«Ἀσήμαντη ἡ Εὐρώπη γιά τούς πολῖτες της καί τόν κόσμο»

Ἡ πολιτικῶς ὀρθή ἀριστερά ὑπονομεύει τήν κοινωνική συνοχή καί ἡ ἀκροδεξιά τήν δημοκρατία

ΤΗΝ ἔκδηλη ἀνησυχία του γιά τήν πορεία τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία τείνει νά μετατραπεῖ σέ πολιτικῶς ἀσήμαντη ἤπειρο γιά τούς πολῖτες της, ἐξέφρασε ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Τό ἴδιο τό εὐρωπαϊκό σχέδιο κινδυνεύει νά συρρικνωθεῖ ἐάν δέν γίνουν τό συντομώτερο δυνατόν ἀλλαγές καί «τεράστιες μεταρρυθμίσεις» ὡς πρός τήν λειτουργία τῆς ΕΕ. Μιλώντας σέ think tank τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ὁ κ. Σαμαρᾶς περιέγραψε τούς πολιτικούς χώρους ἀπό ὅπου κινδυνεύει ἡ συνοχή τῆς Εὐρώπης καί οἱ κατακτήσεις πού ἔχει ἐπιτύχει τίς τελευταῖες δεκαετίες. Καί δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό τήν ἀκροδεξιά καί τήν «πολιτικά ὀρθή» ἀκροαριστερά. Συγκεκριμένως, ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἀνέφερε ὅτι δέν πρέπει νά θεωροῦμε δεδομένα τήν δημοκρατία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τό κράτος δικαίου καί τήν οἰκονομική δύναμη τῆς ΕΕ, καθώς διατρέχουν τόν κίνδυνο νά διαβρωθοῦν ἀπό ὁμάδες τῆς «αὐταρχικῆς ἀκροδεξιᾶς», πού ὑπονομεύουν τήν Δημοκρατία, ἤ τῆς «πολιτικά ὀρθῆς» ἀκροαριστερᾶς, πού ὑπονομεύουν τήν κοινωνική συνοχή.

Γιά νά ἀποφευχθοῦν αὐτοί οἱ κίνδυνοι ἡ Εὐρώπη χρειάζεται νέα «ἀναπτυξιακή ἀτζέντα», πού θά βελτιώσει τήν ἀνταγωνιστικότητα μέσω τῆς ἀναδιαρθρώσεως καί νέα «προοδευτική ἀτζέντα» γιά τήν διατήρηση τῆς Δημοκρατίας μέσω τῆς ἀναπτύξεως. Ὅμως κατά τόν κ. Σαμαρᾶ ἡ ΕΕ χρειάζεται καί μία νέα «συντηρητική ἀτζέντα», πού θά ἐξασφαλίσει τήν διατήρηση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. Αὐτές θά συνοδεύονται ἀπό νέες γεωπολιτικές προτεραιότητες καί προστασία τῶν προοπτικῶν γιά τήν μεσαία τάξη. «Ἡ Εὐρώπη δέν θά ἐμπνεύσει ποτέ τούς πολῖτες της, ἐκτός ἐάν κερδίσει διεθνῆ σεβασμό πέρα ἀπό τά σύνορά της» δήλωσε χαρακτηριστικά. Ἐπεσήμανε ἐκ νέου ὅτι ἡ Εὐρώπη γιά νά ἐπιβιώσει χρειάζεται κανόνες καί προτεραιότητες. Μέ τήν πραγματικότητα νά ἐξελίσσεται διαρκῶς, οἱ προτεραιότητες ἀλλάζουν συμπαρασύροντας καί τούς κανόνες πού πρέπει καί αὐτοί νά προσαρμόζονται. Ἐξήγησε ὅτι ἐάν οἱ κανόνες γίνουν αὐστηροί καί ἄκαμπτοι τότε δέν πρόκειται νά ἐξελιχθοῦμε. Ἐάν ὅμως γίνουν χαλαροί τότε ὑπάρχει ἡ πιθανότης ἡ Εὐρώπη νά κινηθεῖ πρός «διαφορετικά» μονοπάτια ἤ καί ἀκόμη νά ἀποσυντεθεῖ. Ἔφερε ὡς παράδειγμα τό πῶς ἐχειρίσθη ἡ ΕΕ τήν πανδημία, πού δέν ἦταν «κολακευτικό» γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο λειτουργοῦν οἱ κανόνες μας ἐν ὄψει τέτοιων προκλήσεων. Ὅμως καί
ὁ τρόπος πού ἐχειρίσθησαν τά εὐρωπαϊκά κράτη τήν εἰσροή παρανόμων μεταναστῶν ἤ τίς περιπτώσεις τῆς Τουρκίας καί τῆς Οὐκρανίας «δέν κολακεύει», ὅπως εἶπε, τίς γεωπολιτικές προτεραιότητες τῶν Βρυξελλῶν.

Ὁ κ. Σαμαρᾶς περιέγραψε λεπτομερῶς μέ ποιούς τρόπους ἡ Εὐρώπη θά ξεφύγει ἀπό τά σημερινά ἀδιέξοδά της καί θά ἐμπνεύσει τούς πολῖτες της. «Χρειαζόμαστε μία νέα πολιτική γιά τήν κατασκευή νέων ὑποδομῶν καί τόν χειρισμό τοῦ χρέους. Μία νέα πολιτική γιά νά προσαρμοστεῖ ἡ μεσαία τάξη στήν ἑπόμενη τέταρτη βιομηχανική ἐπανάσταση. Μιά νέα πολιτική ἐνεργειακῆς ἐπάρκειας καί ἀσφάλειας τοῦ ἐνεργειακοῦ ἐφοδιασμοῦ γιά τίς ἑπόμενες δεκαετίες. Χρειαζόμαστε μιά νέα πολιτική γιά τούς παράνομους μετανάστες καί τήν ἐσωτερική ἀσφάλεια καί μιά νέα πολιτική γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν κοινῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων μας.» Σέ αὐτό τό σημεῖο τῆς ὁμιλίας του τόνισε ὅτι ἡ ἑνότης καί ἡ ἐνσωμάτωσις στήν Εὐρώπη δέν μποροῦν νά προχωρήσουν χωρίς ἡ ΕΕ νά ἐλέγχει τά ὅριά της καί νά ἐπεκτείνει τήν ἐπιρροή της πέρα ἀπό αὐτά τά ὅρια. «Ἐάν χάσουμε τόν ἔλεγχο στήν ἐνδοχώρα μας, θά σπάσουμε καί θά διαλυθοῦμε» προειδοποίησε ὁ κ. Σαμαρᾶς. Καί κατέληξε ἀπευθύνοντας τό μήνυμα, ὅτι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι πρέπει νά ἀναδιαμορφώσουμε καί νά ἐπανεκκινήσουμε τό εὐρωπαϊκό σχέδιο καί αὐτό «πρέπει νά τό κάνουμε γρήγορα.»

Κεντρικό θέμα