«Ἀμνησία» γιά τά Σεπτεμβριανά μή τυχόν θυμώσει ὁ Σουλτάνος!

Ἡ φλεγόμενη Σμύρνη

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀναβολή συνεδριάσεως τῆς Βουλῆς γιά τήν Μικρά Ἀσία

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Λαρίσης τῆς ΝΔ κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος εἶναι ἀπό τούς ἐλαχίστους στήν Ἐθνική μας Ἀντιπροσωπεία πού ἐπιμένει νά ὑπενθυμίζει κάθε χρόνο τέτοια ἐποχή πώς εἶναι ὑποχρέωσις τοῦ πολιτικοῦ κόσμου νά θυμᾶται τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἡ ὁποία ἀνεγνωρίσθη διακομματικά ἀπό τήν Βουλή τό 1998. Καί ἄν ἡ ἐπιχείρησις-μνήμη πρέπει νά λαμβάνει καί χαρακτῆρα εἰδικῆς συνεδριάσεως τῆς Ὁλομελείας, αὐτό δέν θά πρέπει νά παραλείπεται.

Δυστυχῶς αὐτή ἡ εἰδική συνεδρίασις γιά τά Σεπτεμβριανά, ἡ ὁποία συνηθίζετο νά διεξάγεται στό παρελθόν τέτοια ἐποχή, δέν πραγματοποιήθηκε οὔτε πέρυσι οὔτε ἐφέτος. Καί ἄς διαμαρτυρήθηκε μέ ἐπιστολή του στόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα ὁ βουλευτής. Ἀπό τό 2013, ἄλλωστε, ἐπί κυβερνήσεως ΝΔ, εἶχαν ἀρχίσει νά παρατηροῦνται κινήσεις μέ στόχο νά ἀτονήσει ἡ ἐθνική μνήμη. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὁ τότε Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Νταβούτογλου εἶχε ἀπαιτήσει ἀπό τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του νά μήν περιληφθοῦν οἱ ἐπέτειοι τῆς γενοκτονίας τῶν Μικρασιατῶν, τῶν Ποντίων καί τῶν Ἀρμενίων στίς πρόνοιες τῶν διατάξεων τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου! Αἴτημα πού δέν ἔγινε ἀποδεκτό τήν τελευταία στιγμή, ἐξ αἰτίας τῶν παρασκηνιακῶν ἀντιδράσεων βουλευτῶν τῆς ΝΔ, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ὁ Σάββας Ἀναστασιάδης, ὁ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, καί ἄλλοι.

Ὁ εὐαισθητοποιημένος ὡς γόνος προσφυγικῆς οἰκογενείας κ. Χαρακόπουλος ἑρμήνευσε προχθές μέ δήλωσή του τήν νέα αὐτή παράλειψη –γιά τά μάτια τοῦ κόσμου ἔγινε ἁπλή ἀναφορά στήν ἡμέρα ἀπό τόν Προεδρεύοντα τῆς συνεδριάσεως– μέ ἰδεολογικούς ὅρους. Νόμισε πώς ἡ Βουλή δέν συνεκλήθη σέ εἰδική συνεδρίαση γιά τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐπειδή κάποια ἰδεοληψία τῶν ὀπαδῶν τῆς «θεωρίας τοῦ συνωστισμοῦ» τήν ἐμπόδισε. Μακάρι νά ἦταν ἔτσι! Ὡστόσο φοβόμαστε πώς τά πράγματα εἶναι πολύ πιό σύνθετα. Ἡ ἀναβολή φαίνεται νά συνδέεται εὐθέως μέ τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων σέ σημεῖο τέτοιο, ὥστε νά μπορέσει στό μέλλον ἡ Ἑλλάς νά ρυμουλκήσει τήν Τουρκία ξανά στά νερά τῆς Δύσεως γιά λογαριασμό τῶν συμμάχων μας Ἀμερικανῶν.

