Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

ΤΟ ΚΥΡΙΟ χαρακτηριστικό τοῦ ἡγέτου εἶναι ἡ αἴσθησις εὐθύνης. Αὐτή πού τόν καθοδηγεῖ νά εὑρίσκεται στήν πρώτη γραμμή κατά τήν ὥρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν, ἀλλά καί κατά τήν ὥρα τοῦ καταλογισμοῦ τῶν εὐθυνῶν. Αὐτός πού εἶναι παρών στήν κρίση, δέν ἔχει κανένα λόγο νά φοβᾶται τήν κριτική. Ἀκόμη καί ἄν ἔχει κάνει καί λάθη. Μόνον ὁ ἀδρανής δέν κάνει λάθη. Καί ἀλίμονο στήν χώρα πού κυβερνᾶται ἀπό ἀδρανεῖς.
«Ποιός φταίει, πού μιά προαναγγελθεῖσα χιονόπτωση, ἔγινε αἰτία νά κλείσει ὁ βασικότερος δρόμος τῆς χώρας πού συνδέει τή βόρεια μέ τή νότια Ἑλλάδα» ρωτοῦσε ἡ Νέα Δημοκρατία μέ ἀνακοίνωσή της στίς 23 Δεκεμβρίου τοῦ 2017. Καί συνέχιζε: «Ἡ ἀπάντηση εἶναι μία λέξη. Ἀνικανότητα». Θά ἐπαναλάβουμε σήμερα τό ἴδιο ἐρώτημα, καθώς ἡ ἀπάντησις τήν ὁποία ἔδιδε ἡ ΝΔ τό 2017 εὑρίσκεται σήμερα στά χείλη τοῦ κάθε σκεπτομένου Ἕλληνος. Τοῦ κάθε Ἀθηναίου, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τό μήνυμα τῆς Πολιτικῆς Προστασίας, γιά νά διαπιστώσει ἐν συνεχεία, ὅτι ὁ μόνος πού δέν τό ἔλαβε ἦταν τό Κράτος.

«Μόνος ἀνεύθυνος ὁ κ. Μητσοτάκης» βγῆκε νά σχολιάσει ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἐνῶ ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐπικέντρωνε τήν ἀπολογία στά συμβάντα στήν ὑπό ἰδιωτικό ἔλεγχο Ἀττική Ὁδό. Γιά ὅλα τά ὑπόλοιπα προβλήματα σέ ὑπό δημόσιο ἔλεγχο δρόμους, συγκοινωνίες, σιδηροδρόμους κ.λπ., οὔτε λόγος. Γιά τούς συμπολῖτες πού ἔμειναν χωρίς ρεῦμα, οὔτε λέξις! Γιά τά δένδρα πού καταπλάκωσαν σταθμευμένα αὐτοκίνητα στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, οὐδεμία ἀναφορά. Γιά τό ἀπροσπέλαστο ἀκόμη καί ἀπό πεζούς κέντρο, οὔτε νύξις.

Διερωτώμεθα ἐν τέλει, γιά ποιόν λόγο ἡ χώρα ἀπέκτησε Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας; Γιά νά ἔχει «πρόχειρα» ἐξιλαστήρια θύματα, στήν περίπτωση πού κάτι δέν πάει καλά; Διότι ἄν ἡ Πολιτική Προστασία βαρύνεται μέ ὅλες τίς εὐθῦνες γιά ἀνεπαρκεῖς ἀντιδράσεις στήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, ἡ Κυβέρνησις καί τό Κράτος ὁλόκληρο εὐθύνονται γιά σοβαρές παραλείψεις στήν προετοιμασία ἀντιμετωπίσεως ἐκτάκτων καταστάσεων. Θλιβερή ἦταν ἡ εἰκόνα πού ἔδιδαν δήμαρχοι καί περιφερειάρχες (ὑπῆρχαν καί ἐξαιρέσεις βέβαια) πού προσπαθοῦσαν, ἀπό τηλεοράσεως, νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα. Αὐτοί ὅμως τοὐλάχιστον ἦσαν ἐκεῖ. Οὔτε τόν Πρωθυπουργό εἴδαμε οὔτε κανένα μέλος τῆς Κυβερνήσεως νά συντονίζει, ἔστω γιά τό θεαθῆναι, τό ἔργο τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ κατά τίς ὧρες τῆς κρίσεως. Βέβαια, ποιό ἔργο, θά ἀναρωτηθεῖ κανείς; Τό ἀνύπαρκτο; Ἀνεπαρκές –στήν καλύτερη περίπτωση. Προφανῶς οἱ ἐπικοινωνιακοί τους σύμβουλοι τούς συνέστησαν νά μήν εἶναι παρόντες τήν ὥρα τῆς καταστροφῆς. Θά ἔβλαπτε τό «προφίλ» τους. Ὅταν ὅμως ὁ ἡγέτης εἶναι ἀπών τέτοιες ὧρες βλάπτεται ἡ ἴδια ἡ πολιτική του ὑπόστασις. Ὅταν ἡ «ἐπικοινωνιακή» διάστασις τῆς πολιτικῆς ὑπερβαίνει τήν οὐσιαστική ἄσκηση ἐξουσίας ὁδηγούμεθα σέ καταστροφή. Θεωροῦμε βέβαιον ὅτι αὐτοί οἱ «ἐπικοινωνιακοί σύμβουλοι» πού συνιστοῦν τήν ἀπουσία, θά διαβεβαιώνουν ὅτι πολύ σύντομα τά προβλήματα «θά ξεχαστοῦν». Θά θυσιάσουμε κάποιον, θά τόν κάνουμε «ἐξιλαστήριο θῦμα» καί ἡ «μᾶζα» θά ἀποσυρθεῖ ἱκανοποιημένη. Ἔχουμε τήν βεβαιότητα ὅτι αὐτά ἀπεργάζεται τώρα τό «ἐπιτελικό κράτος», τό ὁποῖο ἔπιασε δουλειά κατόπιν ἑορτῆς. Ἄν ἐπεδείκνυε ἀπό προχθές, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, τήν δραστηριότητα πού ὀψίμως ἐπιδεικνύει γιά νά διαχειρισθεῖ τίς ἐπιπτώσεις της στήν πολιτική εἰκόνα κάποιων μελῶν τῆς Κυβερνήσεως, ἴσως κάποια προβλήματα νά εἶχαν ἀποφευχθεῖ!

Κεντρικό θέμα