«Ἀκυρώσατε τά πεδία βολῆς τοῦ Ναυτικοῦ Κερδίζουν ἐθνική κυριαρχία οἱ Ἕλληνες!»

Τό ἀπαράδεκτο αἴτημα τῶν Τούρκων στό ΝΑΤΟ: Νά ἀπεμπολήσουμε τά 12 μίλια στήν θάλασσα καί νά μειώσουμε τόν ἐναέριο χῶρο στά 8

ΣΥΜΦΩΝΩΣ μέ τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ καί βάσει τῶν διαθεσίμων στοιχείων τῆς Ὑδρογραφικῆς μας Ὑπηρεσίας, οἱ Ἔνοπλές μας Δυνάμεις δεσμεύουν μέ navtex σέ μόνιμη βάση ἐτησίως ὁρισμένες θαλάσσιες περιοχές τῆς ἐπικρατείας γιά τήν διεξαγωγή ἀσκήσεων ἀπό ἀέρος καί ἀπό θαλάσσης. Τά λεγόμενα «πεδία βολῆς». Οἱ περιοχές πού δεσμεύονται σέ μόνιμη βάση εἶναι στό Αἰγαῖο Πέλαγος (στήν Ἄνδρο), στό Κρητικό πέλαγος (βορείως τῆς Κρήτης, στό Μάλεμε), νοτιανατολικῶς τῆς Κρήτης (μεταξύ Καρπάθου, Κάσου καί Καστελλορίζου), στό Μυρτῶο Πέλαγος (θέσις Καράβια) καί ἀλλοῦ. Γιά νά πραγματοποιηθοῦν ἀσκήσεις μέ πραγματικά πυρά καί μέ παρακολούθηση ἀπό ἀέρος, τό Πολεμικό μας Ναυτικό δεσμεύει συνήθως στίς συγκεκριμένες περιοχές ἐθνικά χωρικά ὕδατα ἀλλά καί διεθνῆ ὕδατα καθώς τό βεληνεκές τῶν βολῶν μέ πυραυλικά ἤ ἄλλα συστήματα ξεπερνᾶ κατά πολύ τά 6 ναυτικά μίλια καί φθάνει πολλές φορές ἕως καί τά 12 μίλια, ὅπου μονομερῶς ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά ἐπεκτείνει, ὀψέποτε τό κρίνει, τά χωρικά ὕδατά της μέ βάση τό διεθνές δίκαιο.

Ἡ μονιμότης τῶν ἑλληνικῶν πεδίων βολῆς ἐνοχλεῖ τούς Τούρκους. Θεωροῦν ὅτι ἡ σταθερή ἔκδοσις navtex μέ τίς ὁποῖες ἡ Ἑλλάς δεσμεύει διεθνῆ ὕδατα γιά τήν πραγματοποίηση τῶν ἀσκήσεων τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ ἤ καί Διακλαδικῶν ἀσκήσεων πέραν τῶν ἕξι μιλίων «γεννᾶ» δικαιώματα κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος στίς περιοχές αὐτές, στά ὅρια τῶν 12 μιλίων. Γιά αὐτό καί σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», κατά τήν ἔναρξη τοῦ δευτέρου γύρου τοῦ διαλόγου τῶν δῆθεν τεχνικῶν συζητήσεων ἐντός τοῦ ΝΑΤΟ γιά τήν δημιουργία τοῦ μηχανισμοῦ ἀποτροπῆς κρίσεων, οἱ Τοῦρκοι ἤγειραν τήν περασμένη Παρασκευή τό θέμα.

Ζητοῦν ἀκύρωση τῶν μονίμων πεδίων βολῆς τῶν Ἑλλήνων Ἐνόπλων Δυνάμεων στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο. Ἡ ἀντιπροσωπία τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ δέν αἰφνιδιάστηκε ἀπό τήν τουρκική πρωτοβουλία ἡ ὁποία εἶχε προφανῶς τήν κάλυψη τοῦ «ἀθώου» Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ.

