70.000 κοινά μέλη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ ψήφισαν γιά ἀρχηγό τοῦ… ΠΑΣΟΚ!

Ὅπου «φυσάει» ὁ ἄνεμος – Δοξάζεται ὡς ἐσωκομματική δημοκρατία ἡ συναλλαγή καί ὁ καιροσκοπισμός

ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ἐθνικές ἐκλογές τοῦ 2019 τό ΠΑΣΟΚ ἔλαβε 457.623 ψήφους. Χθές ἐψήφισαν περί τίς 300.000 ψηφοφόροι, ποσοστό πού ἀντιστοιχεῖ στό 70% τῆς καταγραφείσης ἐκλογικῆς δυνάμεώς του στήν ἐπικράτεια πρό διετίας. Δεδομένης τῆς γενικωτέρας ἀπροθυμίας τῶν πολιτῶν νά μετέχουν σέ ἐκλογικές διαδικασίες (ἡ ἀποχή ηὐξήθη κατακορύφως στίς τελευταῖες ἐθνικές ἐκλογές), οἱ μή μυημένοι διερωτῶνται πῶς προέκυψε αὐτός ὁ πράγματι ἀσυνήθιστα ὑψηλός ἀριθμός ψηφοφόρων στίς κάλπες. Ἐάν ἐπρόκειτο γιά γνησία προσέλευση ἀσχέτως τῶν διαφορῶν μας σέ ἐπίπεδο ἀξιῶν μέ βασικές θέσεις αὐτοῦ τοῦ κόμματος, θά χαιρετίζαμε τήν ἐξέλιξη καί μάλιστα ἐνθέρμως. Θά ἦταν πράγματι ζωογόνος γιά τήν δημοκρατία καί τό πολιτικό σύστημα! Εἶναι ὅμως ἔτσι; Ἀπό ὅ,τι φαίνεται, «ὄχι».

Οἱ ἐκτιμήσεις κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν μακράν ὡς παρατηρητές τά τεκταινόμενα στόν χῶρο τοῦ ΠΑΣΟΚ καί δέν ἀναμειγνύονται σέ αὐτά, συγκλίνουν μέ ἀντίστοιχες ἐκτιμήσεις στελεχῶν τῆς εὐρύτερης Ἀριστερᾶς: ὑπολογίζεται ὅτι στήν χθεσινή ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή ἀρχηγοῦ στό ΠΑΣΟΚ ἐψήφισαν περί τίς 60-70.000 πολῖτες οἱ ὁποῖοι εἶναι ταυτοχρόνως ἐγγεγραμμένοι καί στήν ΝΔ, καί στόν ΣΥΡΙΖΑ καί στό ΚΙΝΑΛ! Τριπλοεγγεγραμμένοι. Σύμφωνα μέ τήν ἴδια ἐνημέρωση πού ἔχουμε, μία ἁπλή ἀντιπαραβολή τῶν βάσεων δεδομένων πού διατηροῦν τά κόμματα μέ τά ἐγγεγραμμένα μέλη τους θά ἀρκοῦσε γιά νά διαπιστωθεῖ ὅτι ΣΥΡΙΖΑ καί ΚΙΝΑΛ ἀλλά καί ΝΔ καί ΚΙΝΑΛ διαθέτουν μετά καί τήν χθεσινή ψηφοφορία –ἡ ὁποία ἔγινε χωρίς κἄν τέστ κόβιντ– χιλιάδες κοινά μέλη. Οἱ ὀπαδοί τοῦ κυρίου Παπανδρέου διακινοῦσαν ἀπό χθές τό πρωί φωτογραφίες ψηφοφόρων τῆς ΝΔ ἀπό τήν Μεσσηνία οἱ ὁποῖοι ψήφιζαν στίς ἐκλογές τοῦ ΠΑΣΟΚ. Οἱ νεοδημοκράτες –ὅσοι ψήφισαν– δέν εἶχαν κανένα δισταγμό. Εἶχαν κάνει ἔρευνα στό καταστατικό τους καί σύμφωνα μέ τόν πρώην Ὑπουργό Ἀθανάσιο Γιαννόπουλο δέν ηὗραν –λένε– κάποια διάταξη πού νά τούς ἀπαγορεύει νά μετάσχουν σέ ἐσωκομματική διαδικασία ἄλλου κόμματος. Γιά τούς νῦν ψηφοφόρους καί μέλη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τά πράγματα ἦταν σχετικῶς πιό ἁπλά: εἶχαν διατελέσει στό παρελθόν ὡς ψηφοφόροι τέως Ὑπουργῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ, νῦν Βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέλη τοῦ κόμματος.

Ὅπως καί νά ἔχει, αὐτή ἡ συμπεριφορά συνιστᾶ κατάπτωση καί ὄχι ἀποθέωση τῆς ἐσωκομματικῆς δημοκρατίας, ὅπως θέλησε νά διαφημισθεῖ ἀπό κυρίαρχα Μέσα. Εἶναι τοὐλάχιστον ἀνήθικο νά ψηφίζεις γιά τήν ἐκλογή ἀρχηγοῦ σέ ἕνα κόμμα ὅταν στίς ἐκλογές ἔχεις ἀποφασίσει νά ψηφίσεις ἕνα ἄλλο. Πρόκειται γιά τήν ἀποθέωση τῆς συναλλαγῆς καί τοῦ καιροσκοπισμοῦ. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τούς ὀπαδούς, μέλη ποδοσφαιρικῶν συνδέσμων στόν Βορρᾶ καί τόν Νότο, πού πῆγαν χθές καί ψήφισαν χωρίς νά ἔχουν τήν παραμικρή ψυχική σχέση μέ τό κόμμα αὐτό. Ἡ θέσις μας αὐτή καί γιά τά μέλη τῶν κομμάτων καί γιά τούς ἀρχηγούς διατυπώνεται ἐπί τῆς ἀρχῆς. Ὅσον ἀφορᾶ τό ἀποτέλεσμα, στόν δεύτερο γῦρο…

Κεντρικό θέμα