Ἀνασχηματισμός μέ σχῆμα ἀναπληρωτῶν Ὑπουργῶν

Οἱ τελευταῖες εἰσηγήσεις πρός Μητσοτάκη – Ὅλες οἱ λεπτομέρειες

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ μέτρησις γιά τόν ἀνασχηματισμό ἀρχίζει ἀπό σήμερα. Ὁ Πρωθυπουργός θά ἐπισκεφθεῖ τό μεσημέρι τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου προκειμένου νά συζητήσει μαζί της ὅλη τήν ἀτζέντα τῶν θεμάτων μεταξύ αὐτῶν καί τίς ἀλλαγές στήν Κυβέρνησή του, ἐνῶ προηγουμένως μέ παρέμβασή του σέ ραδιοφωνικό σταθμό θά προχωρήσει σέ ἀπολογισμό τοῦ πρώτου χρόνου τῆς θητείας του. Πρός ἀξιολόγησιν μάλιστα εἶναι ἡ ἐπιλογή του νά μήν ἐμφανισθεῖ αὐτήν τήν φορά σέ ἐκπομπές παραγωγῶν οἱ ὁποῖοι ἔχουν ταυτισθεῖ μέ Ὑπουργούς πού τελοῦν σιωπηρῶς ὑπό δυσμένεια. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ διορθωτικός αὐτός ἀνασχηματισμός θά σφραγισθεῖ: Πρῶτον, ἀπό τήν ἀπομάκρυνση δύο τριῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως πού ἔχουν ἀπογοητεύσει τόν Πρωθυπουργό καί ἔχουν ἐκθέσει τήν ΝΔ. Ὁ ἕνας ἴσως ἀποτελέσει καί ἔκπληξη γιατί ἕως τώρα δέν ἔχει γραφεῖ τό ὄνομά του στούς πρός ἀντικατάστασιν. Δεύτερον, ἀπό τήν ἐνίσχυση τῆς ἐκπροσωπήσεως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ στό σχῆμα, δεδομένου ὅτι ὁ χειμώνας θά εἶναι δύσκολος καί ἡ πλειοψηφία τῆς ΝΔ δέν θά ἀντέχει τίς διαφοροποιήσεις. Ὅσο περισσότεροι Βουλευτές περιληφθοῦν ἐντός τοῦ νέου σχήματος τόσο πιό ἄνετη θά εἶναι καί ἡ έκβασις τῶν ψηφοφοριῶν. Τρίτον, ἀπό τήν αὔξηση τῆς παρουσίας τῶν γυναικῶν στήν Κυβέρνηση, θέμα γιά τό ὁποῖο εἶχε δεχθεῖ κριτική ὁ κύριος Μητσοτάκης κατά τήν συγκρότηση τῆς πρώτης κυβερνήσεώς του.

Τέταρτον, ἀπό τήν σύσταση de facto ἤ de jure Ὑπουργείου Ἀνακάμψεως, τό ὁποῖο θά διαχειρισθεῖ τά 32 δισ. εὐρώ. Αὐτό μπορεῖ νά γίνει εἴτε ἐκ τοῦ μηδενός εἴτε μέ τήν ἀναβάθμιση τῆς θέσεως τοῦ ὑφυπουργοῦ Δημοσιονομικῆς πολιτικῆς σέ θέση ἀναπληρωτοῦ μέ μεταβίβαση τῶν ἀναγκαίων ἁρμοδιοτήτων. Τό βέβαιον εἶναι πάντως ὅτι τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἀνασχηματίζεται ὡς δομή. Ἀποκτᾶ νέα διάταξη. Ἐπικρατέστερος γιά Τσάρος τῆς Ἀνακάμψεως παραμένει ὁ Θόδωρος Σκυλακάκης, ἄν καί ἀκούσθηκε καί τό ὄνομα τοῦ οἰκονομικοῦ συμβούλου τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, Ἀλέξη Πατέλη.