Οἱ Τοῦρκοι ἀμφισβητοῦν διαρκῶς ἐμπράκτως τήν μονιμότητα τῶν ἑλληνικῶν πεδίων βολῆς ἀκόμη καί ἄν αὐτά εὑρίσκονται μιά ἀνάσα ἀπό τήν Ἀθήνα. Τό 2015 τουρκικό σκάφος εἶχε εἰσέλθει παρανόμως στό πεδίο βολῆς Ἄνδρου καί ἀπεμακρύνθη χάρις εἰς τήν ἀποφασιστικότητα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Γιά αὐτό καί οἱ Ἕλληνες ναύαρχοι στό ΝΑΤΟ ἀπήντησαν καταλλήλως παγώνοντας τούς Τούρκους οἱ ὁποῖοι ἐλλείψει ἐπαρκοῦς ἐναερίου χώρου ἀδυνατοῦν νά ἀποκτήσουν μόνιμο πεδίο βολῆς. Ὅπως ὅμως ἀπεδείχθη ἀπό τήν συνολική στάση τους ἐνώπιον τῆς τεχνικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΑΤΟ, στόχος δέν εἶναι ἡ δημιουργία μηχανισμοῦ ἀποτροπῶν. Ἀλλά στόχοι τους εἶναι πρῶτον ἡ ἔμμεσος ἀποστρατιωτικοποίησις τῆς περιοχῆς καί δεύτερον ἡ διά τοῦ τεχνικοῦ διαλόγου ἀμφισβήτησις παγίων δικαιωμάτων κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος στήν περιοχή. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τό ἔγγραφο ἕξι σελίδων πού παρουσίασε ἀρχικῶς ὁ Στόλτενμπεργκ γιά τά ζητήματα τοῦ ἐναερίου χώρου τό ὁποῖο σύμφωνα μέ ἑλληνικές ἀνώτατες στρατιωτικές πηγές περιεῖχε «τρελλά πράγματα». Ὅπως τό νά ἐνημερώνει ἡ Πολεμική μας Ἀεροπορία τήν Τουρκική Ἀεροπορία τό… πότε θά πετᾶ στόν ἐθνικό ἐναέριο χῶρο, στά πόσα μίλια (6 ἤ τά 10), σέ πόσα ζεύγη, σέ ζῶνες πτήσεων κ.λπ. Ἀερομαχίες μέ συμφωνημένα ραντεβού στό μέσον τῆς διαδρομῆς δηλαδή! Καί αὐτή ἡ ἀπόπειρα ἐντάσσεται σέ αὐτούς τούς δύο στόχους: τῆς ἔμμεσης ἀποστρατιωτικοποιήσεως διά τῆς πλαγίας καί στόν ἀέρα, ὡς …«Μέτρο Οἰκοδομήσεως Ἐμπιστοσύνης». Τῆς ἐγέρσεως τοῦ ζητήματος τοῦ εὔρους τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου πρός τήν κατεύθυνση τῆς μειώσεως ἄν τό αἴτημα ἦταν οἱ «ἀερομαχίες» καί μάλιστα ἄοπλες νά διεξάγονται στά 8 μίλια. Καί αὐτά τά αἰτήματα «γειώθηκαν» εὐτυχῶς ἀπό τούς Ἕλληνες ἐπιτελεῖς. ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου καί μέ τίς ὁδηγίες τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου (καί τῶν ἀρχηγῶν Ναυτικοῦ Στέλιου Πετράκη καί Ἀεροπορίας Γ. Μπλιούμη) οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί πού μετέχουν στόν διάλογο ἀπέρριψαν τά τουρκικά καί τά Νατοϊκά αἰτήματα.

Στό μέχρι ὥρας κείμενο καταγράφεται ἀορίστως ἡ δέσμευσις τῶν δύο πλευρῶν «νά ἀποφεύγουν τίς ἐντάσεις συμμορφούμενες πρός τό Διεθνές Δίκαιο.» Ὡστόσο ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τά πράγματα ξεκαθαρίζουν: τήν ὥρα πού οἱ διπλωμάτες μας θά πιέζονται στό πλαίσιο τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν νά συζητήσουν θέματα κυριαρχίας νήσων γιά νά προχωρήσει ἡ συζήτησις γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπῖδος, οἱ στρατιωτικοί μας θά πιέζονται στόν τεχνικό διάλογο τοῦ ΝΑΤΟ νά διαπραγματευθοῦν διά τῆς πλαγίας τήν ἀκύρωση τῆς ἐπεκτάσεως τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια ἀκόμη καί σέ νησιά πλησίον τῆς ἐνδοχώρας καθώς καί νά ἀποδεχθοῦν de facto τήν μείωση τοῦ ἐναερίου χώρου στά 8 μίλια. Γιά νά ἀνοίξει ὁ δρόμος στούς πολιτικούς.

Βάσει τῆς πληροφορήσεως πού ἔχουμε, οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις δέν πρόκειται νά συνηγορήσουν σέ κάτι τέτοιο ἐντός τοῦ ΝΑΤΟ. Ἐκφεύγει τῶν ἁρμοδιοτήτων τους. Θά ὑποστηρίζουν μέ σθένος τίς πάγιες ἐθνικές θέσεις. Σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Κεντρικό θέμα