Ἀντιγράφει τήν ΝΔ γιά τούς φόρους ὁ πανικόβλητος ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο πρό τῶν ἐκλογῶν θυμᾶται τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ καί μοιράζει φθηνή βενζίνη-θέρμανση • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

TΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐπιχειρεῖ νά ἀντιγράψει ὁ Πρωθυπουργός στήν πορεία πρός τίς ἐκλογές τοῦ Μαΐου, μοιράζοντας προεκλογικές παροχές ὁρισμένες ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν ἀνακοινωθεῖ ἐδῶ καί ἀρκετό καιρό ἀπό τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση. Ἄν καί ὁ Πρωθυπουργός γνωρίζει ὅτι τά νέα δῶρα μποροῦν νά διακινδυνεύσουν τήν σταθερότητα τῆς οἰκονομίας, τούς στόχους γιά τά ὑψηλά πρωτογενῆ πλεονάσματα ἀλλά καί τίς σχέσεις μέ τούς ἑταίρους, ὑπό τό βάρος τῶν δημοσκοπήσεων ἀλλά καί τῆς δυναμικῆς πού ἔχει ἀναπτύξει ἡ Νέα Δημοκρατία στό πεδίο τῆς οἰκονομίας, μέ δεσμεύσεις γιά ἐλάφρυνση φορολογήσεως γιά μισθωτούς καί ἐπιχειρήσεις, ἀλλά καί μειώσεις συντελεστῶν ΦΠΑ, ἀναγκάζεται νά «συρθεῖ» σέ μία πλειοδοσία θετικῶν ἐξαγγελιῶν. Μετά τήν «ἀντιγραφή» τῶν μέτρων γιά μείωση τοῦ ΕΝΦΙΑ ἡ Κυβέρνησις λίγο πρό τῶν ἐκλογῶν ἐξετάζει τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στήν ἑστίαση καί τοῦ Εἰδικοῦ Φόρου Καταναλώσεως στήν βενζίνη, τήν αὔξηση τοῦ ἐπιδόματος θερμάνσεως, τήν ἐπαναχορήγηση τῆς 13ης συντάξεως ἀλλά καί τήν μείωση τοῦ φόρου εἰσοδήματος γιά φυσικά πρόσωπα. Ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ συνεργάτες του ἀντιλαμβανόμενοι ὅτι ἡ σκανδαλολογία καί τό νοσηρό κλῖμα πού προσπάθησαν νά καλλιεργήσουν ἀντιμετωπίζεται μέ ἀδιαφορία ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν πολιτῶν, μετατοπίζουν τό πολιτικό παιγνίδι πρός τήν μείωση τῶν φόρων, πού ἀποτελεῖ προνομιακό πεδίο γιά τήν Νέα Δημοκρατία.

Ταυτοχρόνως, ὁ κ. Τσίπρας στρέφει τό βλέμμα του ξανά πρός τήν μεσαία τάξη πού ἔχασε τουλάχιστον τό 40% τῶν εἰσοδημάτων της κατά τήν περίοδο τῶν μνημονίων, καί προσδοκώντας ἐκλογικά ὀφέλη ἑτοιμάζεται νά παρουσιάσει δέσμη παρεμβάσεων μέ σκοπό τήν ἐλάφρυνση τῶν βαρῶν σέ αὐτήν τήν κατηγορία.

