Ἀπ’ εὐθείας διαδικτυακή σύνδεσις μέ ψυχολόγο γιά τούς ἀσθενεῖς στίς ἐντατικές

Ψυχίατροι στά Κέντρα Ὑγείας – Τηλεϊατρική γιά τούς κατοίκους τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν

ΕΝΑ πλῆρες σχέδιο ἐμψυχώσεως τῶν ἑκατοντάδων ἀσθενῶν πού νοσηλεύονται στίς ἐντατικές κλινικές μέ κορωνοϊό, χωρίς νά ἔχουν τήν δυνατότητα ἐπικοινωνίας μέ συγγενεῖς, καί ὑπό τόν φόβο νά ἐπιδεινωθεῖ ἡ κατάστασίς τους, ἔχει καταρτίσει τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας καί δή ἡ ἁρμοδία ὑπουργός Ψυχικῆς Ὑγείας Ζωή Ράπτη. Πρόκειται γιά ἕνα σχέδιο πού ἔχει ὡς βάση τήν ψυχολογική στήριξη τῶν ἀσθενῶν, εἴτε μέσω τῆς τεχνολογίας, εἴτε μέ ἀπ’ εὐθείας ἐπικοινωνία μέ ἐπιστήμονες ψυχικῆς ὑγείας. Μέ ἔξοδα τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας θά ἀγορασθοῦν ipad τά ὁποῖα θά διανεμηθοῦν σέ ὅλους τούς ἀσθενεῖς πού νοσηλεύονται στίς ἐντατικές κλινικές. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά ἀνοίξει δίαυλος ἐπικοινωνίας μέ καταρτισμένους ψυχιάτρους, οἱ ὁποῖοι θά ἀναλάβουν τό δύσκολο ἔργο νά στηρίξουν τούς ἀσθενεῖς πού βιώνουν τά συμπτώματα τοῦ ἰοῦ, μέσα σέ ἕνα περιβάλλον πλήρους ἀπομονώσεως. Τά ipad δέν πρόκειται νά εἶναι «δῶρο» στούς ἀσθενεῖς, ἀλλά «ἐργαλεῖο» γιά τήν βελτίωση τῆς ὑγείας τους.

Ἡ ἐνδυνάμωσις τῆς ψυχολογικῆς καταστάσεως τῶν ἀσθενῶν, πού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τους, δέν περιορίζεται μόνο στήν τεχνολογία. Τό ἑπόμενο διάστημα προβλέπεται νά προσληφθεῖ σημαντικός ἀριθμός ψυχιάτρων στά Κέντρα Ὑγείας. Τό ἐπιτελεῖο τῆς κ. Ράπτη γνωρίζει ὅτι τό πρόβλημα χρήζει ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως καί γι’ αὐτό σχεδιάζει τήν πρόληψή τους μέ ταχύτατες διαδικασίες. Ἐάν ὅμως διαπιστωθεῖ ὅτι οἱ διαδικασίες εἶναι χρονοβόρες, τότε προβλέπεται νά παρέμβει τό Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος», τό ὁποῖο θά ἀναλάβει νά καλύψει τίς ἀνάγκες σέ ψυχίατρους, ἀναλαμβάνοντας καί τό κόστος τῶν προσλήψεων.

Τό τρίτο μέρος τοῦ φιλόδοξου καί ἄκρως ἀπαραιτήτου σχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας ἐπικεντρώνεται στήν τηλεϊατρική, πού τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀποδείξει πόσο ἀποτελεσματική εἶναι, κυρίως στίς ἀκριτικές περιοχές. Ἔτσι δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ τηλεϊατρική θά ἐπικεντρωθεῖ στήν ἀρχή στά ἀκριτικά νησιά, οἱ κάτοικοι τῶν ὁποίων τόν χειμῶνα εἶναι «ἀποκλεισμένοι», καθώς ἡ συγκοινωνιακή σύνδεσις εἶναι περιορισμένη. Στά πρῶτα νησιά πού θά ἐφαρμοσθεῖ τό σύστημα συγκαταλέγεται τό Καστελλόριζο. Ἡ τηλεϊατρική θά ἐνισχύσει τό αἴσθημα ἀσφαλείας τῶν ἀκριτῶν, ἀφοῦ θά μποροῦν ἀνά πᾶσα στιγμή νά συνδεθοῦν μέ ἁρμοδίους ἰατρούς καί νά λάβουν ἀπαραίτητες ὁδηγίες καί συμβουλές, τόσο γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ ὅσο καί γιά ἄλλες νόσους. Ἡ κ. Ράπτη ἔχει μπροστά της ἕνα δύσκολο καί περίπλοκο ἔργο, ἀφοῦ οἱ ἐντατικές γεμίζουν ἀσφυκτικά ἀπό ἀσθενεῖς. Ἡ ἔγκαιρος κατάρτησις τοῦ ἀνωτέρου σχεδίου καταδεικνύει τήν ἀποφασιστικότητα τῆς ὑφυπουργοῦ νά προστατέψει τήν ψυχική ὑγεία ὅσων νοσοῦν βαριά καί μένοντας σέ πλήρη ἀπομόνωση καί μακριά ἀπό οἰκείους, μέ μοναδικό στήριγμα τούς ψυχολόγους. Ἡ ὑφυπουργός θέλει νά εὑρίσκεται δίπλα σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη τήν βοήθεια τῶν δομῶν τοῦ Ὑπουργείου, ὅπως συνέβη καί στήν Σάμο. Ἐκεῖ μετέβη προχθές, ὅπου ἐπεσκέφθη τίς Δομές Ψυχικῆς Ὑγείας τῆς νήσου, συνοδευομένη ἀπό κλιμάκιο μέ ψυχίατρο, ψυχολόγο καί κοινωνικό λειτουργό. Ὁ ἰσχυρός σεισμός καί ὁ θάνατος τῶν δύο νεαρῶν μαθητῶν ἔχει ἐπηρεάσει τήν ψυχική κατάσταση, κυρίως τῶν οἰκογενειῶν καί τῶν συμμαθητῶν τους. Ἡ κ. Ράπτη διεβεβαίωσε ὅτι θά σταθεῖ μέ κάθε τρόπο ἀρωγός στήν προσπάθεια πού καταβάλλουν οἱ Δομές Ψυχικῆς Ὑγείας τοῦ νησιοῦ νά παρέχουν οὐσιαστική στήριξη στούς πολῖτες, εἰδικῶς δέ στούς γονεῖς καί τούς φίλους τῶν δύο ἀδικοχαμένων παιδιῶν.

Ἐκτός ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, καί τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀναγνωρίζει τόν κίνδυνο νά πληγεῖ ἡ ψυχική ἰσορροπία τῶν πολιτῶν ἀπό τόν φόβο καί τό lockdown. Ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ Λίνα Μενδώνη μίλησε γιά τήν σημασία πού ἔχει ὁ πολιτισμός καί τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι «χωρίς τέχνη ἐν μέσω πανδημίας θά καταλήξουμε ὅλοι στόν ψυχίατρο». Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ψυχολογία τῶν ἀνθρώπων ἐνδεχομένως νά ἐπηρεασθεῖ πολύ ἀπό τήν ἀπουσία τῆς τέχνης στήν καθημερινότητά τους λόγω τῆς πανδημίας, καθώς «στήν κρίσιμη αὐτή περίοδο πού διανύουμε ὁ πολιτισμός εἶναι ἕνα φάρμακο, καί τά θέατρα κυρίως, γιά τήν ψυχολογία τῶν ἀνθρώπων».

Κεντρικό θέμα