδότησις καλύπτει νοικοκυριά-φορολογικούς κατοίκους Ἑλλάδος, μέ δηλωθέν οἰκογενειακό εἰσόδημα ἕως 45.000 εὐρώ. Ἡ ἐπιδότησις θά δοθεῖ στόν λογαριασμό IBAN τοῦ καταναλωτοῦ.

Ἡ ἐπιστροφή δίδεται σέ ὅσους πλήρωσαν συνολική αὔξηση ρεύματος τούς ἕξι μῆνες ἄνω τῶν 30 εὐρώ, καί δέν μπορεῖ νά ξεπερνάει τά 600 εὐρώ ἀνά καταναλωτή.

Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιά τήν λήψη τῆς ἐνισχύσεως εἶναι ἡ ὑποβολή αἰτήσεως στήν πλατφόρμα πού θά δημιουργηθεῖ γιά αὐτόν τόν σκοπό σέ συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Πολιτικῆς καί τῆς ΑΑΔΕ. Ἐκεῖ θά ἀντλοῦνται τά στοιχεῖα τῆς κύριας κατοικίας ἀπό τήν ΑΑΔΕ, ὅπως καί ὁ σχετικός ἀριθμός τοῦ ρολογιοῦ ρεύματος, καί ὁ ὠφελούμενος θά βεβαιώνει τά στοιχεῖα αὐτά ἤ θά τά ἐπικαιροποιεῖ σέ περίπτωση πού ἔχει ἀλλάξει κύρια κατοικία. Κατόπιν τά στοιχεῖα τῶν χρεώσεων ρεύματος γιά κάθε ρολόι, θά ἀντλοῦνται ἀπό τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας.

Κεντρικό θέμα