Ἀνατροπή στόν ἐκλογικό νόμο: Συνασπισμός κομμάτων ὑπό τήν ΝΔ

Αἴρεται ἡ ἀπαγόρευσις – Μπόνους καί στίς συμμαχίες συνεργαζομένων

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ πού περιέχει ὁ νέος ἐκλογικός νόμος καί ἴσως σκιαγραφεῖ τίς προθέσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀναφορικῶς μέ τήν πολιτική ταυτότητα τοῦ νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία». Ἄν καί τό ἐνδιαφέρον στήν δημοσία διαβούλευση ἔχει ἐπικεντρωθεῖ στήν κατανομή τῶν ἑδρῶν καί στό ἀνώτατο ὅριο μπόνους μέ τό ὁποῖο μπορεῖ νά προικοδοτηθεῖ τό πρῶτο κόμμα, τό μεῖζον νέο τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου Θεοδωρικάκου-Λιβάνιου εἶναι ἡ ἀνατροπή τῆς ρυθμίσεως γιά τόν συνασπισμό κομμάτων. Ὁ παλαιός νόμος Παυλόπουλου πού ἰσχύει ἀπό τό 2007 στήν τελική μορφή του καί ὁ πρόδρομος νόμος Σκανδαλίδη τοῦ 2004 ἀπηγόρευαν ρητῶς στά κόμματα νά λαμβάνουν τό μπόνους τῶν πενήντα ἑδρῶν στήν περίπτωση πού κατήρχοντο στίς ἐκλογές μέ τήν μορφή συνασπισμοῦ κομμάτων. Ἡ ρύθμισις εἶχε λογική. Ὁ δικομματισμός στά ὑψηλά του δέν ἤθελε νά ἐνθαρρύνει διασπαστικές κινήσεις ἡγετίσκων πού θά ζητοῦσαν τήν ἑπομένη τῆς ἱδρύσεώς τους μέ διαπραγματεύσεις ἀνταλλάγματα γιά νά κατέλθουν μέ τό μητρικό κόμμα σέ συνασπισμό δυνάμεων.

Γιά νά ξεπεράσει τήν ἀπαγόρευση τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου καί νά διεκδικήσει τό μπόνους τό 2015 ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔφθασε στό σημεῖο νά ἀλλάξει τό καταστατικό του καί νά κατέλθει ὡς ἑνιαῖο κόμμα. Ἕως τότε ἦταν ὁ ὁρισμός τοῦ συνασπισμοῦ δυνάμεων, τό ἀπεκάλυπτε καί τό ἴδιο του τό ὄνομα. Μέ τόν νέο νόμο αὐτό ἀλλάζει. Ἐπιτρέπεται πλέον ἡ παροχή τοῦ μπόνους σέ συνασπισμό κομμάτων καί προβλέπεται ὡς καί ἡ κατανομή τῶν ἑδρῶν στό ἐσωτερικό τοῦ συνασπισμοῦ. Συγκεκριμένως στήν αἰτιολογική ἔκθεση τοῦ νομοσχεδίου ἀναφέρεται ὅτι «ἡ ἐπί πλέον παραχώρηση γίνεται ἐπίσης σέ συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων ἐφόσον ὁ μέσος ὅρος τῆς δύναμης τῶν κομμάτων πού τόν ἀπαρτίζουν εἶναι μεγαλύτερος ἀπό τήν δύναμη τοῦ αὐτοτελοῦς κόμματος πού συγκέντρωσε τό μεγαλύτερο ἀριθμό ἔγκυρων ψηφοδελτίων. Ὁ μέσος ὅρος προκύπτει ἀπό τήν διαίρεση τοῦ ποσοστοῦ πού ἔλαβε ὁ ἀνωτέρω συνασπισμός διά τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κομμάτων πού τόν ἀποτελοῦν. Σέ διαφορετική περίπτωση ἡ παραχώρηση –τοῦ μπόνους– γίνεται στό κόμμα πού ἔχει τόν μεγαλύτερο ἀριθμό ἐγκύρων ψηφοδελτίων». Δηλαδή ἄν τά συνεργαζόμενα κόμματα πάρουν μεγαλύτερο ποσοστό ἀπό τό ποσοστό τοῦ κόμματος πού ἀποτελεῖ τόν κορμό τοῦ συνασπισμοῦ, τό μπόνους διανέμεται στά μικρότερα κόμματα πού εἶναι ὅμως στό σύνολο ἀθροιστικά περισσότερα σέ ψήφους. Ἐάν τό κόμμα κορμός διαθέτει περισσότερες ψήφους ἀπό τούς συνοδοιπόρους του, ἡ κατανομή τοῦ μπόνους γίνεται ἀπ’ εὐθείας σέ αὐτό καί στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα του. Ἡ ἀνατροπή αὐτή τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου ὁδηγεῖ στίς ἑξῆς σκέψεις, ἄν καί κανείς δέν μπορεῖ νά ξέρει τί θά γίνει μέχρι τίς προσεχεῖς ἐκλογές πού θά διεξαχθοῦν μέ ἁπλή ἀναλογική.

