Ἀγωγή τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου κατά πολιτῶν πού μπλοκάρουν τό Μετρό Θεσσαλονίκης

Στόν «ἀέρα» τό ἔργο ἐάν δέν ὑπάρξει λύσις ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 2022

«ΕΦΙΑΛΤΗΣ» τείνουν νά ἐξελιχθοῦν γιά τήν Κυβέρνηση, τούς φορεῖς τῆς Θεσσαλονίκης ἀλλά κυρίως γιά τούς χιλιάδες κατοίκους τῆς πόλεως οἱ ἀπανωτές προσφυγές μιᾶς συγκεκριμένης ὁμάδος πολιτῶν πού ζητοῦν νά σταματήσει ἡ ἀπόσπασις τῶν βυζαντινῶν ἀρχαιοτήτων ἀπό τούς ὑπό κατασκευήν σταθμούς τοῦ Μετρό. Πίσω ἀπό τήν δικαστική διαμάχη κρύβονται ἄτομα πού πρόσκεινται σέ κορυφαῖο παράγοντα τῆς αὐτοδιοικήσεως, ὁ ὁποῖος οὔτε λίγο οὔτε πολύ ἔχει υἱοθετήσει τήν ἄποψη, ὅτι ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν ἀρχαιοτήτων εἶναι καταστροφή ἀνάλογη μέ ἐκείνη τοῦ Μοροζίνι στήν Ἀκρόπολη τό 1687! Ὡστόσο ἡ Ἀττικό Μετρό ἐμφανίζεται ἕτοιμη νά ἀντιδράσει δυναμικά. Ἀναμένεται νά ἀσκήσει ἀγωγές καί νά ζητήσει ἀποζημιώσεις ἀπό τούς περίπου 300 πολῖτες πού προσφεύγουν διαρκῶς κατά τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων πού σχετίζονται μέ τίς ἀποσπάσεις τῶν ἀρχαιοτήτων.

Τό περασμένο Σάββατο ἔγινε στό Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό παρουσίᾳ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ καί τοῦ ὑφυπουργοῦ γιά θέματα Ὑποδομῶν Κώστα Καραγιάννη. Ἐκεῖ ἐξητάσθη ἐνδελεχῶς τό τεράστιο πρόβλημα ὡς πρός τήν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου πνοῆς γιά τήν Θεσσαλονίκη πού ἔχουν προκαλέσει οἱ προσφυγές γιά τήν ἀπόσπαση ἀρχαιοτήτων ἀπό τούς σταθμούς τοῦ Μετρό τῆς πόλεως. Οἱ προσφυγές ἔχουν καθυστερήσει τό ἔργο πού δικαίως χαρακτηρίζεται «Γιοφύρι τῆς Ἄρτας», ἀφοῦ ὁ σταθμός τοῦ «Βενιζέλου» αἰσίως κλείνει 15 χρόνια ἀπό τότε πού ξεκίνησε νά κατασκευάζεται! Βεβαίως τό παιγνίδι τῆς γάτας μέ τό ποντίκι πού παίζουν κάποιοι στήν Θεσσαλονίκη, ἔχει πολύ μεγάλο οἰκονομικό ἀντίκτυπο γιά τίς ἑταιρεῖες πού συμμετέχουν στήν κοινοπραξία. Ἀναπόφευκτα οἱ ἐν λόγῳ ἑταιρεῖες ἔχουν προσφύγει στήν διαιτησία –τό προβλέπει ἡ σχετική νομοθεσία– γιά διαφυγόντα κέρδη ἀπό τίς καθυστερήσεις στήν ἐκτέλεση τῶν ἔργων. Τό δέ κόστος γιά τό ἑλληνικό Δημόσιο ἀπό τήν διαιτησία ἐκτιμᾶται ὅτι ἀγγίζει τά 170 ἑκατ. εὐρώ. Γιά νά γίνει ἀντιληπτό τό μέγεθος τῆς ζημίας, μέ τά χρήματα αὐτά θά μποροῦσε νά κατασκευασθεῖ στήν πόλη τό καλύτερο καί πιό σύγχρονο ἀρχαιολογικό μουσεῖο τῆς χώρας, ἀρκεῖ νά ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι τό Μουσεῖο Ἀκροπόλεως στοίχισε περίπου 120 ἑκατ. εὐρώ.

Ὁ κ. Καραμανλῆς ἐνημέρωσε τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὅτι ἐάν δέν ὑπάρξει λύσις ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 2022, τότε τινάζεται στόν ἀέρα ὅλο τό χρονοδιάγραμμα τῆς παραδόσεως τοῦ Μετρό πού ἔχει ὁρισθεῖ γιά τά τέλη τοῦ 2023. Ὑπάρχουν προσφυγές πού θά ἐκδικασθοῦν τόν ἑπόμενο μῆνα καί ἄλλες στό νέον ἔτος. Σέ κάθε περίπτωση ἔχει προηγηθεῖ ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας πού ἐπιτρέπει τήν ἀπόσπαση καί ἐπανατοποθέτηση τῶν ἀρχαίων ἀντικειμένων στούς σταθμούς «Βενιζέλος» καί «Ἁγία Σοφία». Εἰδικά στόν τελευταῖο, ἕνα λουτρό τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος ἔχει ξεκινήσει νά τοποθετεῖται ἀκριβῶς ἐκεῖ ὅπου ἔγιναν οἱ πρῶτες ἀνασκαφές. Οἱ προσφεύγοντες, στήν πλειονότητά τους κάτοικοι τῆς Θεσσαλονίκης, ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἔργων «προσβάλει τήν προσωπικότητά τους»! Προφανῶς εἶναι ἀπό τά πιό ἐξεζητημένα ἐπιχειρήματα πού μπορεῖ νά προβάλει κάποιος γιά νά σταματήσει τήν ἐπιβεβλημένη ἀνάπτυξη μιᾶς πόλεως. Ἡ μία προσφυγή φέρνει τήν ἄλλη, οἱ καθυστερήσεις στά δικαστήρια ἐπιτείνουν τό πρόβλημα καί ὅσοι πραγματικά ἀγωνιοῦν γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου παραμένουν «ὅμηροι» τῆς ὁμάδος τοῦ κορυφαίου αὐτοδιοικητικοῦ. Εἶναι ἄγνωστο πῶς θά ἀντιδράσουν βλέποντας ὅτι τό ἑλληνικό Δημόσιο στρέφεται νομικῶς ἐναντίον τους, ἐκμεταλλευόμενο τά ὅπλα πού τοῦ παρέχει ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη. Ὁ Πρωθυπουργός ἐδεσμεύθη στήν ἐφετινή ΔΕΘ, ὅτι τό ἔργο θά παραδοθεῖ πάσῃ θυσίᾳ τό 2023. «Παρά τίς λυσσαλέες ἀντιδράσεις δέν ἀλλάζουμε τίς δεσμεύσεις πού ἀναλάβαμε» ἔχει διαμηνύσει ὁ κ. Καραμανλῆς.

Κεντρικό θέμα