Αὐξήσεις ἕως 70% στό ρεῦμα τόν Ἰούνιο!

Ἡ ἔκρηξις τιμῶν στό Χρηματιστήριο Ἐνεργείας ὠθεῖ τίς ἑταιρεῖες ἐμπορίας νά μεταφέρουν στούς καταναλωτές τήν ἄνοδό τους ἀπό τήν χονδρεμπορική στήν λιανική στά πράσινα τιμολόγια – Κατά 12% θά ἀνεβάσει τά τιμολόγια ἡ ΔΕΗ – Ὁ καύσων θά γονατίσει νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις – Σιωπή ἀπό τήν Κυβέρνηση

ΑΥΞΗΣΕΙΣ φωτιά ἀπό 12% ἕως καί 70% ἔφερε ὁ Ἰούνιος στά πράσινα τιμολόγια ρεύματος λόγῳ τῆς ἀνόδου κατά 35% τοῦ χονδρεμπορικοῦ κόστους τῆς ἐνεργείας, δίδοντας τέλος σέ μιά περίοδο μειώσεως τῶν τιμῶν. Ὅλοι οἱ πάροχοι προχώρησαν σέ ἀνατιμήσεις ἀδυνατῶντας νά ἀπορροφήσουν τίς ὑψηλές τιμές πού διεμορφώθησαν τόν Μάιο στό Χρηματιστήριο Ἐνεργείας. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι γιά ἀρκετούς παρόχους οἱ χρεώσεις τους γιά τόν μῆνα πού διανύουμε εἶναι οἱ μεγαλύτερες ἀπό τότε πού κυκλοφόρησαν τά πράσινα τιμολόγια.

Ἡ χαμηλότερη τιμή προέρχεται ἀπό τήν ΔΕΗ, μέ τό «πράσινο» τιμολόγιό της νά διαμορφώνεται στά 11,898 λεπτά ἀνά kWh. Ἡ ΔΕΗ –συγκριτικῶς πρός τούς ἰδιῶτες παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας– ἔκαμε τήν μικρότερη αὔξηση στό πράσινο τιμολόγιο γιά τούς οἰκιακούς καταναλωτές. Καί αὐτό, καθώς χορήγησε μεγαλύτερη ἔκπτωση 38% ἔναντι τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά ψαλιδίσει τίς μεγάλες ἀνατιμήσεις τῆς χονδρεμπορικῆς ἀγορᾶς. Ἡ ΔΕΗ προχώρησε σέ αὐτήν τήν κίνηση λόγῳ καί τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν πελατῶν πού διαθέτει ἀλλά καί τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν καί δυνατοτήτων πού ἔχει ἔναντι τῶν ἰδιωτῶν παρόχων ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας.

Ἡ ὑψηλότερη χρέωσις διαμορφώνεται στά 17,984 λεπτά ἀνά kWh. Συγκριτικά, τόν Μάιο οἱ τιμές ἐκυμάνθησαν μεταξύ 9,5 καί 10,96 λεπτῶν ἀνά κιλοβατώρα. Ἑπομένως, ἀκόμη καί τό πιό ἀνταγωνιστικό τιμολόγιο τόν Ἰούνιο εἶναι ἀκριβότερο ἀπό τό πιό ἀκριβό τοῦ Μαΐου. Εἰδικώτερα, γιά τόν Ἰούνιο ἡ ΔΕΗ ἀνεκοίνωσε πώς στό πράσινο τιμολόγιό της (Γ1) ἡ χρέωσις ἡμέρας εἶναι 11,898 λεπτά τοῦ εὐρώ ἀνά κιλοβατώρα, γιά μηνιαῖες καταναλώσεις ἕως 500 κιλοβατῶρες. Ἡ ἑταιρεία παρέχει τόν ἑπόμενο μῆνα τήν μεγαλύτερη ἔκπτωση (38%) πού ἔχει δώσει ἕως τώρα, μέ συνέπεια νά ἀπορροφᾶ μεγάλο μέρος τοῦ ἅλματος πού σημείωσε ἡ χονδρεμπορική.

Ἡ τιμή τοῦ Ἰουνίου εἶναι ηὐξημένη κατά 12% σέ σχέση μέ τόν Μάιο (10,656 λεπτά ἀνά κιλοβατώρα.) Γιά τά νοικοκυριά μέ καταναλώσεις πού θά ξεπεράσουν αὐτό τό ὅριο, ἡ χρέωσις εἶναι 12,642 λεπτά ἀνά κιλοβατώρα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ χρέωσις τόν Μάιο ἦταν 11,736 λεπτά ἀνά κιλοβατώρα.

