Αὐξήσεις στά φάρμακα ἀνεκοίνωσε ὁ κ. Πλεύρης

Σάν προστάτης τῶν πολυεθνικῶν ἐνεφανίσθη, λέγοντας ὅτι τά «φθηνά» σκευάσματα θά ἀποσυρθοῦν λόγῳ χαμηλῆς τιμῆς

ΥΠΑΡΧΕΙ ἐπάρκεια φαρμάκων, ὄχι πρωτοτύπων, ἀλλά γενοσήμων, ὑπεστήριξε χθές ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης σέ ἔκτακτη ἐνημέρωση μέ ἀφορμή τό πρόβλημα μέ τίς ἐλλείψεις στά ράφια τῶν φαρμακείων. Αὐτήν τήν φορά ἐπέλεξε νά μήν ἐπιρρίψει τήν εὐθύνη σέ ἰατρούς καί γονεῖς ἀλλά στήν κρίση διεθνῶς, πού ἀναγκάζει τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας νά προβεῖ σέ αὐξήσεις τιμῶν. Ἀφοῦ ἔσπευσε νά στείλει τό μήνυμα, ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν ἐκβιάζεται καί δέν θά προχωρήσει σέ αὐξήσεις τιμῶν φαρμάκων ὁριζοντίως, ἀνεκοίνωσε ὅτι τά φθηνά σκευάσματα θά πωλοῦνται πιό ἀκριβά, συγκεκριμένα θά ὑπάρξει «διόρθωσις». «Αὐτό πού ἔχει ἀποφασιστεῖ ἀπό τό καλοκαίρι καί εἶναι ἀποσυνδεδεμένο ἀπό τήν ἔλλειψη φαρμάκων, εἶναι ὅτι πολύ φθηνά φάρμακα τοῦ 1, 2, 3 εὐρώ τά ὁποῖα κοστολογικά εἶναι ἀσύμφορα καί κινδυνεύουν νά ἀποσυρθοῦν, μέ ἀποτέλεσμα ὁ πολίτης νά πάει σέ ὑποκατάσταση καί νά πάρει θεραπεῖες 60-70 εὐρώ, θά ὑπάρξει διόρθωση τιμῶν, τήν ὁποία δέν ἐπωμίζεται ὁ πολίτης καί ὁ ἀσφαλισμένος, γιατί ὡς γενόσημα φάρμακα ἀφοροῦν φάρμακα στά ὁποῖα δέν ἔχουν συμμετοχή.»

Ἔφερε ὡς παράδειγμα τό γενόσημο τοῦ Amoxil πού παράγει ἑλληνική ἑταιρεία καί κοστίζει 2,20 εὐρώ καί ἔχει κόστος παραγωγῆς 2 εὐρώ. «Προφανῶς ἐκεῖ χρειάζεται νά γίνει 20 ἤ 30 λεπτά πού στό σύνολό της σχεδόν τήν ἐπωμίζεται ὁ ΕΟΠΥΥ» ἀνέφερε ὁ ὑπουργός. Τό μεγαλύτερο πρόβλημα ἐντοπίζεται κυρίως σέ ἀντιπυρετικά, ἀντιβιοτικά καί φάρμακα πού σχετίζονται μέ τούς πνεύμονες ὅπως εἰσπνεόμενα καί σιρόπια, ἀλλά καί ἀρκετά παιδιατρικά φάρμακα. Καθησύχασε τούς γονεῖς λέγοντας ὅτι οἱ ἐλλείψεις στά παιδιατρικά φάρμακα μποροῦν νά καλυφθοῦν ἀπό τά γενόσημα μέ τήν ἴδια θεραπευτική ἀξία. Χωρίς νά προχωρήσει σέ λεπτομέρειες, ἀνέφερε ὅτι θά ἀρχίσει νά φαίνεται ἡ ἀποκλιμάκωσις στίς ἐλλείψεις μετά τίς Ἑορτές. «Ἡ ταλαιπωρία δέν θά εἶναι μακρά ἀπό τίς ἐλλείψεις φαρμάκων καί δέν θά ἐπιβαρύνει οἰκονομικά τούς πολῖτες» ὑπεσχέθη ὁ κ. Πλεύρης.