Τήν μεσαία τάξη, ἄλλωστε, ἀφορᾶ καί τό ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν πτυχίων κολλεγίων, ὅπου ἡ Κυβέρνησις ἀντιγράφει καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση τό πρόγραμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά τήν παιδεία, φέροντας διάταξη πού ἀναγνωρίζει τά ἐπαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ἰδιωτικῶν σχολῶν. Προμετωπίς τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀναφορικῶς πρός τήν ἀνώτατη ἐκπαίδευση, εἶναι ἡ κατάργησις τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος καί ἡ ἀναγνώρισις τῶν πτυχίων ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων ὅπως συμβαίνει στίς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. «Ἄλλοθι» στούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς γιά τήν οἰκονομία θά δώσει τό ὑπερπλεόνασμα τοῦ 2018, τό ὁποῖο ἀνακοινώνεται σήμερα τό μεσημέρι καί προσεγγίζει τό 4% ἀνοίγοντας τήν ὄρεξη γιά προεκλογικές παροχές. Ἡ ὑπέρβασις τοῦ 2018 καταγράφεται παρά τό ἔκτακτο κοινωνικό μέρισμα πού κατεβλήθη τόν περασμένο Δεκέμβριο καί τήν ἐπιστροφή τῶν ἀναδρομικῶν στά εἰδικά μισθολόγια, καί στόχος εἶναι νά χρηματοδοτήσει ἕνα μέρος ἀπό τά μέτρα πού ἐπιδιώκει νά ἐφαρμόσει ἡ Κυβέρνησις. Ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεῖ νά ἐξοικονομηθοῦν τουλάχιστον 900 ἑκατομμύρια εὐρώ, τά ὁποῖα θά «ἐπιστρέψουν» τούς ἑπομένους μῆνες στούς φορολογουμένους. Ἀρχικῶς θά κοστολογηθοῦν προκειμένου νά ὑπολογισθεῖ ἡ ἐπίπτωσίς τους στόν κρατικό Προϋπολογισμό καί ἐν συνεχεία θά τεθοῦν ὑπ’ ὄψιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀπό τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Εὐκλείδη Τσακαλῶτο, μετά τίς ἑορτές τοῦ Πάσχα. Ὡστόσο, ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ὅπως ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες, ἐμφανίζεται ἰδιαιτέρως ἐπιφυλακτικός καί εἶναι ἀρνητικός σέ παροχές πού μπορεῖ νά ἀποδειχθοῦν ἐπικίνδυνες καί νά ὁδηγήσουν ξανά τήν χώρα σέ ναρκοπέδιο.

Οἱ ὁριστικές ἀποφάσεις σχετικῶς πρός τό εὖρος τῶν παρεμβάσεων καί τόν χρόνο ἐφαρμογῆς τους θά ἀξιολογηθοῦν τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Μαΐου, ἐνῶ εἶναι ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο κάποιες ἀπό αὐτές νά ἁπλωθοῦν καί τά ἑπόμενα ἔτη, λόγω τῶν αὐστηρῶν δημοσιονομικῶν περιορισμῶν πού θέτει ἡ ὑποχρέωσις γιά τήν ἐπίτευξη πρωτογενῶν πλεονασμάτων 3,5% τοῦ ΑΕΠ. Ἐπί τάπητος ἔχουν τεθεῖ οἱ μειώσεις φόρων, προκειμένου νά δοθεῖ καί τό μήνυμα ὅτι οἱ φορολογικοί συντελεστές πού ἔφθασαν στά ὕψη λόγω τῶν μνημονίων θά μειωθοῦν, ἐνῶ ἐξετάζεται μία σειρά παρεμβάσεων πού σχετίζονται μέ τά καύσιμα. Ἀπό τήν μείωση τοῦ Εἰδικοῦ Φόρου Καταναλώσεως στήν βενζίνη ἕως τήν αὔξηση τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ πετρελαίου θερμάνσεως. Κυβερνητικοί παράγοντες ἀναφέρουν ὅτι τό τελευταῖο μέτρο θά ἰσχύσει σίγουρα ἀπό τήν ἑπομένη χρονιά 2019-2020, ἀλλά δέν ἀποκλείεται νά ἰσχύσει ἀναδρομικῶς καί γιά τήν τωρινή σαιζόν, δεδομένου ὅτι ἡ δεύτερη δόσις τῆς ἐπιδοτήσεως θά δοθεῖ στά τέλη Ἰουνίου. Τό μέτρο ἐπρόκειτο νά ἐξαγγείλει ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀπό τό βῆμα τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης καί ἔχει τεθεῖ ξανά στό τραπέζι ὅπως καί ἡ ἐπιστροφή τῆς 13ης συντάξεως. Ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει τήν νομοθέτηση τῆς ἐπιστροφῆς ἑνός ἐκ τῶν δώρων πού ἐκόπησαν στό πλαίσιο τῶν μνημονίων, ἐνῶ συμφώνως πρός ἕνα πιό προχωρημένο σενάριο θά τεθεῖ χρονοδιάγραμμα γιά τήν ἐπαναφορά καί τῶν ἄλλων δύο. Δηλαδή θά καταβληθεῖ ἕνα ἐκ τῶν τριῶν, ἐφέτος, καί θά ὑπάρξει νομοθετική πρόβλεψις γιά τήν ἐπαναφορά τῶν ἄλλων δύο. Ὅσον ἀφορᾶ στήν μείωση τοῦ ΦΠΑ, πρόκειται γιά μέτρο πού εἶχε ἐξαγγείλει ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό βῆμα τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης, προκειμένου νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή τό 2021. Ὡστόσο εὑρίσκεται στό τραπέζι ἡ ταχύτερη ἐφαρμογή τῆς περικοπῆς τοῦ ὑψηλοῦ συντελεστοῦ ἀπό τό 24% πού εἶναι σήμερα στό 22%, καί τοῦ χαμηλοῦ συντελεστοῦ στό 12% ἀπό τό 13%.