Ἐπίσης, γιά τούς πελάτες τῆς ΔΕΗ πού ἔχουν νυκτερινό τιμολόγιο (Γ1Ν), ἡ χρέωσις νύχτας εἶναι 9,976 λεπτά ἀνά kWh, ἀπό 7,866 λεπτά ἀνά kWh τόν Μάιο. Τό πάγιο εἶναι 5 εὐρώ ἀνά μῆνα.

Οἱ αὐξήσεις στήν χρηματιστηριακή ἀγορά ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἀποδίδονται στήν μικρότερη συμμετοχή τῶν Ἀνανεωσίμων Πηγῶν Ἐνέργειας (ΑΠΕ) στό ἐνεργειακό μεῖγμα πού χρησιμοποιεῖται γιά τήν παραγωγή ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας.

Τόν Μάιο ἡ φθηνότερη τεχνολογία στήν ἠλεκτροπαραγωγή, δηλαδή οἱ ΑΠΕ, κατεῖχαν τό 43,05%, ἐνῷ τό φυσικό ἀέριο ἀνῆλθε στό 37,18%.

Τόν Ἀπρίλιο οἱ ΑΠΕ εἶχαν μεγαλύτερο μερίδιο στό μεῖγμα τῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς καί συγκεκριμένα κατεῖχαν τό 50,47%, ὅταν τό φυσικό ἀέριο εἶχε περιορισθεῖ στό 28,76%.

Ἡ διαφορά αὐτή, σέ συνδυασμό καί μέ τίς ἀνατιμήσεις τοῦ φυσικοῦ ἀερίου TTF στό ὁλλανδικό hub, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν πυροδότηση αὐξήσεων. Τό TTF τόν Μάιο ἐκινήθη ἀκόμη καί πάνω ἀπό τά 34 μέ 35 εὐρώ ἀνά Μεγαβατώρα, ἐνῷ τόν Ἀπρίλιο ἐκινήθη ἀπό τά 25 ἕως καί τά 31 εὐρώ ἀνά Μεγαβατώρα.

Ἡ διαφοροποίησις στίς αὐξήσεις τῶν ἑταιρειῶν προῆλθαν ἀπό τίς διαφοροποιήσεις τους στίς ἐκπτώσεις πού ἐφήρμοσαν –καί μέ τίς ὁποῖες «κουρεύουν» ἕνα μέρος ἀπό τίς ἐπιβαρύνσεις ἀπό τόν μηχανισμό διακυμάνσεως.

Δεδομένου ὅτι ξεκίνησε μία περίοδος κατά τήν ὁποία ἐποχικῶς παρατηρεῖται σημαντική ἄνοδος τῶν θερμοκρασιῶν, γεγονός πού ἐπηρεάζει τήν ἀπόδοση τῶν φωτοβολταϊκῶν καί δημιουργεῖ αὔξηση τῆς ζητήσεως ἠλεκτρισμοῦ λόγῳ καί τῶν μεγάλων τουριστικῶν ροῶν, ἐκτιμᾶται ὅτι οἱ χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος ἦλθαν γιά νά μείνουν σέ ὑψηλά ἐπίπεδα τοὐλάχιστον ἕως τόν Αὔγουστο. Ἕνα ἀπό τά ζητήματα πού ἐγείρονται εἶναι ἐάν ἡ ἀνοδική «τάσις» τοῦ Ἰουνίου θά πυροδοτήσει μετακινήσεις πελατῶν στά σταθερά (μπλέ) προϊόντα πού προσφέρουν πολλές ἑταιρεῖες πού πλέον ἐμφανίζονται ὡς ἑλκυστική ἐπιλογή γιά νοικοκυριά πού δυσκολεύονται νά διαχειρισθοῦν τίς ἔντονες διακυμάνσεις τῶν χονδρεμπορικῶν τιμῶν (πού μετακυλίονται στά κυμαινόμενα προϊόντα) καί θέλουν νά ἔχουν ὁρατότητα γιά τό ὕψος τῶν λογαριασμῶν τους.

