Ἀντεπίθεσις τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τό ὀργανωμένο ἔγκλημα

Ὑπαινιγμοί τοῦ Εἰσαγγελέως κ. Πλιώτα ὅτι οἱ κακοποιοί ἀφήνονται ἐλεύθεροι λόγω τῆς ἰσχυούσης νομοθεσίας – «Εἰσαγγελεῖς Εἰδικῶν Καθηκόντων» γιά τίς σοβαρές ὑποθέσεις

ΗΧΗΡΟ μήνυμα, γεμᾶτο αἰχμές, ἀπηύθυνε μέσω τῆς ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς του πρός τόν ὑπουργό Πολιτικῆς Προστασίας, ὁ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας. Ἔχοντας παραλάβει τούς φακέλους μέ 500 ὀνόματα καί διευθύνσεις τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος ἀπό τόν ὑπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ὁ ἀνώτατος δικαστικός λειτουργός τῆς χώρας ἐκφράζει ἐμμέσως τήν δυσαρέσκειά του γιά τό γεγονός ὅτι ἀφήνονται ἐλεύθεροι ἐπικίνδυνοι κακοποιοί, ἀναγνωρίζει ὅτι ὑπάρχει καθυστέρησις στήν διαλεύκανση τῶν ὑποθέσεων πού ὁδηγοῦνται στήν Δικαιοσύνη, ἐνῶ δέν παραλείπει νά τονίσει ὅτι ἡ ἀστυνομία πρέπει νά ἀξιοποιήσει τούς «Εἰσαγγελεῖς Εἰδικῶν Καθηκόντων» πού καθοδηγοῦν τήν Διεύθυνση Ἀσφαλείας Ἀττικῆς στόν πόλεμο κατά τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος.

Ρίχνοντας τό γάντι, ὁ κ. Πλιώτας ζητεῖ ἀπό τίς Ἐθνικές Ἀρχές Ἀσφαλείας νά κοινοποιοῦν τίς ποινικές δικογραφίες γιά τό ὀργανωμένο ἔγκλημα καί στήν Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου, διότι θέλει νά ἀξιολογεῖται ἀπό ἀνώτατο δικαστικό λειτουργό ἡ ὑπόθεσις καί νά μπορεῖ νά διατάσσει τήν ἄμεση ἐπίσπευση τῆς προδικασίας καί τήν κατά προτεραιότητα εἰσαγωγή της στό ἀκροατήριο καί νά ἐξετάζεται, ἀκόμη, ἡ δυνατότης νά ἐπιληφθεῖ ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἐφετείου σέ Συμβούλιο γιά τήν κίνηση τῆς ποινικῆς διώξεως καί τήν ἀνάθεση τῆς ἀνακρίσεως σέ ἔμπειρο ἐφέτη ἀνακριτή. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι αὐτή ἡ σημαντική ἐπισήμανσις γίνεται μετά τήν ἀποκάλυψη ἀπό τόν κ. Χρυσοχοΐδη ὅτι μόνο στήν Ἀττική δροῦν ἄκρως 117 ἐπικίνδυνοι κακοποιοί, πού ἀπεφυλακίσθησαν μέ βάση τόν νέο Ποινικό Κώδικα τά τελευταῖα δύο χρόνια. Ἐπί πλέον ὁ κ. Πλιώτας ζητεῖ μετ’ ἐπιτάσεως νά ἐπισπεύσουν τό ἔργο τους οἱ προανακριτικές, ἀνακριτικές καί εἰσαγγελικές Ἀρχές καί νά κάνουν ταχύτερη, πληρέστερη καί εἰς βάθος ἔρευνα εἰδικῶς στίς ὑποθέσεις τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, «μέ τήρηση βεβαίως τῶν νομίμων δικονομικῶν διαδικασιῶν».

