Ἀνασχηματισμός Μητσοτάκη: Λιγώτεροι τεχνοκράτες, περισσότεροι Βουλευτές

Τό Μαξίμου ἔλαβε τό μήνυμα – Ἡ «πασοκοποίησις» προκαλεῖ ἀντιδράσεις στήν βάση τῆς παρατάξεως

ΣΤΕΝΟΙ συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἰσηγοῦνται μετ’ ἐπιτάσεως τόν τελευταῖο καιρό στόν κύριο Μητσοτάκη νά ἐπισπεύσει τίς ἀποφάσεις του γιά τίς μείζονες ἀλλαγές στό κυβερνητικό σχῆμα. Θεωροῦν ὅτι ἕναν χρόνο καί πλέον ἀπό τήν ἄνοδο τῆς ΝΔ στήν ἐξουσία ὑπάρχει ἀρίστη εἰκόνα τόσο γιά τήν ἀπόδοση κορυφαίων Ὑπουργῶν ὅσο καί τήν συνεισφορά τεχνοκρατῶν πού ματεκλήθησαν ἀπό τήν ἀγορά στήν Κυβέρνηση γιά νά προσφέρουν στόν τόπο. Ἄλλοι ἐπέτυχαν καί ἄλλοι ἀπέτυχαν. Δεδομένου ὅτι ἡ οἰκονομική κατάστασις ἐπιδεινώνεται λόγω τῆς ὑφέσεως τοῦ κορωνοϊοῦ (σχετικές οἱ δηλώσεις τοῦ διοικητοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Στουρνάρα τό Σάββατο) καί αὐτό θά ἔχει ὡς συνέπεια νά βρεθεῖ ἡ Κυβέρνησις πίσω ἀπό τίς ἐξελίξεις, ἡ εισήγησις πού γίνεται στόν Πρωθυπουργό αὐτήν τήν στιγμή εἶναι νά βιαστεῖ. Οἱ ἀντιδράσεις πού ὑπῆρξαν ἄλλως τε ἀπό τήν ἀξιοποίηση τῶν πασοκογενῶν ἐκσυγχρονιστῶν Θάνου Ντόκου καί Ἄννας Διαμαντοπούλου ξεπέρασαν κατά πολύ τίς συνήθεις καί ἔγιναν κεντρικό θέμα ἀκόμη καί σέ ΜΜΕ πού δέν ἐκφράζουν συνήθως ἐνστάσεις γιά τήν κυβερνητική πολιτική.

Στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ ἐπίσης ἡ ὑποδοχή τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν δέν ἦταν καλή. Ἐνώπιον αὐτῶν τῶν δεδομένων οἱ ἐπιτελεῖς τοῦ Μαξίμου (πού ἕως αὐτή τήν στιγμή δείχνουν νά ἔχουν καλά πολιτικά ἀνακλαστικά καί νά προλαμβάνουν τίς πολιτικές πυρκαϊές πρίν ἐκδηλωθοῦν) συμφωνοῦν ὅτι ἡ ὑπερβάλλουσα ἀξιοποίησις τεχνοκρατῶν καί ἡ συστηματική ἔνταξις τέως στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ δημιουργεῖ πολιτικές παρενέργειες: στό ἐσωτερικό τῆς Κυβερνήσεως, στό ἐσωτερικό τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος καί στήν βάση τῆς παρατάξεως. Ἡ συζήτησις πού γίνεται λοιπόν πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ἀφορᾶ τήν ἐπίσπευση τοῦ ἀνασχηματισμοῦ σέ κάποια φάση ἀποκλιμακώσεως τῶν ἑλληνοτουρκικῶν καί τήν ἀξιοποίηση μεγάλου ἀριθμοῦ Βουλευτῶν ἀπό τήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ. Προκειμένου νά γίνει περισσότερο «γαλάζια» στά μάτια τῆς κοινωνίας ἡ Κυβέρνησις, ἡ ὁποία θά ὑποστεῖ μερική ἀλλά ὄχι συνολική ἀποπασοκοποίηση. Τρεῖς εἶναι οἱ συνισταμένες τοῦ ἀνασχηματισμοῦ ὅποτε αὐτός γίνει: Ἀπομάκρυνση τῶν τεχνοκρατῶν καί γενικώτερα μή πολιτικῶν προσώπων πού ἀπογοήτευσαν καί δημιούργησαν προβλήματα καί τριβές στούς τομεῖς εὐθύνης τους. Δέν εἶναι ἕνας καί δύο αὐτές οἱ περιπτώσεις. Τό Μαξίμου ἔχει ἐντοπίσει τοὐλάχιστον πέντε τέτοιες περιπτώσεις πολυδιαφημισμένων μετεγγραφῶν ἀπό τήν ἀγορά καί τούς θεσμούς οἱ ὁποῖοι ἐζυγίστηκαν, ἐμετρήθησαν καί εὑρέθησαν ἐλλιπεῖς. Καί ὁδεύουν πρός τήν ἔξοδο. Κανείς Ὑπουργός δέν ἔχει ἐξασφαλισμένη θέση στό νέο σχῆμα. Οὔτε κἄν αὐτοί πού ἔχουν τό προβάδισμα μέ βάση τήν λίστα κατατάξεως τῶν Ὑπουργείων. Οἱ προβεβλημένοι. Οὔτε οἱ παλαιές ἐσωκομματικές ἀναφορές ἤ ἡ κεντρώα καταγωγή εἶναι πλέον πλεονέκτημα παραμονῆς στό σχῆμα. Ὅλοι εἶναι ὑπό κρίσιν, ἀκόμη καί αὐτοί οἱ ἀξιολογητές τῶν Ὑπουργῶν.

Ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τῆς ΝΔ διαθέτει ἰσχυρότατες ἐφεδρεῖες γιά νά ἀποκτήσει καί πάλι τό σχῆμα –ὅπου τοῦ λείπει– ηὐξημένο ἰδεολογικό καί πολιτικό βάρος. Εἰδικῶς γιά τό 2021, χρονιά κατά τήν ὁποία ἡ κυβερνητική πλειοψηφία στήν Βουλή θά πιεστεῖ ποικιλοτρόπως. Αὐτό βεβαίως δέν σημαίνει ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης θά «ξεπαστρέψει» ὅποιον τεχνοκράτη ἤ ὅποιον κεντροαεριστερό Ὑπουργό βρεῖ μπροστά του γιά νά προσδιορίσει ἐκ νέου μέ πολιτικά καί ἰδεολογικά χαρακτηριστικά τό κέντρο βάρους τῆς κυβερνήσεώς του. Φεύγει ὅποιος ἀπέτυχε, μένει ὅποιος ἐπέτυχε. Οὔτε βεβαίως σημαίνει ὅτι δέν θά εἰσέλθουν ἄλλοι τεχνοκράτες στήν Κυβέρνηση ἄν ὁ Πρωθυπουργός τό θελήσει. Στόν κυριακάτικο Τύπο ἐγράφη ἄλλω τε καί τό ὄνομα τοῦ τέως Διοικητοῦ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἐπί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλῆ Τάκη Ἀράπογλου. Πολιτικοί ἐπίσης μπορεῖ νά ἀναδειχθοῦν ἀπό τίς τάξεις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας. Αὐτό πού ἀλλάζει πάντως, ἄν οἱ εἰσηγήσεις γίνουν δεκτές, εἶναι ἡ κατεύθυνσις τῆς Κυβερνήσεως. Θά γίνει πιό νεοδημοκρατική. Τά πρόσωπα θά σηματοδοτήσουν τήν κατεύθυνση.

Κεντρικό θέμα