Ἀφαιρεῖται τό δικαίωμα ψήφου γιά τά μέλη τῆς 17Ν καί τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς

Ἀναθεωρεῖται τό ΠΔ 26/2012 – Τρομοκρατία, ναρκωτικά, πορνογραφία, ὑπεξαιρέσεις, ληστεῖες στεροῦν τό ἐκλογικό δικαίωμα

ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ τῆς ἐκλογικῆς καί ποινικῆς νομοθεσίας προσανατολίζεται ἡ Κυβέρνησις μετά τό πέρας τῆς δίκης τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς», ὥστε νά διασφαλίσει ὅτι διά τῆς στερήσεως τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγειν –τό ὁποῖο ἐπιτρέπει ὁ ἀναμορφωμένος ποινικός κῶδιξ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ 2019– θά ἀποτρέψει τυχόν κάθοδο καταδικασμένων μελῶν ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως σέ ἐθνικές ἐκλογές. Τό ἐνδιαφέρον ὅμως ἐπί τοῦ συγκεκριμένου εἶναι ὅτι ὁ ἁρμόδιος ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν Θεόδωρος Λιβάνιος ἐξετάζει σοβαρά, ἀφορμῆς δοθείσης, ὅλα τά κωλύματα ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος πού θά περιληφθοῦν στό νέο ἀναθεωρημένο Προεδρικό Διάταγμα. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία» μεταξύ αὐτῶν θά περιλαμβάνονται:

– ἡ συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση

– ἡ συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση πού διακινεῖ ναρκωτικά

–ἡ συμμετοχή σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

–ἡ συμμετοχή σέ ἀπόπειρα πραξικοπήματος

–ἡ διάπραξις ληστείας

– ἡ άσκησις βίας κατά τά ὁριζόμενα στόν Ποινικό Κώδικα ἀδικήματα

– ἡ διάπραξις ὑπεξαιρέσεως ἀπό δημοσίους λειτουργούς κ.ἄ.

– ἡ διάπραξις τοῦ ἀδικήματος πορνογραφίας ἀνηλίκων.

Ἡ ποινή στερήσεως ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος δέν θά εἶναι ἑνιαία ἀλλά θά ποικίλλει. Γιά ἄλλα ἀδικήματα θά ἐπιβάλλεται ποινή στερήσεως δύο ἐτῶν (ὑπεξαίρεσις λ.χ.) γιά ἄλλα τρία, γιά ἄλλα πέντε, γιά ἄλλα ἑπτά καί γιά ἄλλα δέκα (τρομοκρατία, ἐγκληματική ὀργάνωσις). Πρόκειται ἀναμφιβόλως γιά τολμηρή πολιτική ἀπόφαση ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς συνέπεια νά στερηθοῦν τά δικαιώματά τους καταδικασμένα μέλη τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων ὅπως ἡ 17Ν ἀλλά καί ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων ὅπως ἡ Χρυσή Αὐγή. Στήν Κυβέρνηση ἄλλως τε ψιθυρίζεται ἐντόνως ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τήν στέρηση τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων γιά νά μποροῦν νά ψηφίσουν ξανά σέ ἐκλογές μέλη τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων. Προβληματισμός ὑπάρχει στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά τό ἐάν εἶναι νομικῶς δυνατόν νά νομοθετηθεῖ ὅτι ὁ Ἄρειος Πάγος μπορεῖ νά θέσει κόμμα ἐκτός νόμου. Ὁ προβληματισμός ὑπάρχει γιά τήν περίπτωση πού ἡγέτης κάποιου μικροῦ κόμματος ὅπως λόγου χάρη τοῦ κόμματος «Δημιουργία Ξανά» ἀξιοποιήσει τυχόν νέα διάταξη, προσφύγει στόν Ἄρειο Πάγο, καταθέσει τό καταστατικό τοῦ ΚΚΕ ἤ ἄλλου κόμματος καί ζητήσει νά τεθεῖ αὐτό… ἐκτός νόμου. Γεγονός πού θά δημιουργήσει ἀπίστευτες πολιτικές περιπλοκές.

Γι’ αὐτό τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν εἶναι ἄκρως σκεπτικό ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ θέματος νά τίθεται κόμμα ὁλόκληρο ἐκτός νόμου μέ βάση τό καταστατικό του καί θά ἀναμένει τό πόρισμα τῆς νομοπαρασκευαστικῆς ἐπιτροπῆς πού ἔχει συσταθεῖ στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης καί συγκροτεῖται ἀπό διακεκριμένους ποινικολόγους. Ἡ τάσις εἶναι πάντως νά ἀποφευχθεῖ αὐτό τό ἐνδεχόμενο καί νά ἀναζητηθεῖ ἄλλη ὁδός προκειμένου νά μήν ἀνακηρύσσει ὁ Ἄρειος Πάγος ἐξτρεμιστικά κόμματα. Μεγάλη σημασία πρός αὐτό ἔχει ἡ εξειδίκευσις τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ Συντάγματος. Ἐνδεχομένως ὁ νομοθέτης νά ἑστιάσει ἀτομικῶς στό ἄν τά μέλη κόμματος πού ἐπιθυμεῖ νά ἀνακηρυχθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο γιά νά συμμετάσχει στίς ἐκλογές πληροῦν μέ τήν δράση τους καί τόν βίο τους τό συνταγματικό κριτήριο: Ἐάν ἐργάζονται γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἀνάλογη νομοθετική πρωτοβουλία γιά τήν τροποποίηση τοῦ κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς ὥστε νά μήν διορίζονται σέ αὐτήν καί νά ἔχουν πάγιο κώλυμα διορισμοῦ μέλη ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων, ἀναλαμβάνει ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας ὁσονούπω, μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση τῆς καταδικασθείσης μέ ἀναστολή γιά συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση Ἑλένης Ζαρούλια. Ἐνῶ προωτοβουλίες γιά τήν ἀναμόρφωση τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος πρός τήν κατεύθυνση τῆς στερήσεως δικαιωμάτων σέ ἐγκληματίες ἀνεκοίνωσε χθές καί ὁ ὙπουργόςΔικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Κεντρικό θέμα