Εἰδικῶς γιά τούς «Εἰσαγγελεῖς Εἰδικῶν Καθηκόντων» πρόκειται, ὅπως εἶπε, γιά τόν Εἰσαγγελέα Ἐφετῶν καί τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο Ἀναλύσεως, Ἐρεύνης καί Προγραμματισμοῦ πού ἔχει συσταθεῖ στό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου καί τοῦ ὁποίου προεδρεύει εἰσαγγελεύς Ἐφετῶν. Εἰδικῶς γιά τό τελευταῖο ὁ Εἰσαγγελεύς τοῦ Α.Π. ἐπισημαίνει ὅτι μπορεῖ νά βοηθήσει στήν καταπολέμηση τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος καί ὑπενθυμίζει μέ νόημα ὅτι μπορεῖ νά συνεργάζεται μέ ὅλες τίς ἀστυνομικές ὑπηρεσίες, τήν Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (ΕΥΠ), τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί τό Λιμενικό Σῶμα, ἐνῶ ἔχει τήν δυνατότητα νά ἀντλεῖ πληροφορίες ἀπό τίς δημόσιες Ἀρχές. Ἐπίσης ἔχει σημασία καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀνεφέρθη στούς ἀστυνομικούς. «Οἱ ἀστυνομικοί, μόνον ὡς γενικοί ἀνακριτικοί ὑπάλληλοι, ὑπόκεινται στήν Εἰσαγγελική Ἀρχή, κατ’ ἐξοχήν ἐποπτική τοῦ ἀνακριτικοῦ ἔργου τους, ἐνῶ ὡς ἔμμεσα διοικητικά ὄργανα τοῦ κράτους, προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τή δημόσια εἰρήνη, εὐταξία καί ἀπρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση τῶν πολιτῶν δραστηριοποιοῦνται ὑπό τήν εὐθύνη τῆς πολιτικῆς τους ἡγεσίας (ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας)» ὑπεγράμμισε στήν ἐπιστολή του πρός τόν ὑπουργό.

Ἐντύπωση προκαλεῖ καί τό γεγονός ὅτι ὑπενθυμίζει στόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτου ποιός εἶναι ὁ ρόλος τῶν εἰσαγγελέων. «Οἱ εἰσαγγελεῖς, ὡς ἰσόβιοι δικαστικοί λειτουργοί, κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους, ἐφαρμόζουν τό Σύνταγμα καί τούς νόμους καί δέν ἐμπλέκουν τή δικαστική ἐξουσία στίς ἁρμοδιότητες τῶν ἄλλων λειτουργῶν τῆς Πολιτείας (τοῦ ἄρθρου 26 τοῦ Συντάγματος), οὔτε, πρᾶγμα ἀδιανόητο ἄλλωστε, μποροῦν νά ἀξιώνουν ὑποκατάσταση τῆς νομοθετικῆς ἤ ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας μέ ὑπόδειξη ἤ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο προώθηση εἴτε νομοθετικῶν ρυθμίσεων εἴτε διοικητικῶν ἐπιλογῶν τῆς σκοπιμότερης λύσης.»

Ὁ κ. Πλιώτας ἀναφέρει ὅτι γιά τήν καταπολέμηση τοῦ ἐγκλήματος, εἰδικῶς στήν διακίνηση ναρκωτικῶν, ἡ προκαταρκτική ἐξέτασις καί ἡ προανάκρισις τελοῦν σέ καθεστώς εἰδικῆς νομοθετικῆς ρυθμίσεως (ἄρθρο 44 ν. 4139/2013), ὑπό τήν ἄμεση ἐποπτεία καί καθοδήγηση τοῦ κατά νόμον ἁρμοδίου Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν. Ἡ ἀπαντητική ἐπιστολή πρός τόν κ. Χρυσοχοΐδη διεβιβάσθη καί σέ ὅλους τούς διευθύνοντες Εἰσαγγελεῖς Ἐφετῶν ἀνά τήν ἐπικράτεια, μέ τήν ἐντολή οἱ τελευταῖοι νά ἐνημερώσουν τίς Εἰσαγγελίες Πρωτοδικῶν τῆς χώρας.

Κεντρικό θέμα