Κορυφαῖοι κυβερνητικοί παράγοντες ἐμφανίζονται βέβαιοι ὅτι δέν θά ἐφαρμοσθεῖ ἡ μείωσις τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου. Πρόκειται γιά ἕνα μέτρο πού ἔχει ψηφισθεῖ νά ἐφαρμοσθεῖ τήν 1η Ἰανουαρίου 2020. Στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο θεωροῦν ὅτι ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας εἶναι τέτοια πού μποροῦν νά πείσουν τούς δανειστές ὅτι τό μέτρο δέν εἶναι δημοσιονομικῶς ἀπαραίτητο. Ὡστόσο ἀκόμη καί ἐάν ξεπερασθεῖ τό συγκεκριμένο ἐμπόδιο καί οἱ δανειστές συναινέσουν στό αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ὅπως ἄλλωστε ἔγινε καί μέ τίς συντάξεις, ἡ διατήρησις τῆς ἐκπτώσεως στά σημερινά ἐπίπεδα σημαίνει ὅτι θά πρέπει νά βρεθεῖ δημοσιονομικό ἰσοδύναμο τῆς τάξεως τοῦ 1,9 μέ 2 δισ. εὐρώ. Πάντως γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ὅπως καί γιά τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, ἡ μείωσις τοῦ ἀφορολογήτου εἶναι τό ὄχημα ἀλλαγῆς τοῦ μείγματος δημοσιονομικῆς πολιτικῆς, προκειμένου νά διευρυνθεῖ ἡ φορολογική βάσις καί νά ὑπάρξει μείωσις τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν γιά φυσικά πρόσωπα καί ἐπιχειρήσεις. Στήν Κυβέρνηση ἰσχυρίζονται ὅτι θά διατηρηθεῖ τό ἀφορολόγητο καί θά ἐφαρμοσθοῦν τά θετικά μέτρα γιά τήν μείωση τῆς φορολογίας πού ἐπρόκειτο νά ἐφαρμοσθοῦν τό 2020. Ἤτοι, μείωσις τοῦ κατωτάτου συντελεστοῦ τῆς φορολογικῆς κλίμακος ἀπό τό 22% στό 20% γιά μισθωτούς καί συνταξιούχους, ἀλλά καί ἡ μείωσις τῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης γιά τά εἰσοδήματα ἄνω τῶν 12.000 εὐρώ. Μία πρώτη ἀντίδρασις τῶν δανειστῶν ἀναμένεται νά ἐκδηλωθεῖ κατά τήν ἐπίσκεψή τους στήν Ἀθήνα στίς ἀρχές Μαΐου. Οἱ πιστωτές ἀνησυχοῦν γιά τήν παροχολογία καί τό κλῖμα πού διαμορφώνεται καί εἶναι βέβαιον ὅτι θά στείλουν ἕνα πρῶτο μήνυμα στήν Κυβέρνηση νά μή διολισθήσει σέ ἐπικίνδυνες προεκλογικές πρακτικές.

Κεντρικό θέμα