ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Aὐξήσεις στούς φόρους κληρονομιᾶς καί δωρεᾶς συστήνει ὁ ΟΟΣΑ

Γιά νά καταπολεμηθεῖ ἡ ἀνισότης στόν πλοῦτο – Οἱ εὔποροι δηλώνουν 50 φορές περισσότερες κληρονομιές-δωρεές ἀπό τούς ἀδυνάμους

AΥΞΗΣΗ τῆς φορολογίας στίς κληρονομιές καί τίς δωρεές προτείνει ὁ Ὀργανισμός Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καί Ἀναπτύξεως, καθώς οἱ συγκεκριμένοι φόροι ἐμμέσως μποροῦν νά συμβάλλουν στήν πολύ ὑψηλή ἀνισότητα στήν κατανομή τοῦ πλούτου. Οἱ φορολογικές ἀπαλλαγές ὁδηγοῦν στήν μικρή συμβολή τῶν φόρων κληρονομιᾶς στά συνολικά φορολογικά ἔσοδα τῶν περισσοτέρων χωρῶν, καί συχνά αὐξάνουν τίς ἀνισότητες, ἀναφέρει ὁ ΟΟΣΑ. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι σέ μερικές χῶρες ἡ πλειοψηφία τῶν κληρονομιῶν διαφεύγει ἐντελῶς τῆς φορολογίας λόγω τῶν μεγάλων ἀπαλλαγῶν γιά στενούς συγγενεῖς καί στοιχεῖα ἐνεργητικοῦ, ὅπως εἶναι οἱ οἰκογενειακές ἐπιχειρήσεις.

Οἱ προτάσεις τοῦ Ὀργανισμοῦ ἐντάσσονται στά νέα μέτρα πού καλοῦνται νά λάβουν πολλές χῶρες σέ ὅλον τόν κόσμο γιά τήν ἄντληση ἐσόδων, πού θά βοηθήσουν στήν ἀνάκαμψη τῶν οἰκονομιῶν τους μετά τήν πανδημία. «Σέ αὐτή τήν κατεύθυνση, ΗΠΑ καί Βρεταννία σχεδιάζουν νά αὐξήσουν τήν φορολογία γιά τά κέρδη τῶν ἐπιχειρήσεων. Εἰδικώτερα, στήν ἔκθεση Inheritance Taxation in OECD Countries, πού δημοσιοποιήθηκε χθές, ὁ ΟΟΣΑ κάνει μία συγκριτική παρουσίαση τῶν φόρων κληρονομιᾶς καί δωρεᾶς στίς 37 χῶρες μέλη τοῦ Ὀργανισμοῦ καί ἐξετάζει τόν ρόλο πού θά μποροῦσαν νά παίξουν αὐτοί γιά τήν αὔξηση τῶν κρατικῶν ἐσόδων, ἀντιμετωπίζοντας τίς ἀνισότητες καί βελτιώνοντας τήν ἀποδοτικότητα τῶν φορολογικῶν συστημάτων στό μέλλον. Ὅπως διαπιστώνει, ἡ ὑψηλή συγκέντρωσις πλούτου ἐνισχύεται ἀπό τίς κληρονομιές καί δωρεές. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι κατά μέσο ὅρο οἱ κληρονομιές καί οἱ δωρεές πού δηλώνονται ἀπό τά πλουσιότερα νοικοκυριά (τό ἀνώτερο 20%) εἶναι περίπου 50 φορές μεγαλύτερες ἀπό αὐτές πού δηλώνουν τά φτωχότερα νοικοκυριά (τό κατώτερο 20%).»

Κατά τήν ἔκθεση, ἡ πλειονότης τῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ ἐπιβάλλουν σήμερα φόρους κληρονομιᾶς –24 ἀπό τίς 37 χῶρες. Ὡστόσο, οἱ φόροι κληρονομιᾶς καί δωρεᾶς ἀποφέρουν κατά κανόνα πολύ λίγα ἔσοδα πού ἀνήρχοντο κατά μέσον ὅρον τό 2019 μόλις στό 0,5% τῶν συνολικῶν ἐσόδων τῶν χωρῶν πού τούς ἐπιβάλλουν. Χαρακτηριστικά στήν Ἑλλάδα, τά σχετικά ἔσοδα ἀντιστοιχοῦσαν τό 2018 μόλις στό 0,19% τοῦ ΑΕΠ. Τό ποσοστό τῶν κληρονομιῶν πού ὑπόκειται σέ φορολογία ἀνέρχεται σέ μόλις 0,2% στίς ΗΠΑ καί 3,9% στήν Βρεταννία, ἐνῶ τά ποσοστά εἶναι ὑψηλότερα στήν Ἑλβετία (12,7%) καί τό Βέλγιο (48%).

«Ἄν καί ἡ πλειονότης τῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ ἐπιβάλλουν φόρους κληρονομίας, αὐτοί παίζουν ἕναν μικρότερο ρόλο ἀπό αὐτόν πού θά μποροῦσαν γιά τήν ἄντληση ἐσόδων καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀνισοτήτων, λόγω τοῦ τρόπου πού ἔχουν σχεδιασθεῖ» δήλωσε ὁ διευθυντής τοῦ ΟΟΣΑ γιά τήν φορολογική πολιτική, Pascal Saint-Amans. «Ὑπάρχουν ἰσχυρά ἐπιχειρήματα γιά μεγαλύτερη χρήση τῶν φόρων κληρονομιᾶς, ἀλλά θά χρειασθεῖ καλύτερος σχεδιασμός γιά νά ἐπιτύχουν τούς στόχους τους» προσέθεσε. Γίνεται ἀκόμη μνεία στίς μεγάλες διαφορές μεταξύ τῶν χωρῶν στόν σχεδιασμό τῶν φόρων κληρονομιᾶς. Τά ποσά πλούτου πού οἱ γονεῖς μποροῦν νά μεταβιβάζουν ἀφορολόγητα στά παιδιά τους κυμαίνονται ἀπό σχεδόν 17.000 δολλάρια στό Βέλγιο σέ πάνω ἀπό 11 ἑκατ. δολλάρια στίς ΗΠΑ. Ἐπίσης, διαφέρουν οἱ φορολογικοί συντελεστές. Ἐνῶ ἡ πλειονότης τῶν χωρῶν ἐφαρμόζει προοδευτικούς συντελεστές, τό ἕνα τρίτο χρησιμοποιεῖ συντελεστές ἑνιαίους.

Κεντρικό θέμα