Πέμπτον, ἀπό τήν ἀναδιοργάνωση –μελετᾶται– τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν υἱοθέτηση τοῦ σχήματος τῶν ἀναπληρωτῶν Ὑπουργῶν γιά τούς ὁποίους οὕτως ἤ ἄλλως ὑπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις μέ τόν νόμο περί Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Καί ὅπου δέν ὑπάρχουν θά προωθηθοῦν ταχύτατα πρός ὑπογραφή τά ἀναγκαῖα διατάγματα. Τό σχῆμα ὑπουργός-ἀναπληρωτής Ὑπουργός εἶχε δοκιμασθεῖ μέ σχετική ἐπιτυχία ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη τό 1990-1993. Τώρα μέ βάση τίς εἰσηγήσεις πού δέχεται ὁ κύριος Μητσοτάκης –δέν ἔχει καταλήξει ἀκόμη– εἶναι ἰδεατό διότι ὑποβαθμίζει Ὑπουργούς, ἀφαιρώντας τους ἁρμοδιότητες χωρίς ὅμως νά φαίνεται πρός τά ἔξω ὅτι ὑποβαθμίζονται, καθώς αὐτές παραμένουν ἐντός τοῦ ἰδίου Ὑπουργείου.

Πρόκειται γιά βελούδινη ὑποβάθμιση. – Δἴδει τήν δυνατότητα στόν Πρωθυπουργό νά ἀναβαθμίσει συγκεκριμένους ὑφυπουργούς τῆς ἐμπιστοσύνης του ἤ νά τοποθετήσει ἀναπληρωτές ἀπό τήν κοινοβουλευτική ὁμάδα ἤ ἀπό τόν χῶρο τοῦ κέντρου χωρίς νά προκληθοῦν εὐρύτερες ἀντιδράσεις γιά τήν προαγωγή. Ἀναπληρωτές πού θά ἀπευθύνονται ἀπ’ εὐθείας στόν ἴδιο. – Θά ἐνισχύσει ἔτσι μέλη τῆς Κυβερνήσεως ἀλλά καί τῆς εὐρύτερης ὁμάδος του, τά ὁποῖα προορίζει νά πολιτευθοῦν σέ περιφέρειες πού δέν ὑπάρχει μητσοτακική ἐκπροσώπησις. (Ὁ Στέλιος Πέτσας γιά παράδειγμα ὁ ὁποῖος θά προαχθεῖ σέ Ὑπουργό ἤ ἀναπληρωτή Ὑπουργό θά πολιτευθεῖ στό ὑπόλοιπο Ἀττικῆς, ἐνῶ ὁ Κυριάκος Πιερρακάκης θά πολιτευθεῖ στήν Α΄ Ἀθηνῶν.) Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, ὁ Πρωθυπουργός μελετᾶ ἕνα σχῆμα ἀναπληρωτῶν, καί ἀπό τήν δοσολογία τῆς ἐντάξεως Βουλευτῶν στήν Κυβέρνηση θά κριθεῖ ἄν θά ἀποτελέσει καί σχῆμα ἐκλογῶν. Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: Ὅπως προκύπτει ἀπό διαρροές τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ὁ κύριος Μητσοτάκης δέν δείχνει διατεθειμένος νά σεβασθεῖ ἐπιθυμίες καί βέτο κορυφαίων παραγόντων τῆς ΝΔ. Οἱ ἐπιθέσεις πού δέχθηκε ὁ Ὑπουργός Ἐπικρατείας Γιῶργος Γεραπετρίτης τό Σαββατοκύριακο ἐπειδή προειδοποίησε ὅτι ὁ Πρωθυπουργός δέν ὑπακούει σέ βέτο μᾶλλον ἐνίσχυσαν τήν ἀπόφασή του παρά τήν ἔκαμψαν. Μέ τά δεδομένα πού ἔχουμε ἕως αὐτήν τήν στιγμή στήν διάθεσή μας.

Κεντρικό θέμα