Ἀλλά ἡ χώρα μας, κατά τόν ὑπουργό, εἶναι τυχερή σέ σχέση μέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες, διότι ὑπάρχει ἐγχώρια φαρμακοβιομηχανία παραγωγῆς φαρμάκων μέ ἀποτέλεσμα νά παράγονται τά γενόσημα τῶν πρωτοτύπων φαρμάκων πού ὑπάρχουν σέ ἔλλειψη. Ὁ ὑπουργός Ὑγείας ἐξήγησε ὅτι τούς τελευταίους μῆνες καταγράφεται αὔξησις τῆς τάξεως τοῦ 25% ἕως 40% στήν κατανάλωση κυρίως εἰσπνεόμενων φαρμάκων καί ἐκείνων πού καταπολεμοῦν τίς λοιμώξεις. Ἀλλά ἡ Κυβέρνησις, κατά τά λεγόμενά του, εἶχε ἀπό τό καλοκαίρι λάβει μέτρα, ὥστε νά μήν ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν ἐπάρκεια φαρμάκων στήν ἑλληνική ἀγορά καί στά νοσοκομεῖα! «Βάλαμε πλαφόν clawback καί γιά τόν λόγο αὐτό δέν ἔχουμε πρόβλημα στά νοσοκομεῖα. Τά μέτρα αὐτά πού δέν στηρίχθηκαν ἀπό τήν ἀντιπολίτευση ἐξασφάλισαν οὐσιαστικά τήν τροφοδοσία τῶν νοσοκομείων» δήλωσε χαρακτηριστικά ὁ ὑπουργός. Στήν δέσμη μέτρων πού ἔχει λάβει τό Ὑπουργεῖο εἶναι ὁ ἔλεγχος στίς φαρμακοβιομηχανίες γιά τό κατά πόσον διατηροῦν ἀποθέματα καί προμηθεύουν ὁμαλά τήν ἀγορά, ἡ συνεχής ἐνημέρωσις ἀπό τόν ΕΦΕΤ γιά τό ποιά γενόσημα μπορεῖ νά βρεῖ ὁ πολίτης στά φαρμακεῖα, ἐνῶ θά ἐνημερώνονται καί οἱ ἰατροί, ὥστε τά συνταγογραφούμενα σκευάσματα πού εἶναι σέ ἔλλειψη νά συνταγογραφοῦνται μόνον ἠλεκτρονικῶς.

Ὁ ὑπουργός Ὑγείας ὅμως, πέρα ἀπό τήν ἀνεπάρκεια στά ζητήματα τῆς ἁρμοδιότητός του, ἐπέδειξε καί ἄγνοια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Θέλοντας νά ἐπικρίνει τόν ΣΥΡΙΖΑ ἀνέφερε ὅτι «ἡ πιό σκανδαλώδη αὔξηση» στίς τιμές τῶν φαρμάκων ἔγινε ἐπί τῶν ἡμερῶν του. Είνα ἀνεπίτρεπτο σέ ὑπουργό νά κάνει τέτοια λάθη.

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΕΟΦ Χρῆστος Φιλίππου ἐπεχείρησε καί αὐτός νά καθησυχάσει τήν ἑλληνική κοινωνία, ἄν καί σχεδόν ὅπως εἶπε ἤδη διεξάγεται σαφάρι κυνηγιοῦ γιά νά βρεθοῦν παιδιατρικά φάρμακα. Ἐπέρριψε μέρος τῆς εὐθύνης στούς Ἕλληνες πού δέν τηροῦν τά μέτρα προστασίας καί δέν φορᾶνε μάσκα μέ συνέπεια νά ἔχουν αὐξηθεῖ οἱ λοιμώξεις. Ἐπίσης εὐθύνονται καί τά Χριστούγεννα, γιατί οἱ φαρμακαποθῆκες ὑπολειτούργησαν καί ἡ προμήθεια τῆς ἀγορᾶς εἶναι περιορισμένη, καί οἱ πολῖτες βγῆκαν γιά νά διασκεδάσουν. Χαρακτήρισε «ἄδικη τήν φασαρία» γιά τά παιδιατρικά σιρόπια, γιατί ἐφέτος καταγράφεται αὔξησις κατά 34% τῆς ζητήσεως.

Τά προβλήματα θά ἀρχίσουν νά ἐπιλύονται ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέρα ἤ τό πολύ σέ ἕνα δεκαήμερο, συνέχισε ὁ κ. Φιλίππου. Τά δέ εἰσπνεόμενα ἔχουν εἰσαχθεῖ στήν Ἑλλάδα καί σταδιακῶς θά διατεθοῦν στήν ἑλληνική ἀγορά. Οἱ κ. Πλεύρης καί Φιλίππου ἀναμένουν νά εἶναι διαχειρίσιμη ἡ κατάστασις στά τέλη Ἰανουαρίου καί δέν ἀνησυχοῦν ἀπό τήν ἔξαρση κρουσμάτων πού προβλέπουν οἱ λοιμωξιολόγοι. Τό πρόβλημα ἐντοπίζεται μόνο σέ ἐπώνυμες ἀντιβιώσεις, κατέληξε ὁ κ. Πλεύρης.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης δήλωσε ὅτι ὤφειλε ἡ Κυβέρνησις νά ἦταν καλύτερα προετοιμασμένη, ἰδιαίτερα γιά τά φάρμακα πού σχετίζονται μέ τίς λοιμώξεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ, οἱ ὁποῖες εἶναι γνωστό ὅτι σημειώνουν ἔξαρση κατά τήν χειμερινή περίοδο, καί εἶχε ἔγκαιρα ἐπισημανθεῖ ὁ κίνδυνος ἀπό τούς εἰδικούς. Ὁ ὑπουργός Ὑγείας ἦταν ἐδῶ καί καιρό ἐνήμερος γιά τό θέμα τῶν «παράλληλων» ἐξαγωγῶν φαρμάκων, λόγῳ τῆς χαμηλῆς τιμῆς τους, μέ τό πρόβλημα νά παρατηρεῖται καί σέ ἄλλες χῶρες καί δέν ἔκανε ἀπολύτως τίποτε, ἐπεσήμανε ὁ κ. Κατρίνης.

Κεντρικό θέμα