Πάντως τό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο ἐξετάζει ἕνα πακέτο παρεμβάσεων πού ἀποσκοπεῖ στήν μείωση τοῦ κόστους τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας μέ τήν ἐφαρμογή κινήτρων γιά μεταφορά τῆς καταναλώσεως, τίς ὧρες πού μεγιστοποιεῖται ἡ παραγωγή τῶν ἀνανεώσιμων πηγῶν, ὁπότε οἱ τιμές στήν χονδρική τοῦ ρεύματος φθάνουν ἀκόμη καί στό μηδέν.

Σέ αὐτό, γιά 1,5 ἑκατ. οἰκιακούς καταναλωτές πού ἔχουν μειωμένο νυκτερινό τιμολόγιο, ἡ χαμηλή χρέωσις θά ἐφαρμόζεται τίς ὧρες πού ὑπάρχει ὑπερβάλλουσα παραγωγή ἀπό τίς ΑΠΕ, ὅπως εἶναι τά μεσημέρια, ὅταν μεγιστοποιεῖται ἡ παραγωγή τῶν φωτοβολταϊκῶν, ὥστε νά ὑπάρχει κίνητρο γιά τούς καταναλωτές νά μεταφέρουν τά φορτία στίς περιόδους αὐτές. Εἶναι συχνό τό φαινόμενο ἡ χρηματιστηριακή τιμή ἀκόμη καί νά μηδενίζεται τίς μεσημβρινές ὧρες, λόγῳ τῆς μεγάλης προσφορᾶς ἐνέργειας ἀπό τά φωτοβολταϊκά, ἰδίως σέ ἐποχές, πού δέν ὑπάρχει ἀκόμη ἀνάγκη γιά θέρμανση ἤ ψύξη, καί ἡ ζήτησις εἶναι χαμηλή.

Αὐτήν τήν ἀνισορροπία ἰσχυρίζεται ὅτι θά ἀντιμετωπίσει τό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο μέ τήν παρέμβαση πού θά ἐνεργοποιεῖ ζώνη χαμηλῆς χρεώσεως καί τίς μεσημβρινές ὧρες. Ταυτοχρόνως θά ἐφαρμοσθοῦν τά δυναμικά ἤ πορτοκαλί τιμολόγια πού ἀπευθύνονται σέ ὅσους ἔχουν «ἔξυπνο» μετρητή καταναλώσεως. Εἶναι ἡ κατηγορία πού συγκεντρώνει τό μεγαλύτερο οἰκονομικό ἐνδιαφέρον, καθώς ἀντιστοιχεῖ στό 40% τῆς ζητήσεως στήν χαμηλή καί μέση τάση, ἐπειδή σέ αὐτήν ἐντάσσονται καί μεγάλες ἐπιχειρήσεις. Ἡ διαφορά τοῦ «ἔξυπνου» ἀπό τόν «νυχτερινό» μετρητή εἶναι ὅτι ἔχει τήν δυνατότητα ἐφαρμογῆς πολλαπλῶν τιμολογίων στήν διάρκεια τοῦ 24ώρου. Στόχος εἶναι ἡ ἐγκατάστασις ἔξυπνων μετρητῶν νά ἐπεκταθεῖ σταδιακῶς στό σύνολο τῶν καταναλωτῶν, ὁπότε θά ὑπάρχει ἡ δυνατότης ἐπιλογῆς τοῦ δυναμικοῦ τιμολογίου ἀπό ὅλους. Τά πορτοκαλί τιμολόγια ἐκτιμᾶται ὅτι θά προσφέρουν χαμηλότερες τιμές κατά τίς μεσημεριανές ὧρες τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅταν ἡ παραγωγή τῶν φωτοβολταϊκῶν εἶναι στό ἀποκορύφωμά της καί ἡ χρηματιστηριακή τιμή τῆς ἐνέργειας μειώνεται ἤ μηδενίζεται. Ἀντίθετα, κατά τίς ὧρες αἰχμῆς, ὅπως τά ἀπογεύματα ὅταν ἡ παραγωγή τῶν φωτοβολταϊκῶν μειώνεται, οἱ χρεώσεις θά εἶναι ὑψηλότερες.

Τά πορτοκαλί τιμολόγια ἐπαρουσιάσθησαν πέρσι τό καλοκαίρι ὡς ἡ τέταρτη ἐπιλογή τιμολογίων, ἀλλά οὐδείς ἀπό τούς παρόχους ἠσχολήθη λόγῳ ἀπουσίας ἔξυπνων μετρητῶν στήν χώρα μας.

Κεντρικό θέμα