«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

ΔΕΝ ΗΤΟ μία ἁπλή ἐπίσκεψις ἡ χθεσινή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης στήν 115η Πτέρυγα Μάχης στήν Κρήτη. Ἦταν μία κίνησις μέ ἰδιαίτερη πολιτική σημασία. Ὁ κ. Νῖκος Δένδιας, μαζί μέ τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη καί τόν ἀρχηγό ΓΕΑ ἀντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, πέταξαν μέ τά ἐκσυγχρονισμένα F-16V πάνω ἀπό τό Αἰγαῖο. Γιά χρόνο περισσότερο ἀπό μίαν ὥρα, οἱ πιλότοι τῆς πρώτης γραμμῆς ἀπό τήν 340 Μοῖρα Κρούσεως «χάραζαν» τίς γραμμές τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων πού ἔχει ἡ Ἑλλάς στό Ἀρχιπέλαγος. Τίς γραμμές πού ἡ Τουρκία θέλει νά ἀμφισβητεῖ. Γιά αὐτό καί ἐνοχλήθηκαν στήν Ἄγκυρα. Καί τοῦτο μόνον ἀρκεῖ γιά νά δείξει ὅτι ἡ τακτική τῶν τελευταίων ἡμερῶν, πού ἀναδεικνύει τήν ἀνάγκη ἀμυντικῆς ἰσχυροποιήσεως τῆς χώρας, εὑρίσκεται ἐπί τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ.

Ἡ πτῆσις τοῦ κ. Δένδια ἀποτελοῦσε ἕνα ἀκόμη βῆμα μετά μία σειρά δηλώσεων πού ἐπεσήμαιναν τό αὐτονόητον. Ὅτι δηλαδή ἡ Ἑλλάς πρέπει νά εἶναι σέ ἑτοιμότητα καί νά εἶναι ἀμυντικῶς αὐτάρκης. Αὐτά ὅλα ὅμως ἀνατρέπουν τούς ἐκεῖθεν τοῦ Αἰγαίου σχεδιασμούς, καί γιά τόν λόγο αὐτόν ἡ ἀντίδρασις ἦταν ἄμεσος. Νά ἀπαντήσει ἐπεχείρησε ἡ φιλοκυβερνητική ἐφημερίς Μιλλιέτ πού ἔσπευσε νά ὑποστηρίξει ὅτι ὁ κ. Δένδιας «δηλητηριάζει τίς ἑλληνο-τουρκικές σχέσεις»! Ὅμως δέν εἶναι ἡ τακτική τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης πού δηλητηριάζει τίς ἑλληνο-τουρκικές σχέσεις. Τίς ἑλληνο-τουρκικές σχέσεις τίς δηλητηριάζουν οἱ δηλώσεις τῶν Τούρκων ἐπισήμων πού ἀμφισβητοῦν τήν ἑλληνική κυριαρχία, τίς δηλητηριάζει ἡ διατήρησις σέ ἰσχύ τοῦ ἐξωφρενικοῦ τουρκο-λιβυκοῦ μνημονίου, τίς δηλητηριάζει ἡ ἐπιμονή τῆς Ἀγκύρας νά θέλει νά διχοτομήσει τήν Κύπρο.

Ἔχει ὅμως ἐνδιαφέρον τό γεγονός ὅτι τό σύνολον τῶν τουρκικῶν δημοσιευμάτων καί σχολίων στοχοποιοῦν τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης, διαχωρίζοντας τήν θέση του ἀπό αὐτήν τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἀναφέρει συγκεκριμένα ὁ ἀρθρογράφος Ὀζάυ Σεντίρ τῆς «Μιλλιέτ»: «Ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ἕνας ἔξυπνος ἄνθρωπος, ἀπομάκρυνε τόν Δένδια ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπειδή κατάλαβε ὅτι ἐργαζόταν γιά τούς δικούς του πολιτικούς στόχους καί ὄχι γιά τήν Ἑλλάδα, καί τόν μετέφερε στό Ὑπουργεῖο Ἄμυνας, ὅπου δέν θά εἶχε πολλά περιθώρια γιά πολιτικές συνομιλίες.

Ὁ Δένδιας ὅμως δέν σταματᾶ. Συνέχισε νά ἐργάζεται καί νά ὁμιλεῖ ἐνάντια στήν διαδικασία ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς προσεγγίσεως Ἀθηνῶν – Ἀγκύρας. Τό τελευταῖο κόλπο τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Δένδια ἦταν αὐτό: Ἡ Ἑλλάς πραγματοποίησε ἄσκηση σέ ἕνα ἀπό τά νησιά πού ἡ Τουρκία εἶπε ὅτι ἔπρεπε νά ἀποστρατιωτικοποιηθεῖ. Ἡ Τουρκία ἀπήντησε σέ αὐτήν τήν ἄσκηση μέ Notam στόν ἀέρα καί Navtex στήν θάλασσα. Ὁ Δένδιας ἐπέτρεψε ἀρχικῶς τήν ἄσκηση, γνωρίζοντας ὅτι θά δημιουργοῦσε προβλήματα, καί ὅταν ἡ Ἄγκυρα ἀντέδρασε, ἄρχισε νά φωνάζει: “Δέν μπορεῖς νά εἶσαι φίλος μέ τούς Τούρκους”. Ἡ διαδικασία προσεγγίσεως σημαίνει προσπάθεια ἐπιλύσεως προβλημάτων μέ συνομιλίες, καί μέχρι τότε οἱ χῶρες διατηροῦν τίς θέσεις τους».

Εἶναι μία καταφανής –ὅσο καί ἀφελής– προσπάθεια «σπορᾶς ζιζανίων» καί καλλιεργείας διχασμοῦ στήν Ἀθήνα. Εἶναι ὅμως μία προσπάθεια καταδικασμένη νά πέσει στό κενό. Ἐνοχλεῖται ὅμως ἡ Τουρκία καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Ἡ Τουρκία ἔχει σχεδιάσει μιά δέσμη πολιτικῶν κινήσεων πού βασίζονται στήν «Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν». Αὐτές σχετίζονται ἀφ’ ἑνός μέ τίς ἑπόμενες κινήσεις γιά ἀπόκτηση καί ἄλλων ἀμερικανικῶν ὁπλικῶν συστημάτων (καί συγκεκριμένα νά ἐπανέλθουν στό πρόγραμμα τῶν μαχητικῶν F-35) καί ἀφ’ ἑτέρου νά προχωρήσει σέ «ἀνοίγματα» πρός χῶρες τῆς Μεσογείου, ὅπως τό Ἰσραήλ καί ἡ Αἴγυπτος. Ἄς ἀναλογισθοῦμε πῶς ἐξέλαβαν οἱ χῶρες αὐτές τήν Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν καί σέ ποίας ἐκτάσεως ἐκμετάλλευση ἔχει προχωρήσει ἡ Ἄγκυρα μέχρι στιγμῆς, καί θά ἀντιληφθοῦμε τήν ἀναγκαιότητα αὐτῆς τῆς «ἐπαναχαράξεως» τῶν γραμμῶν μας στήν καθ’ ἡμᾶς θάλασσα.

Τῶν γραμμῶν πάνω ἀπό τίς ὁποῖες πέταξαν χθές ἡ πολιτική καί στρατιωτική ἡγεσία, πάνω στά πιό σύγχρονα φτερά τῆς Ἀεροπορίας μας.

Κεντρικό θέμα