ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἀπόπειρα ἐπιβολῆς τῆς τουρκικῆς στά πομακοχώρια τῆς Θράκης!

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει δίγλωσσο ἔγγραφο τοῦ Δήμου Μύκης πρός τούς μουσουλμάνους κατοίκους

ΠΡΟ ΜΗΝΟΣ ἡ «Ἑστία» ἐδέχθη μία καταγγελία. Πολῖτες τῆς Ξάνθης μᾶς ἀνέφεραν ὅτι ἐδέχθησαν κλήση γιά ἐμβολιασμό στά κινητά τους –εἰς ἀπάντησιν προηγούμενης δικῆς τους– στά τουρκικά! Πιό συγκεκριμένα ἡ καταγγελία πού ἐτέθη τότε ὑπ’ ὄψιν μας ἦταν ἡ ἑξῆς: Ἕλλην δημόσιος ὑπάλληλος, τόν ὁποῖο τό σύστημα ἐμβολιασμοῦ προγραμμάτισε νά κάνει τό ἐμβόλιό του στό Κέντρο Ὑγείας τοῦ ὀρεινοῦ Πομακικοῦ χωριοῦ Ἐχῖνος, ἐδέχθη κλήση ἀπό τό συγκεκριμένο νοσηλευτικό ἵδρυμα στό κινητό του, στήν ὀθόνη τοῦ ὁποίου δέν ἐνεφανίσθη ὁ ἀριθμός τοῦ τηλεφώνου ἁπλῶς ἀλλά καί ἡ ἐπωνυμία του! Καί μάλιστα ἀναβαθμισμένη: ἀπό Κέντρο Ὑγείας σέ νοσοκομεῖο. Στά τουρκικά. Σύμφωνα μέ τήν καταγγελία, ἐνεφανίσθη στήν ὀθόνη τοῦ κινητοῦ του μήνυμα κλήσεως ἀπό τό Şahin Hastanesi. Sahin ὀνομάζουν οἱ Τοῦρκοι στήν γλῶσσα τους τόν Ἐχῖνο ὅπως καί τήν Ξάνθη Cece İskeçe. Hastanesi στήν τουρκική ὀνομάζεται τό νοσοκομεῖο. Ἡ καταγγελία ἦταν σοβαρή, ἀλλά ὁ καταγγέλλων λόγῳ τῆς φύσεως τῆς ἐργασίας του δέν ἤθελε νά κάνει τήν καταγγελία ἐπωνύμως οὔτε νά μᾶς ἀποστείλει ἀντίγραφο τῆς κλήσεως. Ὁ Διευθυντής τῆς «Ἑστίας» ἐπικοινώνησε κατόπιν αὐτοῦ μέ τό Κέντρο Ὑγείας Ἐχίνου ζητώντας τόν διευθυντή του, ἀλλά εἰς μάτην. Ἐκεῖνος δέν τοῦ ἀπήντησε ποτέ. Ἐπικοινώνησε μέ ἄλλους παράγοντες τῆς Ξάνθης ἀλλά οὔτε καί ἐκεῖνοι μπόρεσαν νά τόν βοηθήσουν. Ἔτσι ἡ ἐφημερίς μας ἀπεφάσισε ἐλλείψει ἀποδείξεων νά μήν προβάλει τό θέμα.