1. Ἡ ΝΔ σχεδιάζει νά κατέλθει ἐπί κεφαλῆς συνασπισμοῦ κομμάτων στίς ἐκλογές μέ ἁπλή ἀναλογική ἀκόμη καί ἄν δέν προβλέπεται μπόνους σέ αὐτές, προκειμένου νά διασφαλίσει τήν πρωτιά της καί νά τσιμεντάρει τήν νέα βάση της ἐν ὄψει τῆς ἀμέσως ἑπομένης διπλῆς κάλπης. Ἤδη ἐδῶ καί καιρό λανσάρεται τό σενάριο τῆς Ἰταλοποιήσεως καί τῆς ἐκλογικῆς συνεργασίας τῆς φιλελεύθερης Κεντροδεξιᾶς μέ τήν σοσιαλδημοκρατία κατά τά πρότυπα τῆς Ρώμης. Τό σενάριο αὐτό διευκολύνεται καί ἀπό τό πρόσωπο πού τυχόν ἐπιλεγεῖ γιά νά διεκδικήσει τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Θά εἶναι ὡς Πρόεδρος πού διαχειρίζεται τίς διερευνητικές ἐντολές ὁ ἐγγυητής τῆς συνεργασίας αὐτῆς. Ἀναλυτές τοῦ δημοσίου βίου ἰσχυρίζονται πώς οἱ διαρροές πλήθους ὀνομάτων κεντροαριστερῶν ὑποψηφίων γιά τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας δέν γίνονται χωρίς στόχο, ἀλλά γιά νά δείξουν ὅτι τά ὅρια ἐπιρροῆς Μητσοτάκη ξεφεύγουν κατά πολύ ἀπό τά ὅρια τῆς παρατάξεώς του. Τόσο, ὥστε νά θεωρεῖται ἀπολύτως φυσιολογικό ὅτι θά μποροῦσε νά ἐπιλέξει ἕως καί τήν Διαμαντοπούλου, ἕως καί τήν Δαμανάκη, ἕως καί τόν Ἀλιβιζᾶτο. Ἀσχέτως ἄν θά τούς ἐπιλέξει τελικῶς.

2. Ἡ νέα ρύθμισις γιά κάθοδο συνασπισμοῦ κομμάτων μεριμνᾶ ὅμως καί γιά τό ἀρνητικό σενάριο. Τῆς τυχόν ἀπίθανης γιά τά σημερινά δεδομένα διασπάσεως τῆς ΝΔ. Ἡ τελευταία μέτρησις τῆς MRB ἔδειξε ὅτι οἱ ψηφοφόροι τῆς ΝΔ στούς ὁποίους ἔχουν ἐνταχθεῖ καί τέως ψηφοφόροι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς αὐτοπροσδιορίζονται στήν κλίμακα ὡς ἀπόλυτοι δεξιοί. Τοποθετοῦνται στήν κλίμακα ὅπου 1 ἄκρα ἀριστερά καί 10 ἄκρα δεξιά στίς βαθμίδες ἀπό τό 7 καί ἐπάνω. Δέν εἶναι κεντρῶο κόμμα στήν βάση του ἡ ΝΔ. Ἄν παρ’ ἐλπίδα διασπασθεῖ, ὁ ἐκλογικός νόμος δίδει τόν χρόνο στούς πρωταγωνιστές νά διαβουλευθοῦν καί νά διαπραγματευθοῦν κοινή κάθοδο ἐνώπιον τοῦ κινδύνου τῆς ἀριστερᾶς παλινορθώσεως. Αὐτά!

Κεντρικό θέμα