Ἀνασχηματίζεται τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο

Νέος τσάρος τοῦ Ὑπουργείου Ἀνακάμψεως ὁ Θεόδωρος Σκυλακάκης – Ποιός ΓΓ «πάει» στήν θέση του

ΤΟ ΥΠΟ ἵδρυσιν Ταμεῖο Ἄνακάμψεως, τό ὁποῖο θά χρηματοδοτήσει μέ ρευστότητα τίς εὐρωπαϊκές οἰκονομίες καί βεβαίως τήν ἑλληνική (μέ 32 δισ. εὐρώ) ἀναδεικνύεται ἐκ τῶν πραγμάτων στόν καταλύτη τῶν διεργασιῶν γιά τόν ἐπικείμενο ἀνασχηματισμό τῆς πρώτης κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Καί τοῦτο, διότι μία ἀπό τίς βασικές διορθωτικές κινήσεις πού σχεδιάζει νά κάνει ὁ Πρωθυπουργός ἀφορᾶ στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», εἶναι εἰλημμένη ἀπόφασις τοῦ κυρίου Μητσοτάκη νά ἀπεμπλέξει τούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀπό τό βάρος τῆς ἀπορροφήσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων πού πρέπει νά πέσουν ἀμέσως στήν ἑλληνική οἰκονομία. Πόσω μᾶλλον ἄν εὐσταθοῦν οἱ πληροφορίες, ὅτι ἡ Ἑλλάς θά λάβει μέ παρέμβαση τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κομμισσιόν Μαργαρίτη Σχοινᾶ μία γενναία προκαταβολή τῆς τάξεως τῶν 5 δισ. εὐρώ μόλις ἐγκριθεῖ τό πρόγραμμα. Στό πλαίσιο τοῦ προβληματισμοῦ αὐτοῦ ἀξιόπιστες πληροφορίες ἐμφανίζουν τόν κύριο Μητσοτάκη νά ἐπιθυμεῖ νά ἀναθέσει τήν ὑλοποίηση καί ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου ἀπορροφήσεως τῶν 32 δισ. εὐρώ στόν νῦν ἀναπληρωτή Ὑπουργό Δημοσιονομικῆς Πολιτικῆς, ἁρμόδιο γιά τό Γενικό Λογιστήριο, Θεόδωρο Σκυλακάκη. Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔχει ἤδη ἀναθέσει στόν Ὑπουργό Ἐπικρατείας Γιῶργο Γεραπετρίτη, στόν Διευθυντή τοῦ Γραφείου του Γρηγόρη Δημητριάδη, στόν Διευθυντή τοῦ Οἰκονομικοῦ του Γραφείου Ἀλέξη Πατέλη καί στόν ὑφυπουργό Ἄκη Σκέρτσο, τήν ἐκπόνηση τοῦ σχεδίου πού θά ὑποβληθεῖ στήν Κομμισσιόν ἕως τίς 15 Ὀκτωβρίου. Ὅπως ὅμως γίνεται ἀντιληπτό, τό ἐπεῖγον ἔργο τῆς ἀπορροφήσεως θά τό ἀναλάβει θεσμοθετημένη δομή Ὑπουργείου. Γιά τόν σκοπό αὐτό ἐξετάζεται σοβαρά ἡ ἰδέα τῆς συστάσεως εἴτε αὐτοτελοῦς Ὑπουργείου Ἄνακάμψεως εἴτε ἱδρύσεως νέου Ὑπουργείου, στό ὁποῖο θά συγχωνευθοῦν διασπαστές ὑπηρεσίες Ὑπουργείων μέ ἁρμοδιότητα τά κοινοτικά κονδύλια, τό ὁποῖο θά ἀναλάβει νά «τρέξει» ὁ νῦν ἀναπληρωτής Ὑπουργός Δημοσιονομικῆς Πολιτικῆς, ἁρμόδιος γιά τό Γενικό Λογιστήριο Θεόδωρος Σκυλακάκης. Ἀναβαθμιζόμενος προφανῶς σέ Τσάρο τῆς Ἄνακάμψεως. Τήν ἰδέα αὐτή ὑποστηρίζει σύμφωνα μέ πληροφορίες καί ἡ Ντόρα Μπακογιάννη. Γιά τήν θέση τοῦ κυρίου Σκυλακάκη στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἔχει ἤδη βολιδοσκοπηθεῖ ὁ νῦν Γενικός Γραμματεύς Δημοσιονομικῆς Πολιτικῆς Θάνος Πετραλιᾶς, ὁ ὁποῖος λόγω τῆς θέσεώς του ἔχει ἄριστη εἰκόνα τῆς καταστάσεως. Πρόκειται γιά ἐξαιρετικό τεχνοκράτη μέ ἀκαδημαϊκές περγαμηνές, ὁ ὁποῖος ἦταν μέλος τῆς διαπραγματευτικῆς ὁμάδος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν στίς συζητήσεις μέ τήν τρόικα τήν περίοδο 2012-2014. Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐκ τῶν πραγμάτων θά περιορισθεῖ στόν παραδοσιακό ρόλο του, τῆς συλλογῆς τῶν φόρων καί τῆς παρακολουθήσεως τῶν δημοσίων δαπανῶν, ὑποβαθμιζόμενο ὅμως ἀφαιρουμένης τῆς ἀναπτυξιακῆς ἀποστολῆς του. Σύμφωνα μέ ὅλες τίς μέχρι στιγμῆς ἐνδείξεις, ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας ὁ ὁποῖος τίς τελευταῖες ἑβδομάδες ἔχει «πιάσει» τό κλῖμα καί ἀποδεικνύει ἀξιοσημείωτη κινητικότητα στά Μέσα Ἐνημερώσεως, θά παραμείνει (ἐκτός ἀπροόπτου) ἐπί κεφαλῆς τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ὁδοῦ Νίκης καί τῆς ὁδοῦ Καραγεώργη Σερβίας. Ὡστόσο, θά ἀποκτήσει ἕναν ἰσότιμο τουλάχιστον Ὑπουργό, ἄν ὄχι ἰσχυρότερο, ἐντός τοῦ εὐρύτερου οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου τῆς Κυβερνήσεως μέ πλῆθος ἁρμοδιοτήτων καί ὁριζόντια ἐξουσία στά Ὑπουργεῖα. Καί ταυτόχρονα θά ἔχει νά διαχειρισθεῖ καί τήν ἄμεση ἐμπλοκή τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Οἰκονομικοῦ Γραφείου τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Πατέλη, ὁ ὁποῖος ἐπιμελεῖται σέ συνεργασία μέ δικηγορικά γραφεῖα κρίσιμα νομοσχέδια τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Ὅπως τόν πτωχευτικό κώδικα, ἐπί παραδείγματι. Ἄν οἱ ἁρμοδιότητες πού θά τοῦ ἀφαιρεθοῦν ἐν τοῖς πράγμασι ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἀνακάμψεως ἤ τό Μαξίμου εἶναι πολλές καί οὐσιαστικές, τότε, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τίθεται θέμα παραμονῆς ἤ μή καί γιά τόν ἴδιο τόν Ὑπουργό Οἰκονομικῶν. Ὁ ὁποῖος Ὑπουργός θά κληθεῖ στό μέλλον νά εἰσηγεῖται νομοσχέδια ἤ νά ὑπογράφει ἀποφάσεις στίς ὁποῖες ἐνδεχομένως νά μήν ἔχει τόν καθοριστικό λόγο ὁ ἴδιος. Συμφώνως πρός πληροφορίες, πρός τήν ἔξοδο ἀπό τό οἰκονομικό σχῆμα ὁδηγεῖται ὁ ἕως σήμερα ὑφυπουργός Γιῶργος Ζαββός, πού ἐπεξεργάσθηκε τό πρόγραμμα «Ἡρακλῆς» γιά τά «κόκκινα» δάνεια, ἐνῶ σταθερός στήν θέση του παραμένει ὁ ἀθόρυβος ὑφυπουργός Δημοσίων Ἐσόδων Ἀπόστολος Βεζυρόπουλος. Οἱ ἀλλαγές στόν κύκλο τῶν οἰκονομικῶν Ὑπουργείων τῆς Κυβερνήσεως θά ὁλοκληρωθοῦν μέ τήν ἀνακατανομή ἁρμοδιοτήτων (ἴσως καί προσώπων) καί τίς ὅποιες συγχωνεύσεις ὑπηρεσιῶν γίνουν στά Ὑπουργεῖα Ἀναπτύξεως – Ἐπενδύσεων καί Περιβάλλοντος – Ὑποδομῶν. Ὁ κρίσιμος χρόνος ἔφθασε πάντως. Ἀπό τήν Κυριακή καί γιά τίς ἑπόμενες δέκα ἡμέρες, ὁ ἀνασχηματισμός εἶναι ἐπί θύραις.

Κεντρικό θέμα