Ἀπερρίφθη ἡ συνταγματική κατoχύρωσις τῆς διαφορετικότητος

Κούβα, Φίτζι, Ἰσημερινός μεταξύ τῶν ἐλαχίστων πού τήν ἀναγνωρίζουν

ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ καί στό Σύνταγμα πέραν τῶν ἤδη ἐψηφισμένων νόμων ἡ ταυτότης φύλου καί ὁ σεξουαλικός προσανατολισμός ἐπεχείρησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν πρόταση πού κατέθεσε γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Ὡστόσο ἡ ΝΔ ἀπεφάσισε μέ τεκμηριωμένη ἐπιχειρηματολογία νά ἀπαντήσει ἀρνητικά στό αἴτημα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως.

Πρῶτον, διότι οἱ διεθνεῖς συμβάσεις πού ἔχει ὑπογράψει ἡ Ἑλλάς καί ἀποτελοῦν ἐσωτερικό δίκαιο περιέχουν ρητές καί σαφεῖς προβλέψεις γιά τό ζήτημα.

Καί δεύτερον, διότι ἐλάχιστες χῶρες στόν κόσμο ἔχουν ἀναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία γιά τήν συνταγματική κατοχύρωση τῆς ταυτότητος φύλου καί τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ. Κυρίως χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς καί ἐλάχιστες τῆς Εὐρώπης. Φιλελεύθερες χῶρες ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Γαλλία, ἡ Ὁλλανδία καί ἄλλες δέν ἔχουν ψηφίσει εἰδικό νόμο περί αὐτοῦ. Ἡ Ἑλλάς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου εἰσήχθησαν στήν Βουλή καί ἐψηφίσθησαν νομοθετήματα γιά τήν ἀναγνώριση τῆς ταυτότητος φύλου καί τήν κατοχύρωση τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ περιλαμβάνεται σέ μία πολύ μικρή ὁμάδα χωρῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Κούβα, ἡ Μάλτα, ἡ Βολιβία, ὁ Ἰσημερινός καί τά νησιά Φίτζι πού ἔχουν ψηφίσει εἰδικό νόμο. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναθεωρήσεως, καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου Εὐριπίδης Στυλιανίδης, ἐξήγησε ἀναλυτικῶς γιατί ἡ ΝΔ ἀπορρίπτει τήν πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά μεταρρύθμιση τοῦ ἄρθρου 5. Εἶπε χαρακτηριστικῶς:

«ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 2:

Θεωρῶ ἐκ τοῦ περισσοῦ τήν πρόταση τῆς ἀντιπολίτευσης γιά τή Συνταγματική προστασία τῆς ταυτότητας φύλου καί σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ στό ἄρθρο 5 παρ. 2, διότι πιστεύω ὅτι εἶναι πλήρως καί ἐπαρκῶς προστατευμένα καί τά δύο, τόσο θεσμικά ὅσο καί νομολογιακά. Συγκεκριμένα κυρωθεῖσες διεθνεῖς συνθῆκες προστατεύουν ὑπερνομοθετικά καί ἴσως πιό ἰσχυρά ἀπό ἄποψη τυπικῆς ἰσχύος τά παραπάνω δικαιώματα.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου πού κυρώθηκε μέ τό νομοθετικό διάταγμα 53/1974 στό ἄρθρο 14 λέει:

“Ἡ χρῆσις τῶν ἀναγνωριζομένων ἐν τῇ παρούσῃ Συμβάσει δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν δέον νά ἐξασφαλισθῇ ἀσχέτως διακρίσεως φύλου, φυλῆς, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικῶν ἤ ἄλλων πεποιθήσεων, ἐθνικῆς ἤ κοινωνικῆς προελεύσεως, συμμετοχῆς εἰς ἐθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ἤ ἄλλης καταστάσεως.”

Ἀνάλογα ἡ Συνθήκη γιά τή Λειτουργία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στό ἄρθρο 14 παρ. 1 προβλέπει τήν ἀνάληψη δράσης τοῦ Συμβουλίου γιά διακρίσεις ἐκτός τῶν ἄλλων λόγω φύλου ἤ γενετήσιου προσανατολισμοῦ. Ἀντίστοιχη ἀπαγόρευση διάκρισης λόγω φύλου ἤ γενετήσιου προσανατολισμοῦ προβλέπει καί ὁ Χάρτης Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στό ἄρθρο 21 ‘Ἀπαγόρευση Διακρίσεων’, ὅπως κυρώθηκε ἀπό τό νόμο 3671/2008.

Ἡ Ἑλλάδα μέ τό νόμο 3891/2010 κύρωσε καί τήν Ὁδηγία 2006/54/ΕΚ γιά τήν ἀρχή ἴσων εὐκαιριῶν –ἀνεξαρτήτως φύλου– σέ θέματα ἐργασίας καί ἀπασχόλησης.

Στήν ἴδια κατεύθυνση διαμορφώθηκε καί ἡ νομολογία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστήριου τοῦ Ἀνθρώπου στίς ἀποφάσεις Smith and Grady vs the United Kingdom (1999) καί Kristin Goodwin vs the United Kingdom (2002).

Ἡ ταυτότητα φύλου καί ὁ σεξουαλικός προσανατολισμός ἀναγνωρίζονται καί μέ τήν Ἑλληνική νομοθεσία, κατά τήν ἐφαρμογή ὅλων τῶν παραπάνω μέ τούς νομούς 4285/2014 κατά τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς ξενοφοβίας καί τόν 4491/2017 Νομική ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου.

Ὡς ἐκ τούτου θεωρῶ ὑπερβολική τήν κατοχύρωση στό Σύνταγμα πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἴσως σέ ἀποδυνάμωση προστασίας ἄλλων δικαιωμάτων πού δέν ἀναφέρονται ρητά».

Ὁ κ. Στυλιανίδης ἔδωσε πρός ἐπίρρωσιν τῶν λεγομένων του καί πίνακα χωρῶν πού ἔχουν νομοθετήσει τήν ταυτότητα φύλου καί σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ. Ὅπως παρατήρησε:

«Ἄλλωστε καί διεθνῶς οἱ μόνες χῶρες πού τά ἔχουν κατοχυρώσει εἶναι:

Ταυτότητα φύλου:
Βολιβία (ἄρθρο 14 παράγραφος 2)
Ἰσημερινός (ἄρθρο 11 παράγραφος 2)
Μάλτα (ἄρθρο 32)
Φίτζι (ἄρθρο 26 παράγραφος 3)

Σεξουαλικός προσανατολισμός:
Βολιβία (ἄρθρο 14 παράγραφος 2)
Ἰσημερινός (ἄρθρο 11 παράγραφος 2)
Κούβα (ἄρθρο 42)
Μάλτα (ἄρθρο 32)
Μεξικό (ἄρθρο 1)
Νέα Ζηλανδία (ἄρθρο 21)
Νότιος Ἀφρική (ἄρθρο 9 παράγραφος 3)
Πορτογαλία (ἄρθρο 13 παράγραφος 2)
Σουηδία (ἄρθρο 2)
Φίτζι (ἄρθρο 26 παράγραφος 3)».

Κεντρικό θέμα