Σήμερα ὅμως μέ ἀπόσταση μηνός γίνεται ἀντιληπτό ἐγγράφως, μέ ἀποδείξεις αὐτήν τήν φορά, ὅτι πράγματι στήν ὀρεινή Ξάνθη, στά ἀποκαλούμενα Πομακοχώρια, πλησίον τῆς ἑλληνοβουλγαρικῆς μεθορίου, γίνεται προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς τουρκικῆς γλώσσης σέ δημόσια ἔγγραφα θεσμῶν τῆς μειονότητος. Οἱ ἀποδείξεις πού παρουσιάζουμε δέν προέρχονται ἀπό τό Κέντρο Ὑγείας Ἐχίνου. Ἐκεῖ, ἄν τελικῶς συνέβη κάτι, δέν ἀπεδείχθη καί δέν μποροῦμε νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι συνέβη. Στόν Δῆμο Μύκης ὅμως συνέβη. Τό ἔγγραφο πού παραθέτουμε προέρχεται ἀπό τήν ὑπηρεσία ὑδρεύσεως τοῦ Δήμου Μύκης καί φέρει ἡμερομηνία 31 Μαρτίου 2021. Πολύ πρόσφατη. Σέ αὐτό, ὅπως κάλλιστα μπορεῖτε νά διαπιστώσετε, οἱ κάτοικοι ἐνημερώνονται σέ δύο γλῶσσες, στά ἑλληνικά καί στά τουρκικά γιά τήν παράταση τῆς ἡμερομηνίας λήξεως τῶν λογαριασμῶν ὑδρεύσεως. Σέ αὐτό ἀναφέρεται κατ’ ἀρχάς στά ἑλληνικά ὅτι «μέ ἀπόφαση τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου δόθηκε παράταση πληρωμῆς ἑνός μῆνα» καί πώς «ὅσοι λογαριασμοί ἔχουν ἡμερομηνία λήξης 31/3/2021 θά μποροῦν νά πληρωθοῦν ἕως 30/4/2021 χωρίς προσαυξήσεις». Τό ἴδιο κείμενο ἀκριβῶς παρετίθετο στήν ἀμέσως ἑπόμενη παράγραφο εἰς ἄπταιστον τουρκικήν. Ἡ λέξις ἀνακοίνωσις ἀντικαθίσταται ἀπό τήν τουρκική λέξη «DUYURU», ἡ ἐπωνυμία ὑπηρεσία ὑδρεύσεως μέ τήν φράση «SULAR İDARES». Πρόκειται γιά σαφῆ παραβίαση τοῦ νόμου. Ἀπό κανένα νομικό κείμενο ἐσωτερικό ἤ διεθνές, δέν προκύπτει ὅτι ἡ τουρκική ἔχει καθιερωθεῖ ὡς δεύτερη ἐπίσημη γλῶσσα γιά τήν ἐπαφή τῶν κατοίκων τῆς Θράκης μέ τίς δημόσιες ἀρχές τῆς περιοχῆς. Ἡ χρῆσις τῆς τουρκικῆς γλώσσης σέ δημόσια ἔγγραφα, εἴτε ἔγινε ἀπό πρόθεση εἴτε ἀπό ἄγνοια τῶν νόμων, στήν πραγματικότητα ἐξυπηρετεῖ ἀντικειμενικά τήν πολιτική τῆς Ἀγκύρας, ἡ ὁποία διά τῆς χρήσεως τῆς τουρκικῆς ὡς μόνης δευτέρης γλώσσης τῆς μειονότητος ἐπιδιώκει νά ἀποδείξει ὅτι ἡ μειονότης εἶναι «τουρκική» καί μόνον. Ἐνῷ ὡς γνωστόν ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς ἐθνοτικές ὁμάδες (ethnic groups), τούς τουρκόφωνους, τούς πομάκους καί τούς ἀθίγγανους καί εἶναι κατά τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης θρησκευτική μουσουλμανική. Γι’ αὐτό ἄλλως τε καί στά μειονοτικά νηπιαγωγεῖα δίδεται ἐλεύθερη ἐπιλογή στούς νεαρούς μουσουλμανόπαιδες μαθητές νά διδαχθοῦν αὐτήν πού θεωροῦν «μητρική» γλῶσσα τους. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ ἀποκάλυψίς μας θά κινητοποιήσει τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ὑποθέσεων τῆς περιοχῆς καί θά γίνουν οἱ ἀπαραίτητες συστάσεις.

Κεντρικό θέμα