Ἡ ἀπόφασις τῆς Κυβερνήσεως νά μήν συγκληθεῖ σέ συνεδρίαση ἡ Ὁλομέλεια γιά τά Σεπτεμβριανά λίγες μέρες μετά τίς ἀντίστοιχες προκλητικές ἐκδηλώσεις «μνήμης» στήν Τουρκία (θυμηθεῖτε τά ἀεροπλάνα πού πετοῦσαν ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στήν Σμύρνη στά ἐγκαίνια τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου), ἔχει ὡς στόχο ἕναν καί μόνον: νά ἠρεμήσει ὁ Σουλτάνος Ἐρντογάν στό Αἰγαῖο. Ὁ Σουλτάνος ὁ ὁποῖος κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας γιά τό δημοψήφισμα προκαλοῦσε συνεχῶς τούς Ἕλληνες καί τήν Ἑλλάδα μέ ἀναφορές τοῦ τύπου «σᾶς πετάξαμε στή θάλασσα στήν Σμύρνη τό 1922 καί ἄν χρειαστεῖ θά τό ξανακάνουμε!».

Δέν εἶναι βεβαίως ἡ μοναδική χειρονομία «καλῆς θελήσεως» πού τοῦ ἀπευθύνουμε! Ἡ «ἀμνησία» γιά τά Σεπτεμβριανά εἶναι ἕνα κομμάτι ἀπό τό πάζλ ἀλλά –δέν ἔχουμε αὐταπάτες– δέν εἶναι ὅλο τό πάζλ. Ἡ Ἀθήνα –ἐπιπρόσθετο στοιχεῖο γιά τήν ἀνάλυσή μας– εὐχαρίστησε τόν Σουλτάνο γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν δύο στρατιωτικῶν παραπέμποντας στίς ἑλληνικές καλένδες τίς τριμερεῖς συνδιασκέψεις Ἑλλάδος-Κύπρου-Αἰγύπτου καί Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραήλ πού ἦταν προγραμματισμένες νά διεξαχθοῦν στήν Ἀθήνα μέ ἀντικείμενο τήν ἐνέργεια, γιά ἀργότερα! Γιά τόν λόγο αὐτό ἔσπευσε στήν Ἀθήνα ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκος Ἀναστασιάδης τήν Τετάρτη, γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Κύπρος προχώρησε διμερῶς σέ ὑπογραφή συμφωνίας μέ τήν Αἴγυπτο γιά τήν κατασκευή ὑποθαλασσίου ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου.

Στόχος τῆς Κυβερνήσεως εἶναι (στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ) νά μήν εὑρίσκεται στό κάδρο τῆς κρίσεως πού θά ξεσπάσει τόν Ὀκτώβριο, ὅταν ὁ Ἐρντογάν θά ἐπιχειρήσει ἔνταση στήν Κυπριακή ΑΟΖ. Πρός τοῦτο, ἄλλωστε, ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας συναντᾶται ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο στήν Νέα Ὑόρκη γιά δεύτερη φορά (προηγήθηκαν καί οἱ Βρυξέλλες), μετά τήν ἀποτυχημένη ἐπίσκεψη Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα τόν Δεκέμβριο τοῦ 2017.

Οἱ λεονταρισμοί τοῦ Σουλτάνου στό χθεσινό Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τό ὁποῖο συνεκλήθη στήν Ἄγκυρα ὑπό τήν Προεδρία του, λαμβάνονται ἀσφαλῶς ὑπ’ ὄψιν, δεδομένης καί τῆς καταστάσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀλλά καί τῆς προεκλογικῆς συγκυρίας. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας ἀναφέρει, μεταξύ ἄλλων, καί τά ἑξῆς: «Στό Συμβούλιο παρεσχέθη ἐπίσης ἐνημέρωσις σχετικῶς μέ τίς ἐξελίξεις στό Αἰγαῖο καί τήν ἀνατολική Μεσόγειο, καί στό θέμα αὐτό τό Συμβούλιο ἐπανέλαβε τήν ἀποφασιστικότητά του νά προστατεύσει μέ ὅλους τούς δυνατούς τρόπους τά δικαιώματα καί συμφέροντα τῆς χώρας μας ἐναντίον πρωτοβουλιῶν πού ἔχουν στόχο τά ὀφέλη τῶν Τ/Κ καί τῆς Τουρκίας».

Τούτων δοθέντων μόνον ἀκατανόητη ἤ δυσερμήνευτη δέν εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς Κυβερνήσεως νά ἀρνηθεῖ τήν σύγκληση τῆς Ὁλομελείας τῆς Βουλῆς γιά τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Εἶναι ὁ …κατευνασμός, κ. Χαρακόπουλε! Ὄχι ὁ «συνωστισμός». Ὁ κατευνασμός!

Κεντρικό θέμα